ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด
ว่าด้วย    การแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2555
********************
   อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 72 (8)  ข้อ 94 (25) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด  พ.ศ. 2555  คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  24  ประชุมครั้งที่  2 /2555  วันเสาร์ที่  28   เดือนมกราคม พ.ศ.2555  ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  พ.ศ.  2555  ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  พ.ศ.  2555”
ข้อ 2. ในระเบียบนี้
           “สหกรณ์”   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
           “ประธาน”   หมายถึง   ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
           “คณะกรรมการดำเนินการ”   หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
           “ผู้จัดการ”   หมายถึง   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด                                                                            
           “ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์”   หมายถึง  สมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ซึ่งสหกรณ์แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ข้อ 3.  คุณสมบัติของที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  มีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
            3.1  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้มีความชำนาญ  รอบรู้ ด้านสหกรณ์ออมทรัพย์มาแล้วเป็นอย่างดี  และ
            3.2  ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ  หรือกรรมการดำเนินการ  หรือ
            3.3  ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการสหกรณ์  หรือรองผู้จัดการ  หรือ
            3.4  ผู้ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ความร่วมมือ และมีอุปการคุณต่อกิจการสหกรณ์เป็นอย่างดี
ข้อ 4. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มีหน้าที่ให้คำปรึกษา  และแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์  เพื่อความเจริญและความมั่นคงของสหกรณ์  และมีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์มีหนังสือเชิญแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
ข้อ 5. คณะกรรมการอำนวยการพิจารณา  สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม  ข้อ 3  เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการดำเนินการ  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ปรึกษาและที่ปรึกษา
ข้อ 6. ให้ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   มีวาระหนึ่งปีและเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าที่ปรึกษาคนใดมีความเหมาะสม  อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้
ข้อ 7. ให้สหกรณ์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ตามที่เห็นสมควร  
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  28  เดือนมกราคม   พ.ศ. 2555  
(นายสุพัฒน์   โพธิสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1072899

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com