ระเบียบ  ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
ว่าด้วย   การพัสดุ  พ.ศ. 2560
………………..

        อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด    จำกัด    พ.ศ.    2559  (ฉบับแก้ไขที่ 11)  และ  หมวด 8 ข้อ 72 (8) หมวด 10 ข้อ 94 (10)   ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  29 ครั้งที่  8/2560   เมื่อวันที่  21  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2560  ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ว่าด้วย  การพัสดุ พ.ศ. 2560  ไว้ดังต่อไปนี้

หมวด  1
ข้อความทั่วไป

    ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ว่าด้วยการพัสดุ   พ.ศ.2560
    ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป
    ข้อ  3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด  ว่าด้วยด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2555  บรรดาระเบียบ  มติ  ประกาศ  และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้  หรือขัด  หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
    ข้อ  4.  ในระเบียบนี้
        สหกรณ์    หมายถึง    สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
        พัสดุ    หมายถึง   วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการ
        การพัสดุ    หมายถึง        การจัดทำเอง  การซื้อ  การจ้าง  การจ้างออกแบบ  และควบคุมงาน  การแลกเปลี่ยน  การเช่า  การควบคุม  การจำหน่าย  และการดำเนินการอื่น ๆ  ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
        คณะกรรมการ    หมายถึง    กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
        ประธานกรรมการ    หมายถึง    ประธานดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
        ผู้จัดการ    หมายถึง    ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
        เจ้าหน้าที่พัสดุ    หมายถึง    เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ
        การซื้อ    หมายถึง    การซื้อพัสดุทุกชนิด  แต่ไม่รวมถึงการจัดหา  พัสดุในลักษณะการจ้าง
        การจ้าง    หมายถึง  การจ้างทำของ การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การจ้างเหมา แต่ไม่รวมถึงการจ้างบุคคล เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
    ข้อ 5.  ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่สหกรณ์ฯ ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ    โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินกองทุนเพื่อขยายกิจการ
    ข้อ 6.  ผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้  อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดำรงตำแหน่งในสหกรณ์ดำเนินการแทนก็ได้      แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ
    ข้อ 7.  เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้   จะกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้     หรือกระทำโดยมีเจตนาทุจริต  หรือปราศจากอำนาจ  หรือนอกเหนืออำนาจถือว่ามีความผิดและจะต้องรับผิดชอบชดใช้  และถูกลงโทษดังนี้
        (1) ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้สหกรณ์เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำให้ออกจากงาน
        (2) ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้สหกรณ์เกิดความเสียหายไม่ร้ายแรง ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน
        (3) การลงโทษตาม (1) หรือ (2) ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทำหลุดพ้นจากความ 
        (4) รับผิดชอบในทางแพ่ง  ตามระเบียบความรับผิดชอบของสหกรณ์ในทางแพ่ง หรือความรับผิดทางอาญา (ถ้ามี)
 
หมวด  2
วิธีการซื้อและวิธีจ้าง

    ข้อ  8.    การซื้อหรือการจ้างทำได้   4  วิธีคือ
        (1)  วิธีตกลงราคา
        (2)  วิธีสอบราคา
        (3)  วิธีประกวดราคา
        (4)  วิธีพิเศษ
    ข้อ  9.    การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 300,000 บาท
    ข้อ  10.    การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน  300,000 บาท  แต่ไม่เกิน  2,000,000 บาท
    ข้อ  11.    การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท ขึ้นไป
    ข้อ  12.    การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 300,000 บาท
    ข้อ  13.    การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้กระทำเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
        (1)  เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน  หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่สหกรณ์
        (2)  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดิน  และหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
        (3)  เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชำรุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้
        (4)  เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
    ข้อ  14.     ก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ   จัดทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
    ข้อ  15.    เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือจ้างแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจ้างนั้น ๆ ต่อไปได้
    ข้อ  16.    ในการดำเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง    ให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แล้วแต่กรณีคือ
        (1)  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
        (2)  คณะกรรมการรับซองและเปิดซองประกวดราคา               
        (3)  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
        (4)  คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
        (5)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
        (6)  คณะกรรมการตรวจการจ้าง
                สำหรับในข้อ (15 – 16) ห้ามคณะกรรมการเป็นบุคคลคนเดียวกัน
    ข้อ  17.    คณะกรรมการตามข้อ 16  แต่ละคณะให้ประกอบด้วย    ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย  2  คน  ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์  อาจแต่งตั้งบุคคลภายนอก ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
    ข้อ  18.    ในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา   ให้เจ้าหน้าพัสดุต่อรอง และตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง  แล้วให้ผู้จัดการจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ จากผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือจ้าง
    การซื้อหรือการจ้าง     โดยวิธีตกลงราคาในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนที่เกิดขึ้น    โดยไม่ได้คาดหมาย ไม่อาจดำเนินการได้ตามปกติได้ ให้ดำเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างได้
    ข้อ  19.    การซื้อการจ้างโดยวิธีสอบราคา  ให้ดำเนินการดังนี้
        (1)  ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบเผยแพร่การสอบราคา   และเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขาย  หรือรับจ้าง โดยตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
        (2)  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงรับโดยไม่เปิดซอง พร้อมทั้งระบุวัน  และเวลาที่รับซอง เก็บรักษาซองเสนอราคา โดยไม่เปิดซอง    และเมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองเสนอราคาแล้ว  ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อดำเนินการต่อไป
    ข้อ  20.    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีหน้าที่ดังนี้
        (1) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านโดยเปิดเผย  แล้วลงลายมือชื่อกำกับไว้
        (2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา  รูปแบบ     และ รายละเอียด       แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขไว้
        (3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างที่ผู้เสนอราคาถูกต้องแล้วให้เสนอความเห็นไปยังผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจากรายที่คัดเลือกราคาต่ำสุด
        ข้อ  21.    การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารประกวดราคา แล้วให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานสหกรณ์ และประกาศทางสื่อมวลชน หรือหากเห็นควรจะส่งประกาศไปยังผู้มีอาชีพขาย หรือรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง  หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกก็ได้
        การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องกระทำก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า 20 วัน
        ข้อ  22.    การให้หรือขายเอกสารประกวดราคา ต้องเริ่มดำเนินการก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน และให้มีช่วงเวลาในการให้หรือขายไม่น้อยกว่า  10 วัน
        ข้อ  23.    ใบเอกสารเสนอราคาอย่างน้อยจะต้องแสดงรายการดังต่อไปนี้
        (1) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง  และจำนวนที่ต้องการ
        (2) คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดราคาซึ่งจะต้องมีอาชีพขายหรือรับจ้าง
        (3) ให้ผู้เข้าประกวดราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวเลข และมีตัวหนังสือกำกับ
        (4) กำหนดระยะเวลายืนราคาเท่าที่จำเป็นต่อทางสหกรณ์
        (5) กำหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุและวันส่งมอบโดยประมาณหรือกำหนดวันเริ่มทำงานและวันแล้วเสร็จโดยประมาณ
        (6) จำนวนเงินที่กำหนดเป็นหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา
        (7) กำหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นผู้ทิ้งงาน
        (8) ข้อกำหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองให้เรียบร้อย
        (9) ข้อสงวนสิทธิที่ว่าสหกรณ์จะไม่พิจารณาผู้ที่เป็นผู้ทิ้งงาน  และทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจ้าง หรือเลือกจ้างโดยไม่จำเป็นต้องซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป  รวมทั้งพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
    ข้อ 24.   คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  มีหน้าที่ดังนี้
        (1) รับซองประกวดราคา  ลงทะเบียน และลงชื่อกำกับไว้  
        (2) ตรวจสอบหลักประกันซอง    เมื่อถูกต้องแล้วให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับให้แก่ผู้ซองไว้เป็นหลักฐาน
        (3) รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
        (4) เมื่อพ้นกำหนดเวลารับซองประกวดราคาแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคาอีก
        (5) เปิดซองประกวดราคาโดยเปิดเผยต่อหน้าผู้เข้าประกวดราคาหรือผู้แทนแล้วจดราคาจากใบเสนอราคาไว้
        (6) ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมดต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
    ข้อ 25.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  มีหน้าที่ดังนี้
        (1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องไว้
        (2) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างที่ผู้เสนอราคาถูกต้อง มีคุณภาพ ซึ่ง เสนอราคาต่ำสุด
        (3) รายงานผลการพิจารณาและความเห็นต่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
    ข้อ 26.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ  ให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างเพื่อดำเนินการ     โดยสืบราคาหรือเชิญผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างมาเสนอราคาต่อคณะกรรมการโดยตรง  เมื่อดำเนินการแล้ว   ให้รายงานผลต่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  เพื่อพิจารณาอนุมัติ
    ข้อ 27.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีหน้าที่ดังนี้
        (1) ตรวจรับพัสดุ  ณ ที่ทำการของผู้ซื้อหรือสถานที่ที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญา
        (2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงไว้
        (3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่ง และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
        (4) เมื่อตรวจครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อกำกับไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย   2  ฉบับ
        (5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน   หรือส่งมอบครบแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้องแล้วให้รีบรายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง  เพื่อชี้แจงให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  3 วันทำการ  นับแต่วันตรวจพบ
        (6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุด  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุ  แล้วให้รีบรายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ
        (7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้แล้วเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  เพื่อพิจารณาสั่งการ
    ข้อ 28.  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  มีหน้าที่ดังนี้
        (1)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง   และเหตุการณ์แวดล้อม   โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์
        (2)  โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ  ภายใน 3 วันทำการ    นับแต่วันที่ประธานได้ทราบการส่งมอบงาน
        (3)   เมื่อตรวจถูกต้องแล้ว ให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือ  เฉพาะงวด  ลงชื่อไว้เป็น หลักฐานอย่างน้อย  2  ฉบับ  มอบให้ผู้รับจ้าง  1 ฉบับ  เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บไว้  1 ฉบับ
        (4)  ในกรณีที่กรรมการบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทำบันทึกความเห็นแย้งไว้ให้เสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเพื่อพิจารณาสั่งการ
ข้อ 29.  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง   ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง  และภายในวงเงินดังต่อไปนี้
        (1)    ประธานกรรมการดำเนินการ  มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน                                                500,000 บาท
        (2)  ผู้จัดการสหกรณ์ มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน      300,000 บาท
        (3)  คณะกรรมการดำเนินการ  มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง  500,001 บาท                ขึ้นไป
ข้อ 30.  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง  อย่างใด  ดังต่อไปนี้
        (1)     เงินสด
        (2)    เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็ดนั้น  ชำระต่อ เจ้าหน้าที่ 
หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
    ข้อ 31.  หลักประกันซอง  หรือหลักประกันสัญญาตามข้อ 30   สหกรณ์สามารถนำมาใช้
หมุนเวียน  เพื่อประโยชน์ของกิจการสหกรณ์ได้
    ข้อ 32.  มูลค่าของหลักประกัน  ให้กำหนดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า    แต่ไม่เกินร้อย
ละสิบของราคาพัสดุที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
    ข้อ 33.   การทำสัญญาซื้อหรือจ้าง ให้ทำสัญญาเป็นหนังสือ  เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ จะทำ
เป็นข้อตกลงไว้ต่อกันก็ได้  โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
        (1)  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา
        (2)  การซื้อหรือการจ้าง ที่ผู้ขาย   หรือผู้รับจ้างสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันทำการ
    ข้อ 34.  สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้   เว้นแต่การแก้ไขนั้นเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่สหกรณ์
    ข้อ 35.  การต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญา     หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา     จะกระทำได้ก็โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
    ข้อ 36.  การลงโทษผู้ทิ้งงาน ผู้ประกวดราคารายใดไม่ยอมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่สหกรณ์กำหนด    หรือผู้ขาย   หรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา     หรือข้อตกลงนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร    ให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ๆ และยึดเงิน  ค่าประกันเป็นรายได้ของสหกรณ์
    ข้อ 37.  การจ่ายคืนหลักประกันให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง

หมวด  3
การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
 
    ข้อ 38.  การให้ยืมหรือนำทรัพย์สินของสหกรณ์ไปใช้  ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของ ทางราชการ   หรือกิจการของสหกรณ์จะกระทำมิได้       เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการ
    การให้ยืม หรือนำทรัพย์สินตามวรรคแรก     ให้ผู้ยืมจัดทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผล และกำหนดวันส่งคืน เมื่อครบกำหนดการยืม  ให้ผู้ยืม  หรือผู้รับหน้าที่แทน  มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุคืนภายใน  7  วัน  นับแต่วันครบกำหนด
    ข้อ 39.  พัสดุของสหกรณ์ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด    ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนพัสดุ  ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ  และเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย   ปลอดภัย  และให้ครบถ้วนถูกต้อง
    ข้อ 40.  ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน ทุกปี    ให้ผู้จัดการสหกรณ์มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ ซึ่ง มิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่ง   หรือหลายคนตามความจำเป็น    เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ปีก่อน จนถึงวันที่  30  พฤศจิกายน ปีปัจจุบัน   และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
    ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง   ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคม เป็นต้นไป   ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวอย่างตรงตามบัญชี  หรือทะเบียนหรือไม่  มีพัสดุใดชำรุด  เสื่อมคุณภาพหรือสูญไป เพราะเหตุใด    หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ใน
สหกรณ์ต่อไป    แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบและให้ผู้จัดการนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบ
    ข้อ 41.  หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในกิจการ
สหกรณ์ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินการ   เพื่อพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
        (1)    ขายทอดตลาด
        (2)  แลกเปลี่ยน
        (3)  แปรสภาพหรือทำลาย

บทเฉพาะกาล

    ข้อ 42.  การพัสดุใดที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ   และยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ปฏิบัติตามเดิมไปก่อนจนกว่าจะแล้วเสร็จ
    กรณีใดมิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกาดำเนินการ
    ข้อ 43.  แบบตัวอย่างใด ๆ ที่ระบุในระเบียบ  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด
    ข้อ 44.  ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
 
ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน มีนาคม พ.ศ.   2560
 

(นายสุพัฒน์   โพธิสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1072759

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com