ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
ว่าด้วย  การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน  พ.ศ. 2555
……………..
    อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ข้อ  72 (8)  และข้อ 94 (23) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24   ครั้งที่ 9/2555  ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย  การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2555  โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน  พ.ศ. 2555”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2555  เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด  ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน  พ.ศ. 2543 และบรรดาระเบียบ  คำสั่ง   ประกาศ  มติอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
            สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
            สหกรณ์ผู้ขอกู้  หมายถึง สหกรณ์อื่นที่แสดงความจำนงขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ด้วย
            คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
            ประธานกรรมการ  หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 
            ผู้จัดการ  หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด    
ข้อ 5. สหกรณ์ผู้ขอกู้  จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
           (1) ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชี  หรือถ้ามีต้องได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พอใจของสหกรณ์แล้ว
            (2) มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชำระหนี้
            (3) มีความสามารถในการจัดการที่ดี  และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบของสหกรณ์และระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัดสม่ำเสมอ
            (4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด
ข้อ 6. สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้  ที่มีวัตถุประสงค์จะใช้เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้  หรือเพื่อการดำเนินธุรกิจอื่นของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบอันเหมาะสมเท่านั้น
ข้อ 7. จำนวนเงินกู้ที่ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินร้อยละ  25  ของทุนเรือนหุ้น  รวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ผู้ขอกู้  แต่เมื่อรวมหนี้เงินกู้ทุกรายของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้ว  จะต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมและค้ำประกันประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 8. หลักประกันเงินกู้  ให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะค้ำประกัน  เป็นรายบุคคล และให้จัดหา อสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจำนวนเงินกู้ที่ใช้จำนองเป็นหลักประกัน  เว้นแต่กรณีจำเป็นที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่มีหลักทรัพย์  หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้ค้ำประกันเงินกู้ ได้  ให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้และในกรณีผู้ค้ำประกันคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนที่สหกรณ์ขอกู้จะชำระหนี้เสร็จสิ้น  ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้จัดให้กรรมการดำเนินการคนใหม่เป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิม
ข้อ 9. การกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการ   พิจารณากำหนดให้สหกรณ์ที่ขอกู้เงินชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้  แต่ต้องไม่เกินหกสิบเดือน
ข้อ10. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน  โดยประกาศเป็นคราว ๆ ไป  การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวัน  โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้
ข้อ 11. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือความจำเป็นเกิดขึ้นอันทำให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ตามกำหนด  ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันเลื่อนกำหนดเวลาชำระคืนเงินกู้ต่อสหกรณ์  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันได้  ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 12. สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่ชำระคืนเงินกู้เมื่อถึงกำหนด  โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการหรือไม่มีเหตุผลอันสมควร  จะต้องเสียเบี้ยปรับผิดนัดการชำระหนี้เป็นรายวันในอัตราร้อยละ  3  ต่อปี  ของต้นเงินที่ผิดนัด  โดยนับถัดจากวันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ชำระเงินกู้เสร็จสิ้น
ข้อ 13. การขอกู้  ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นหนังสือแสดงความจำนงระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้จำนวนเงินที่ขอกู้  ระยะเวลาชำระหนี้  พร้อมด้วยหลักฐานดัง ต่อไปนี้   
             (1)  สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องขอกู้เงินจากสหกรณ์
             (2) งบการเงิน และรายงานการสอบบัญชีประจำปีล่าสุด  พร้อมด้วย รายงานกิจการประจำปี
             (3) งบทดลอง  ณ วันสิ้นสุดเดือนก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจำนง ขอกู้ย้อนหลัง 3  เดือน
             (4) สำเนาหลักฐาน  การจดทะเบียนเป็นสหกรณ์
             (5) ข้อบังคับของสหกรณ์  รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์
             (6) รายนาม  คณะกรรมการดำเนินการ  ตำแหน่ง ในคณะกรรมการดำเนินการและตำแหน่งในหน่วยงานที่สังกัด(ถ้ามี) พร้อม ทั้งวาระ ของการดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการ
             (7) สำเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี
             (8) สำเนาหลักฐานการกู้ยืมเงิน จากสถาบันการเงิน  หรือบุคคลซึ่งสหกรณ์ ได้กู้ยืมไว้ และยังมีภาระผูกพันอยู่
             (9) เอกสารอื่น ๆ  ที่สหกรณ์กำหนด
ข้อ 14. ให้ผู้จัดการ ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน  และวิเคราะห์ฐานะความมั่นคง  ความสามารถในการชำระหนี้และการจัดการ  เสนอผลการวิเคราะห์  พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ข้อ 15.  ถ้าสหกรณ์ผู้ขอกู้ จะกู้เงินจากผู้อื่น  ในระหว่างที่ยังมีหนี้เงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ข้อ 16.  สหกรณ์ผู้ขอกู้ที่ได้รับเงินกู้จะต้องส่งงบทดลองหรืองบดุลให้แก่สหกรณ์เป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะชำระหนี้เงินกู้หมด
ข้อ 17.  ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ และให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ชำระคืนต้นเงินพร้อม  ทั้งดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดยทันที่  แม้ยังไม่ถึงกำหนดตามสัญญาเงินกู้ก็ตาม
              (1) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ต้องเลิกไม่ว่าเพราะเหตุใด
              (2) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามข้อ  15  แห่งระเบียบนี้
              (3) เมื่อปรากฏว่า สหกรณ์ผู้ขอกู้ ใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
              (4) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินกู้ตามกำหนด และคณะกรรมการ ไม่ได้ผ่อนผันเวลาให้
              (5) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการ  เห็นว่าสหกรณ์นั้นไม่สมควรกู้เงินของสหกรณ์ต่อไป
ข้อ 18. เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้แล้ว  ให้ผู้จัดการแจ้ง ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ทราบ  โดยเร็ว  เพื่อจัดทำสัญญาเงินกู้  และจัดทำหลักประกันให้เรียบร้อย แล้วจึงจัดส่งเงินให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ต่อไป
ข้อ 19. การทำสัญญาเงินกู้  ให้จัดทำตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  และให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์  ตาม ข้อบังคับ ของสหกรณ์  และสหกรณ์ผู้ขอกู้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในสัญญาเงินกู้ที่ทำกับสหกรณ์
ข้อ 20. การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการทำสัญญาเงินกู้  ให้สามารถกระทำได้  โดยจำนวนเงินกู้ให้เป็นไปตามข้อ 7  ของระเบียบนี้สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
อื่น ๆ  ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์
ข้อ 21. ให้ประธานกรรมการดำเนินการ  รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ  ณ   วันที่  29  เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2555
ค้ำการดำเนินการของสหกรณ์ผู้มดเงินกู้ระสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบอันเหมาะสมเท่านั้น
(นายสุพัฒน์  โพธิสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด    

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1074865

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com