โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่น  ประจำปี 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด

.

 

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

.