เงินกู้สามัญ  A.T.M.(สอ.)
1. อายุการเป็นสมาชิก 1  เดือนขึ้นไป หรืออายุจริงไม่เกิน 65  ปี  มีสิทธิ์ยื่นกู้ได้
2. สมาชิกที่โอนระหว่างสหกรณ์สามารถยื่นขอกู้ได้
3. กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่า เงินเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
4.ในการยื่นขอกู้สามัญ A.T.M. ให้หักเงินทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของยอดเงินคงเหลือรับสุทธิ
5. เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000  บาท หรือร้อยละ 10
6. การชำระเงินกู้สามัญ  A.T.M.  ผู้กู้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย  โดยสหกรณ์ส่งหัก  ณ  ที่จ่าย
7.สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 – 60 ปี ให้คำนวณวงเงินกู้โดยพิจารณาจากเงินเดือนที่จะ เหลือรับเงินบำนาญรายเดือน
8.สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 – 60 ปี แนบ กพ. 7 ด้วย
9.สามารถยื่นกู้ได้เมื่อชำระหนี้เดิมไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด หรือเงินรายเดือนเพิ่มขึ้น สามารถยื่นกู้ได้
10.ส่งชำระเงินต้นและดอกเบี้ย  จำนวน  120  งวด  โดยมีอายุสัญญา 9  ปี และ  ให้ส่งหัก  ณ  ที่จ่าย
11.สมาชิกที่ส่งหักชำระหุ้น - หนี้  ณ  ที่จ่ายไม่ได้ หรือได้ไม่เต็มจำนวนที่สหกรณ์เรียกเก็บ  สมาชิกที่ย้ายต่างจังหวัด  สมาชิกที่ต้องคำพิพากษา   สมาชิกปรับโครงสร้างหนี้ ไม่มีสิทธิ์ยื่นเงินกู้สามัญ A.T.M.
12.กรณีสมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้เงินสามัญA.T.M. แล้วย้ายไปต่างจังหวัด  สหกรณ์ฯจะดำเนินการงดให้บริการทันทีที่เงินเดือนตัดโอนไปที่หน่วยงานใหม่โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบก็ได้ และสหกรณ์ฯจะดำเนินการหักเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนในแต่ละปีมาชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระทุกปีจนกว่าจะมีการชำระหนี้เสร็จสิ้น
13.หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญ A.T.M.  วงเงินกู้   1  -  500,000  บาท  ให้มีบุคคลค้ำประกัน  จำนวน  1  คน
14.การเบิกถอนทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ที่สหกรณ์กำหนดเท่านั้น
15.ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินที่ใช้ไป
16.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์เป็นคราว ๆ ไป
17.เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้  นอกจากทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ หักลบหนี้รวมทุกประเภทแล้ว  หากมีหนี้คงเหลือเกินมูลค่าหุ้น สมาชิกผู้กู้ต้องดำเนินการ  ต่อไปนี้
(1)เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)
(2)  เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
(3)  เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด (สค.สร.)
(4)  จัดทำการประกันชีวิต

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1074887

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com