ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด  
ว่าด้วย  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.2555
...............................
     อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  พ.ศ.  2543 
ข้อ 72 (8)  และข้อ  94 (7)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  24  ครั้งที่ 9/2555  เมื่อวันศุกร์ที่  29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555  ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.2555   ไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555   เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   พ.ศ. 2543 บรรดาระเบียบ  มติ   ประกาศ และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้
หรือขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ  4  ในระเบียบนี้
            “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
            “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
            “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
            “ผู้จัดการ” หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
            “เจ้าหน้าที่สหกรณ์”  หมายถึง  บุคคลที่สหกรณ์จ้างไว้ให้ปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งลูกจ้างประจำ  ,  เจ้าหน้าที่  ,  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย , หัวหน้าฝ่าย  , ผู้ช่วยผู้จัดการ , รองผู้จัดการ , ผู้จัดการ
           “โรงเรียนรัฐบาล”  หมายถึง  โรงเรียนรัฐบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดระดับการศึกษาไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า โรงเรียนเตรียมทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  โรงเรียนส่วนท้องถิ่นที่มีหลักสูตรแยกต่างหากจากปริญญาตรี
           “โรงเรียนเอกชน”  หมายถึง  โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนเอกชนที่ใช้หลักสูตรของโรงเรียนเอง
           “เงินบำรุงการศึกษา”  หมายถึง เงินที่โรงเรียนรัฐบาลเรียกเก็บในปีการศึกษาเป็นค่าลงทะเบียนหรือค่าขึ้นทะเบียน  หรือค่าบำรุงห้องสมุดหรือห้องวิทยาศาสตร์   ค่าบำรุงพลศึกษาและหัตถกรรม  ค่าบำรุงโรงเรียน  หรือค่าบำรุงวิทยาลัย  ค่าบำรุงกีฬา  ค่าวัสดุฝึกหัดหรือค่าภาคปฏิบัติ  หรือค่าบำรุงศิลปศึกษา  ค่าห้องพยาบาล  ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรบังคับ ค่าหน่วยกิต
          “เงินค่าเล่าเรียน”  หมายถึง เงินค่าเล่าเรียนที่โรงเรียนเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ       และให้หมายความรวมถึงค่าธรรมเนียมในโรงเรียนเอกชนเฉพาะที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เรียกเก็บในปีการศึกษาเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าห้องสมุด  ค่าบำรุงกีฬา   ค่าเวชภัณฑ์   และค่าบำรุงโรงเรียน
          “บุตร” หมายถึง  บุตรชอบด้วยกฎหมาย  แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม  หรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว  และต้องมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์
          “ปีการศึกษา”  หมายถึง  ปีการศึกษาที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวง กลาโหม  มหาวิทยาลัย   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 5 ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบำรุงการศึกษา   และหรือเงินค่าเล่าเรียนบุตรของตนได้เพียงคนหนึ่งถึงคนที่สาม  ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบนี้
          การนับลำดับบุตร  ให้นับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลังไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใดหรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่ก็ตาม
          กรณีผู้มีสิทธิมีบุตรเกินสามคน   ต่อมาบุตรคนใดคนหนึ่งในจำนวนสามคนตามวรรคหนึ่งเสียชีวิตก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์  ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้เพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนบุตรที่เสียชีวิตนั้น  โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ลำดับถัดไปก่อน
ข้อ 6 การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บเป็นเงินบำรุงการศึกษา   หลักสูตรไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและหลักสูตรนั้น  แยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตรี   ให้ได้รับเต็มจำนวนที่จ่ายจริง   แต่ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
ข้อ 7 การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ที่สถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บเป็นค่าเล่าเรียนซึ่งหลักสูตรไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ให้ได้รับเต็มจำนวนที่จ่ายจริง  ถ้าหลักสูตรสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   แต่ไม่สูงกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตรี   ให้ได้รับครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงเงินค่าเล่าเรียนตามวรรคก่อนต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
ข้อ 8 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใดมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบำรุงการศึกษา  หรือเงินค่าเล่าเรียน  สำหรับบุตรของตนเองจากรัฐวิสาหกิจ  หรือจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือจากนายจ้างของหน่วยงานที่มิใช่สหกรณ์  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบำรุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรของตนเองตามระเบียบนี้เว้นแต่สิทธิที่ได้รับ  นั้นต่ำกว่าที่พึงจะได้รับตามระเบียบนี้  ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิเบิกเพิ่มได้เท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่
ข้อ 9 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใดมีคู่สมรสเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานหรือสหกรณ์อื่นใดหรือเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีสิทธิและเป็นผู้เบิกรับเงินช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษาและหรือเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานดังกล่าวเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบำรุงการศึกษา  หรือเงินค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรของตนตามระเบียบนี้เว้นแต่สิทธิที่คู่สมรสได้รับนั้นต่ำกว่าที่พึงจะได้รับตามระเบียบนี้ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิเบิกเพิ่มเติมได้เท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่
ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์  ผู้ใดมีคู่สมรสเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วยกันให้สามีเป็นผู้เบิก  ถ้าคู่สมรสแยกกันอยู่โดยยังไม่ได้ดำเนินการหย่าตามกฎหมายให้คู่สมรสที่ปกครองบุตรมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี้ตามจำนวนบุตรที่อยู่ในอำนาจปกครองของตน
ข้อ 11  การขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามข้อ  6  หรือข้อ  7  ให้ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นคำขอรับเงินต่อประธานกรรมการ   หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายโดยผ่านการตรวจสอบของผู้จัดการ  แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรและเอกสารประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด
ข้อ 12 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ใช้สิทธิตามระเบียบนี้โดยทุจริตหรือกรอกข้อความในคำขอเบิกเงินตามระเบียบนี้เป็นเท็จนอกจากจะต้องรับโทษทางวินัยให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ตลอดไป
             ถ้าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใดได้ใช้สิทธิเบิกเงินโดยทุจริต  หรือกรอกข้อความเป็นเท็จและได้รับเงินไปแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชารีบรายงานผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินเรียกเงินคืนทันที
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ  ณ  วันที่   29   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2555
( นายสุพัฒน์   โพธิสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1072811

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com