ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
ว่าด้วย  การรับ - จ่ายและเก็บรักษาเงิน..2555
……………….
      อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด ข้อ72(8) และข้อ 94 (3)   ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  24  ครั้งที่  9/2555  เมื่อวันศุกร์ที่  29 เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2555   ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ว่าด้วย  การรับ - จ่ายและเก็บรักษาเงินพ.ศ.2555  ไว้ดังต่อไปนี้
 
หมวดที่  1
บททั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ว่าด้วย การรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิน  พ.ศ. 2555
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ.2555  ต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2543  บรรดาระเบียบ   มติ  ประกาศ  และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้  หรือขัด  หรือแย้งกับระเบียบนี้   ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
          สหกรณ์ หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
          ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
          รองประธานกรรมการ  หมายถึง   รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
          คณะกรรมการ หมายถึง   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
          กรรมการ  หมายถึง   กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
          ผู้จัดการ  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
          เจ้าหน้าที่การเงิน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการรับ – จ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
          เงินสดในมือ หมายถึง เงินสดที่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ซึ่งสหกรณ์เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานสหกรณ์ เพื่อใช้หมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์
          เอกสารการเงิน หมายถึง เช็ค  ธนาณัติ  ตั๋วแลกเงิน  ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน
ข้อ 5 สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 6 ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับ - จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
ข้อ 7 ในกรณีที่ยังไม่มีผู้จัดการหรือผู้จัดการไม่อยู่ หรือผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามข้อ  6  ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการที่หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งผู้ใดที่เห็นสมควร ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการงานด้านบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ  6  แทนโดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 8 การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบสำคัญประกอบครบถ้วน และจะต้องบันทึกรายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น  และผู้จัดการจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นประจำวัน
 
หมวดที่  2
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 9  ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดโดยให้มีสำเนาอย่างน้อย 1 ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ข้อ 10 ใบเสร็จรับเงินให้มีหมายเลขกำกับเล่ม  และหมายเลขกำกับใบเสร็จรับเงินเรียงตามลำดับกันไปทุกฉบับ  ให้สหกรณ์จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบ และตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจำนวนเท่าใดได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด  ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ใดไปใช้เมื่อไร
             การเบิกใบเสร็จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจำนวนที่เหมาะสมและจำเป็นกับสภาพธุรกิจของสหกรณ์ โดยให้เบิกตามลำดับเลขที่ของใบเสร็จรับเงินและให้มีหลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย  (ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน)
ข้อ 11 ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข  เพิ่มเติม จำนวนเงินหรือชื่อผู้ชำระเงิน หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจำนวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจำนวนแล้ว ให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับ หรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้น ทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน
             สำหรับใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่อกำกับไว้และให้เย็บติดคู่กับสำเนาอยู่ครบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
ข้อ 12 ให้สหกรณ์เก็บรักษาสำเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชียังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหาย  และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทำหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ และเล่มที่ยังใช้ไม่หมดไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย
ข้อ 14 เมื่อสิ้นปีทางบัญชีทางสหกรณ์ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นทำการตรวจใบเสร็จรับเงิน  ทั้งที่ใช้แล้วและที่ยังคงเหลือให้เป็นการถูกต้องโดยจัดทำหลักฐานการตรวจนับไว้ด้วย
 
หมวดที่  3
การรับเงิน
ข้อ 15 สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
ข้อ 16 การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็นเงินสด  แต่ถ้าเป็นกรณีที่จำเป็นและเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์  ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์  หรือเช็ค  หรือตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินได้
ข้อ 17 ในกรณีที่จำเป็นจะต้องรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน  จะต้องเป็นเช็คหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารรับรอง
             ในกรณีที่เป็นเช็คที่ไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้  จะต้องเป็นเช็คที่สั่งจ่ายเงินในวันออกเช็คและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สั่งจ่ายเช็คเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้
             ถ้าจำเป็นต้องรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า  ก็ต้องเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไม่เกินสามวัน และจำนวนเงินตามเช็คแต่ละรายรวมแล้วจะต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาทและคณะกรรมการจะต้องสั่งให้ผู้สั่งจ่ายจัดหาหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินหรือบุคคลที่เชื่อถือได้มารับ รองเช็ค หรือให้ธนาคารพาณิชย์ค้ำประกันหนี้สินต่าง ๆ ที่ชำระด้วยเช็คทั้งหมด
ข้อ 18 ในกรณีที่มีการรับเช็คตามข้อ 17 ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผู้สั่งจ่ายเช็คให้ระบุว่าเป็นเช็คของธนาคารใด เลขที่เท่าใด  และลงวันที่เท่าใด  ทั้งให้กำหนดเงื่อนไขไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว และให้จัดทำทะเบียนรับเช็ค เพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าวเพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วย เช็คที่ถึงกำหนดให้นำฝากธนาคารทันที ส่วนเช็คที่ยังไม่ถึงกำหนดให้เก็บรักษาไว้จนกว่าจะถึงวันครบกำหนด
ข้อ 19 เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตามข้อ  16  ให้นำฝากธนาคารเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินในวันนั้น   เว้นแต่เอกสารประเภทที่ต้องนำไปขึ้นเป็นเงินสดก่อน ก็ให้ดำเนินการได้ทันที
            ในกรณีที่ไม่สามารถนำฝากธนาคารได้ทันวันนั้น ให้บันทึกเหตุผลไว้ให้สมุดบัญชีเงินสด และแจ้งให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบและให้รีบนำเข้าฝากธนาคารในวันเริ่มทำการของวันทำการถัดไปทันที
             เงินสดและเอกสารการเงินซึ่งไม่อาจนำฝากธนาคารได้ทันในวันนั้น ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์หรือในที่มั่นคงปลอดภัย
ข้อ 20 กรณีเงินนำฝากธนาคารมีจำนวนมาก  หรือธนาคารอยู่ห่างไกล  หรือกรณีที่เห็นว่าจะไม่ปลอดภัยแก่เงินที่จะนำฝากธนาคาร ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการคนใดคนหนึ่งร่วมกับผู้จัดการควบคุมเงินไปธนาคาร และหรืออาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้
 
หมวด  4
การจ่ายเงิน
ข้อ 21 การจ่ายเงินให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจกรรมภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  และเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 22 การจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพื่อประโยชน์  ในการตรวจสอบ
ข้อ 23 หลักฐานการจ่าย  นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์แล้ว  ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดก็ได้
ข้อ 24 หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้
            ก. ชื่อ  สถานที่อยู่  หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
            ข. วัน เดือน ปีที่รับเงิน
            ค. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
            ง. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
            จ. ลายมือชื่อผู้รับเงิน
ข้อ 25 ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตราจ่ายจริงแล้ว และลงลายมือชื่อกำกับการจ่ายพร้อม วัน เดือน ปี ไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 26 การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระทำได้ดังนี้
            26.1  การจ่ายเงินเป็นจำนวนไม่มาก  และต้องจ่ายเป็นประจำ   เช่น   ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ค่าสื่อสาร  ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา  และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  เป็นต้น  ให้จ่ายจากเงินสดในมือที่กำหนดให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
            26.2  การจ่ายเงินเป็นจำนวนมากให้แก่สมาชิก  หรือกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือการจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอื่น ๆ ให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นถ้าผู้รับเงินประสงค์จะให้จ่ายเป็นเงินสด  หรือในกรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเป็นเช็คได้  ก็ให้จ่ายเป็นเงินสด  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 27  ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง ผู้มีหน้าที่จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  และใบสำคัญประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย  และต้องมีผู้อนุมัติให้จ่ายเงินได้ จึงจ่ายเงิน  และเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินหรือให้ผู้รับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง
ข้อ 28 การจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิรับเงินในกรณีที่ไม่รู้จักตัวผู้ขอรับเงิน ต้องให้บุคคลที่เชื่อถือได้ลงลายมือชื่อรับรอง  หรือนำหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชนแสดงประกอบการรับเงินด้วย
ข้อ 29 การจ่ายเช็คตามที่กำหนดไว้ในข้อ 26.2 ให้สั่งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผู้รับเงิน  โดยขีดฆ่าคำว่า  ผู้ถือ  ออก
ข้อ 30 การจ่ายเช็ค  ต้องมีใบสำคัญจ่ายเช็ค  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็ค เลขที่เช็ค  ชื่อธนาคาร  วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผู้รับเช็ค และจำนวนเงิน พร้อมทั้ง  ลงชื่อผู้จัดทำเอกสารและผู้อนุมัติไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้สหกรณ์จะต้องจัดให้ทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้น  เพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วย
             เช็คที่มีการลงชื่อสั่งจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีผู้ใดมารับให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยและควรติดต่อให้ผู้มารับ มารับไปโดยเร็วที่สุด
ข้อ 31 ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผู้มีหน้าที่จ่ายประทับตรา ยกเลิกในเอกสารที่ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้วและประทับตรา ยกเลิก พร้อมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิกและลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบกำกับไว้ด้วย
 
หมวดที่  5
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสำคัญ
ข้อ 32 ถ้ามีความจำเป็นจะต้องเก็บรักษาเงินสดในมือ  เพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของสหกรณ์ให้ผู้จัดการมีอำนาจในการเก็บรักษาเงินไว้ได้ไม่เกิน 100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เงินสดส่วนที่เกินให้นำฝากธนาคารที่สหกรณ์เปิดบัญชีไว้  ในกรณีจำเป็นไม่สามารถนำฝากได้ทันในวันนั้น ๆ ให้ทำบันทึกเสนอ
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการทราบ และให้นำส่งเข้าฝากในวันแรกที่เปิดทำการ  เงินสดที่เก็บรักษาไว้ดังกล่าวข้างต้นให้เก็บไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์
            กรณีมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อความจำเป็นอย่างอื่นให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินอย่างน้อย 3 คน  เก็บรักษาเงินสดไว้ เงินสดที่เก็บรักษาไว้ให้ปฏิบัติตามวรรคแรก
ข้อ 33 เมื่อสิ้นเวลาทำการตามข้อ 5 ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อ 7 ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดเป็นประจำทุกวันเมื่อเห็นว่า  ถูกต้องตรงกันแล้วให้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในสมุดบัญชีด้วย
ข้อ 34 เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ที่จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือแต่ละวันนั้น ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ และหรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ
ข้อ 35 ให้เก็บรักษาสมุดคู่บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชี ทะเบียน และเอกสารกับการเงินไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ และหรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ
ข้อ 36 ให้คณะกรรมการดำเนินการ  มอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง  ทำการตรวจสอบเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือ  และเอกสารการเงินอื่น ๆ ให้ถูกต้อง
ข้อ 37 ให้ผู้จัดการ จัดให้มีการทำบัญชีรับ - จ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณีเงินฝากในบัญชีของสหกรณ์ และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทั้งสรุปเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงิน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน
 
ข้อกำหนดในการถอนเงิน
ข้อ 38 ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหล่งรับฝากเงินอื่น ๆ  เพื่อนำมาใช้จ่ายในกิจการของสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ทำหน้าที่แทน  ทำบันทึกขออนุมัติถอนเงินโดยชี้แจงเหตุผลต่อประธานกรรมการ  หรือผู้จัดการ   หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   ให้เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการถอนเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  และเอกสารการถอนเงินเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
            เมื่อได้รับอนุมัติให้ถอนเงินดังกล่าวตามวรรคแรกแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามข้อ 9 (1) ของข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในเช็คหรือใบถอนเงิน
ข้อ 39 ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในใบถอนเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ข้อ 9 (1)
ข้อ 40 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ    ณ    วันที่  29   เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2555
(นายสุพัฒน์   โพธิสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1074918

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com