เงินกู้สามัญโครงการรวมหนี้(สร.)
1. อายุการเป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไปจึงมีสิทธิ์ยื่นกู้ได้
2. สมาชิกกู้ได้ 100  เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน  4,000,000  บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
3.หักทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดเงินที่ได้รับหลังจากที่หัก หนี้เก่าที่มีอยู่สหกรณ์และหากสมาชิกที่มีหนี้สินจากสถาบันอื่นให้มีหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของยอดกู้ประเภทนั้นๆ โดยนำเงินหุ้นเดิมที่มีอยู่ รวมด้วย
4. สมาชิกผู้กู้เงินกู้ ทุกประเภทที่ใช้บุคคลค้ำประกันที่มีต่อสหกรณ์โดยจำนวนเงินต้นทุกประเภทรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 4,000,000 บาท(สี่ล้านบาทถ้วน) ก็สามารถยื่นกู้เงินประเภทอื่นได้ โดยหักกลบลบหนี้กับสัญญาเงินกู้ประเภทนั้นๆ
5. เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
6. การชำระเงินกู้สามัญโครงการรวมหนี้
    1.ผู้กู้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย  โดยสหกรณ์ส่งหัก  ณ  ที่จ่าย
    2.ชำระหนี้ไม่เกินอายุ 75 ปี   แต่ไม่เกิน 360 งวด
    3.สามารถยื่นกู้ได้เมื่อชำระหนี้เดิมไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด หรือกรณีมีเงินได้รายเดือนเพิ่มขึ้น  สามารถยื่นกู้ได้  
7. หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญโครงการรวมหนี้  นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทำไว้ต่อสหกรณ์แล้ว  ต้องมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการประจำ  หรือข้าราชการบำนาญ  หรือลูกจ้างประจำ กรณีการใช้บุคคลค้ำประกัน 1  คน  ต่อวงเงิน 750,000  บาท
    1. วงเงินกู้ตั้งแต่               1    -     750,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน จำนวน   1 คน
    2. วงเงินกู้ตั้งแต่    750,001    -  1,500,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน จำนวน   2  คน
    3. วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,500,001    -  2,250,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน จำนวน   3  คน
    4. วงเงินกู้ตั้งแต่ 2,250,001    -  3,000,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน จำนวน   4  คน
    5. วงเงินกู้ตั้งแต่ 3,000,001   ขึ้นไปใช้บุคคลค้ำประกันไม่น้อยกว่า  5 คน หรือ
8. หลักเกณฑ์การค้ำประกันเงินกู้สามัญโครงการรวมหนี้ มีดังนี้
    1.ผู้ค้ำประกันที่มีเงินได้รายเดือน ตั้งแต่   4,500 – 15,000  บาท    ค้ำประกันได้ 4 คน
    2.ผู้ค้ำประกันที่มีเงินได้รายเดือน ตั้งแต่  15,001 – 30,000 บาท    ค้ำประกันได้ 5 คน
    3.ผู้ค้ำประกันที่มีเงินได้รายเดือน ตั้งแต่  30,001 บาท เป็นต้นไป  ค้ำประกันได้ 6 คน
9. กรณีใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากในสหกรณ์ค้ำประกันไม่เกินร้อยละ 90
10. สมาชิกผู้กู้เงินกู้  ทุกประเภทที่ใช้บุคคลค้ำประกันที่มีต่อสหกรณ์โดยจำนวนเงินต้นทุกประเภทรวมกันแล้วต้องไม่เกิน  6,000,000  บาท  (หกล้านบาทถ้วน) 
11.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์เป็นคราว ๆ ไป
12.ทุกวันสิ้นเดือนสหกรณ์งดจ่ายเงินกู้ทุกประเภทเพื่อปิดบัญชี
13.สมาชิกที่เคยผิดเงื่อนไขส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน เงินงวดชำระหนี้เงินกู้อื่น ๆ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทุกกรณีไม่มีสิทธิ์ยื่นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายเดือน เว้นแต่ได้นำเงินที่ค้างมาชำระให้เสร็จสิ้นก่อน
14.เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้  นอกจากทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์  เมื่อหักลบหนี้รวมทุกประเภทแล้ว  หากมีหนี้คงเหลือเกินมูลค่าทุนเรือนหุ้น สมาชิกผู้กู้ต้องดำเนินการ  ต่อไปนี้
    (1)  เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)
    (2)  เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
    (3)  เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด (สค.สร.)
    (4)  จัดทำการประกันชีวิต

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1074879

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com