เงินกู้พิเศษ
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่
  (1) เงินกู้เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือน ตามควรแก่ฐานะ
  (2) เงินกู้เพื่อซื้ออาคาร หรือซื้อที่ดินและอาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ
  (3) เงินกู้เพื่อไถ่ถอน
  (4) จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคำนึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัย ตามควรแก่ฐานะ และความสามารถชำระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 4,000,000  บาท  
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
  (1) เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ให้เพื่อการลงทุนประเภทอาชีพของตนและครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร และพอใจว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผู้กู้
  (2) จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความต้องการเงินกู้แท้จริงตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถชำระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 1,500,000  บาท
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ
  (1) เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ ได้แก่ เงินให้กู้แก่สมาชิกเพื่อนำไปซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  รถยนต์โดยสาร หรือยานพาหนะอย่างอื่นที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
  (2) จำนวนเงินกู้พิเศษ  เพื่อซื้อยานพาหนะ ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้ คนหนึ่ง ๆ  นั้น  ย่อมสุดแต่คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความต้องการและความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ต้องไม่เกิน 1,500,000  บาท
หลักประกันสำหรับเงินกู้พิเศษ
(1) ในการกู้เงินพิเศษนั้น ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ ถ้าเงินกู้พิเศษนั้น  มีจำนวนไม่เกินค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีกถ้าเงินกู้พิเศษนั้น
มีจำนวนเกินค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  1.มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้เงิน นั้น โดยมีมติเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการว่า จำนวนเงินกู้ต้องมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 80  ของราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งประเมินโดยบริษัทรับประเมินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  2.หลักประกันเงินกู้ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ จึงจะอนุมัติให้กู้ได้
การส่งคืนเงินกู้พิเศษ
   คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณากำหนดให้ผู้กู้เงินพิเศษ ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ 
จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 360 งวด  ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก โดยไม่มีการผ่อนเวลา  ทั้งนี้เมื่อส่งชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวแล้วจะต้องมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือกู้พิเศษอื่นให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด เป็นคราว ๆ ปี
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี
1.เงินกู้พิเศษปันผลรายปี  ที่ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ให้มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
   (1) ให้กู้ได้ตามประกาศของคณะกรรมการดำเนินการ ที่จะพิจารณาเห็นสมควรในแต่ละปี
   (2) สมาชิกที่เคยผิดเงื่อนไขส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  เงินงวดชำระหนี้เงินกู้อื่นๆทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทุกกรณี ไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้เงินกู้พิเศษปันผลรายปี  เว้นแต่ได้นำเงินที่ค้างมาชำระให้เสร็จสิ้นก่อน
   (3) สมาชิกที่มีหนังสือแจ้งอายัดปันผลและเฉลี่ยคืนจากสำนักงานบังคับคดี ไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้เงินพิเศษปันผลรายปี  เว้นแต่มีหนังสือแจ้งยกเลิกการอายัดดังกล่าว
2.การชำระเงินกู้พิเศษปันผลรายปี
   (1) ผู้กู้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์ส่งเรียกเก็บทุกสิ้นเดือน 
   (2) ผู้กู้ต้องชำระเงินต้นเมื่อได้รับเงินปันผล และเฉลี่ยคืนของปีที่ขอกู้
   (3) การกู้เงินพิเศษปันผลรายปีครั้งต่อไป สมาชิกต้องไม่มียอดค้างชำระจากปีก่อน
3.หลักประกันสำหรับเงินกู้พิเศษปันผลรายปี นอกจากหนังสือขอกู้และหนังสือสัญญากู้ ซึ่งผู้กู้ได้ทำไว้ต่อสหกรณ์แล้วสหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์หักเงินปันผลที่ได้รับในปีบัญชีที่ขอกู้มาดำเนินการชำระโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ
กรณี มีหนังสือแจ้งอายัดปันผลและเฉลี่ยคืนจากสำนักงานบังคับคดี ภายหลังจากสมาชิกได้กู้พิเศษปันผลรายปีไปแล้วสมาชิกต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินชำระหนี้จากเงินกู้สามัญทั่วไปในคราถัดไป

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1074862

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com