ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
ว่าด้วย   การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์  พ.ศ.  2555
…………..
   อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  พ.ศ.  2554  ข้อ  72(8) (18)  ข้อ 94  (16)    ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด   ชุดที่  24  ครั้งที่  2 /2555  วันเสาร์ที่  28  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2555   
กำหนดระเบียบว่าด้วย  การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์  พ.ศ.  2555     
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
ว่าด้วย  การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์  พ.ศ.  2555”
ข้อ 2 ให้ถือใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 คำนิยาม
          "สำนักงาน" หมายถึง สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
          "ประธานกรรมการ"  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
          "ผู้จัดการ"  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
          "พนักงาน"  หมายถึง พนักงานขับรถที่สหกรณ์จัดจ้างให้มีหน้าที่ขับรถ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขับรถ
          "ผู้ขอใช้ยานพาหนะ"  หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
ข้อ 4  การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์ ให้ใช้เฉพาะงานของสหกรณ์ตามปกติ  งานสัมมนา  การรับรองหรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
           ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างอื่นที่ต้องใช้ยานพาหนะให้ผู้ขอใช้เสนอรายงานเหตุผลและความจำเป็นต่อผู้มีอำนาจอนุญาต ทั้งนี้ ผู้ขอใช้รถจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายน้ำมัน ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆ ( ถ้ามี ) รวมทั้งหากเกิดการเสียหายอย่างใด ๆ  ผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว  
ข้อ 5 การขอใช้ยานพาหนะไปปฏิบัติงานต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ  หรือผู้รักษาการแทนเป็นลายลักษณ์อักษร  และลงเวลา ออก – เข้า ไว้เป็นหลักฐาน  เว้นแต่การขอใช้ยานพาหนะไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดจะต้องได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ กรณีประธานกรรมการไม่อยู่ 
ข้อ 6 การใช้ยานพาหนะไปปฏิบัติงาน ให้ใช้เส้นทางตรงมุ่งถึงจุดหมายเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการประหยัดเชื้อเพลิง เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆ
ข้อ 7 ให้พนักงานขับรถ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำบัญชีการใช้ยานพาหนะของสำนักงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
ข้อ 8 เมื่อเสร็จการปฏิบัติงานพนักงานขับรถจะต้องนำยานพาหนะมาเก็บรักษาไว้ในบริเวณที่จอดรถของสำนักงาน ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องนำยานพาหนะไปเก็บสถานที่อื่นเป็นครั้งคราวจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ หรือประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการแล้วแต่กรณีตามข้อ 6 
ข้อ 9 พาหนะของสหกรณ์ต้องทำเครื่องหมาย หรือตราของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
ข้อ 10 ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีแสดงหลักฐานการได้มาและการจำหน่ายพาหนะของสหกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 11 ในกรณียานพาหนะสหกรณ์ประสบอุบัติเหตุ  ให้พนักงานขับรถรีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ถึงประธานกรรมการ  จนถึงคณะกรรมการดำเนินการทราบ (เว้นแต่พนักงานขับรถถึงแก่กรรมด้วย) ให้ฝ่ายธุรการดำเนินการแทน พร้อมแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่ไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 12 พนักงานขับรถมีหน้าที่ดูแลรักษายานพาหนะที่ตนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขับ หากยานพาหนะเกิดความชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ เพราะเหตุจากการใช้งานตามปกติ หรือเหตุอื่นๆ ให้พนักงานขับรถรายงานประธานกรรมการ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรตรวจสภาพรถเพื่อดำเนินการซ่อมต่อไป
ข้อ 13 การบำรุงรักษายานพาหนะ เช่น การล้าง อัดฉีด การเติมน้ำมันเบรก น้ำมันหล่อลื่นหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมัน หรือวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น  ต้องทำเป็นครั้งคราวตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถเสนออนุมัติดำเนินการต่อประธานกรรมการ
ข้อ 14  พนักงานขับรถต้องตรวจสภาพของยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดีก่อนนำออกใช้ปฏิบัติงานประจำวันเป็นประจำทุกครั้ง
ข้อ 15 การปฏิบัติตามระเบียบนี้   หากมีปัญหาประการใดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการวินิจฉัยชี้ขาด  มติของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  28   เดือนมกราคม   พ.ศ. 2555  
(นายสุพัฒน์   โพธิสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1074899

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com