เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ(สด.)
1. อายุการเป็นสมาชิก 1 เดือนขึ้นไปจึงมีสิทธิ์ยื่นกู้ได้
2. กู้ได้ 50 เท่าของเงินเดือน วงเงินกู้สูงสุด จำนวน 500,000 บาท หักเงินทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของยอดเงินคงเหลือรับสุทธิ
2. มีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักรายการจ่ายสุทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 หรือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
3. ส่งชำระหนี้ไม่เกิน 120  งวด หรือไม่เกินอายุ 65 ปี
4. สมาชิกสามารถยื่นคำขอกู้ได้อีก เมื่อส่งชำระหนี้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
5. การค้ำประกัน  วงเงินกู้ 500,000  บาท  ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน 
6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์เป็นคราว ๆ ไป
7. ทุกวันสิ้นเดือนสหกรณ์งดจ่ายเงินกู้ทุกประเภทเพื่อปิดบัญชี
8. สมาชิกที่เคยผิดเงื่อนไขส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  เงินงวดชำระหนี้เงินกู้อื่น ๆ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทุกกรณีไม่มีสิทธิ์ยื่นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายเดือน  เว้นแต่ได้นำเงินที่ค้างมาชำระให้เสร็จสิ้นก่อน
9.เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้  นอกจากทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ หักลบหนี้รวมทุกประเภทแล้ว  หากมีหนี้คงเหลือเกินมูลค่าหุ้น สมาชิกผู้กู้ต้องดำเนินการ  ต่อไปนี้
   (1)เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)
   (2)  เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
   (3)  เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด (สค.สร.)
   (4)  จัดทำการประกันชีวิต

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1074859

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com