โครงอบรมความรู้สมาชิกสมัครใหม่  ประจำปี 2562
ห้องประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร
อ.เมือง จ.สุรินทร์
วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

 

 

.