เงินกู้สามัญทั่วไป(สท.)
1. อายุการเป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไปจึงมีสิทธิ์ยื่นกู้ได้
2. กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่า ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ในการยื่นขอกู้สามัญทั่วไปแต่ละครั้ง ให้หักเงินทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดเงินคงเหลือรับสุทธิ
3. จำนวนเงินกู้สามัญทั่วไปที่ให้แก่สมาชิก ที่เป็นข้าราชการบำนาญคนหนึ่ง ๆ นั้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ โดยให้กู้ได้ไม่เกิน 50  เท่าของเงินบำนาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000  บาท   ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของเงินกู้ และมีบุคคลค้ำประกัน 4 คน หรือบัญชีเงินฝากที่มีจำนวนเงินฝากมากกว่าจำนวนเงินกู้ในวันที่ขอกู้
4. สมาชิกสมทบกู้เงินสามัญทั่วไปได้ ไม่เกินร้อยละ  90  ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์และไม่เกินวงเงินกู้สูงสุดที่สหกรณ์กำหนด
5. มีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักรายการจ่ายสุทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15
6. ส่งชำระหนี้ไม่เกิน 120 งวดหรือไม่เกินอายุ  60 ปี
7 .สมาชิกสามารถยื่นคำขอกู้ได้อีก เมื่อส่งชำระหนี้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด
8. ผู้ค้ำประกัน
   1.วงเงินกู้ไม่เกิน             750,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 1 คน
   2.วงเงินกู้    750,001 – 1,500,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 2 คน
   3.วงเงินกู้ 1,500,001 – 2,000,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 3 คน
   4.สมาชิกกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำ ประกันกู้ได้ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝาก แล้วแต่กรณี
9. หลักเกณฑ์การค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไป  มีดังนี้
   1.ผู้ค้ำประกันที่มีเงินได้รายเดือน   ตั้งแต่    4,500 – 15,000  บาท   ค้ำประกันได้  3 คน
   2.ผู้ค้ำประกันที่มีเงินได้รายเดือน   ตั้งแต่  15,001 – 30,000 บาท    ค้ำประกันได้  4  คน
   3.ผู้ค้ำประกันที่มีเงินได้รายเดือน   ตั้งแต่  30,001 บาท เป็นต้นไป  ค้ำประกันได้  5  คน
10. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์เป็นคราว ๆ ไป
11. ทุกวันสิ้นเดือนสหกรณ์งดจ่ายเงินกู้ทุกประเภทเพื่อปิดบัญชี
12. สมาชิกที่เคยผิดเงื่อนไขส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  เงินงวดชำระหนี้เงินกู้อื่น ๆ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทุกกรณีไม่มีสิทธิ์ยื่นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายเดือน  เว้นแต่ได้นำเงินที่ค้างมาชำระให้เสร็จสิ้นก่อน
13.เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้  นอกจากทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ หักลบหนี้รวมทุกประเภทแล้ว  หากมีหนี้คงเหลือเกินมูลค่าหุ้น สมาชิกผู้กู้ต้องดำเนินการ  ต่อไปนี้
  (1)เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)
  (2)  เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
  (3)  เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด (สค.สร.)
  (4)  จัดทำการประกันชีวิต
 

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1074866

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com