ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
ว่าด้วย   ข้อปฏิบัติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554
……………………
      อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ  72 (8) ข้อ  94 (25)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23  ครั้งที่  7/2554  วันที่  30  กรกฏาคม  2554 ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด  ว่าด้วย  ข้อปฏิบัติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2554  ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย  ข้อปฏิบัติ สำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
           “สหกรณ์” หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
           “คณะกรรมการดำเนินงาน” หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
           “ผู้จัดการ”  หมายความว่า   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
           “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
           “คอมพิวเตอร์” ความหมายว่า  หมายถึง  เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
           ทำงานคำนวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525  และอุปกรณ์โปรแกรมระบบงาน
ต่าง  ๆ
          “ผู้พัฒนาระบบงาน” หมายความว่า  บริษัท หรือหน่วยงาน  ที่ได้ทำข้อตกลงในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
 
หมวดที่ 1
การจัดทำระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ข้อ 4. เมื่อสหกรณ์ทำการจัดหาคอมพิวเตอร์ ให้จัดทำทะเบียนคุมรายละเอียดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้น และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวอย่างชัดเจน
ข้อ 5. เมื่อมีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงคอมพิวเตอร์ จะต้องจัดทำทะเบียนประวัติแสดงรายละเอียดการซ่อมแซมหรือการปรับปรุงนั้น
ข้อ 6. ให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบการจัดทำรายงานคอมพิวเตอร์ที่จัดหามาใหม่และรายละเอียดการซ่อมแซม ปรับปรุง ให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ทราบในการประชุมประจำเดือน และจัดทำรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการของสหกรณ์ทุกสิ้นปีทางบัญชี
 
หมวดที่  2
การแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ข้อ 7. ให้ผู้จัดการมีหน้าที่ตามระเบียบนี้ และดูแลรายละเอียดของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของสหกรณ์
ข้อ 8. ให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้งานในแต่ละฝ่าย
ข้อ 9. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องปฎิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด
ข้อ 10. ให้ผู้จัดการมีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซม ปรับปรุง และรักษาระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ 11. ให้ผู้จัดการหรือผู้ที่รับมอบหมายหน้าที่ในการกำหนดรหัสผ่านในการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับรองผู้จัดการ  ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์แต่ละคน โดยออกเป็นคำสั่งระบุผู้มีสิทธิใช้งานแต่ละระบบอย่างชัดเจน
ข้อ 12. ให้ผู้จัดการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมและพัฒนาระบบข้อมูลต่างๆ
 
หมวดที่  3
การกำหนดสิทธิในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้อ 13. ให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการใช้งาน ระบบงานแต่ละระบบ และกำหนดรหัสผ่านสำหรับผ่านเข้าใช้ระบบงาน โดยออกคำสั่งเรื่อง “การเข้าถึงข้อมูลและการแก้ไขฐานข้อมูล”
ข้อ 14. ในการกำหนดรหัสผ่านเข้าระบบงาน จะต้องกำหนดระดับความสำคัญ โดยกำหนดให้ระดับสูงสุดเป็นระดับ 0 และกำหนดระดับความสำคัญเป็น 1 , 2 หรือ 3 ตามลำดับ รวมทั้งกำหนดสิทธิว่าความสามารถที่จะทำการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่
ข้อ 15. ให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ใช้รหัสผ่านเข้าระบบงานของตนเองเท่านั้น การใช้รหัสผ่านเข้าใช้งานของผู้อื่นให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 16.ในการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่าให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ขอให้ผู้ที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่าบันทึกรหัสผ่านของตนเอง เพื่ออนุมัติการปฏิบัติงานดังกล่าวทุกครั้ง
ข้อ 17. เมนูใดเห็นว่ามีความสำคัญ สามารถกำหนดรหัสผ่านเป็นการเฉพาะสำหรับเมนูนั้นๆ โดยจะต้องบันทึกการกำหนดรหัสผ่านดังกล่าวปิดผนึกมอบให้ผู้จัดการ พร้อมทั้งบันทึกเหตุผลและความจำเป็นในการกำหนดรหัสผ่านดังกล่าวด้วย
ข้อ 18. ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติต่างๆ หรือผู้ที่ควบคุมรหัสผ่านแต่ละเมนูไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ผู้จัดการมอบหมายหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมด้วยทุกครั้ง และต้องทำบันทึกเสนอประธานกรรมการเพื่อรับทราบ
 
หมวด  4
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
ข้อ 19. ให้ผู้จัดการกำหนดหน้าที่ ให้มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมเครื่องเขียนแบบพิมพ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยบันทึกรายการรับ-จ่ายทุกรายการไว้เป็นหลักฐานและปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน
ข้อ 20. แบบพิมพ์ที่มีการกำหนดเลขกำกับอยู่บนแบบพิมพ์นั้น ให้ใช้กำหนดเลขที่ใบเสร็จที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อสะดวกในการควบคุม
ข้อ 21. แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับ-จ่าย ให้มีการลงนามผู้รับหรือผู้จ่ายเงินหรือผู้อนุมัติด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นลงนามแทน หรือใช้ประทับตรายางแทนการลงลายมือชื่อจะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 22. แบบพิมพ์ที่เสียหายหรือถูกยกเลิก จะต้องรายงานส่งคืนผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมเครื่องเขียนแบบพิมพ์ประจำวันด้วย
ข้อ  23. แบบพิมพ์ที่เป็นเอกสารสำคัญ เช่น สมุดคู่มือสมาชิก สมุดคู่มือบัญชีเงินฝาก จะต้องประทับตราสหกรณ์กำกับและมีการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด้วยทุกครั้ง
 
หมวดที่  5
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์
ข้อ 24. ให้ผู้จัดการกำหนดเวลาปิดใช้ระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับคอมพิวเตอร์เครือข่าย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วไป ในกรณีที่จำเป็นต้องปิดใช้งานก่อนเวลาดังกล่าว ให้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ไม่รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้งานเครื่องหนึ่งเครื่องใดซึ่งสามารถใช้งานได้ตามสมควร
ข้อ 25. ในกรณีที่เห็นสมควร ผู้จัดการจะกำหนดให้มีผู้ทำหน้าที่เปิดระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละวันเป็นการเฉพาะด้วยก็ได้ โดยให้ผู้มีหน้าที่ดังกล่าวทำหน้าที่ในการตรวจสอบความเรียบร้อยของการปิดงานวันก่อนหน้าเพื่อเริ่มวันใหม่ และความเรียบร้อยทั่วๆไปของระบบ
ข้อ 26. ระบบคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ จะต้องใช้งานสหกรณ์หรืองานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ถือเป็นการปฏิบัติที่ผิดต่อระเบียบนี้
ข้อ 27. เมื่อเริ่มต้นเปิดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องดำเนินการตรวจสอบตามคำแนะนำในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การตรวจดูวันและเวลาของระบบให้เป็นไปโดยถูกต้องเป็นต้น หากพบความผิดปกติ ให้แจ้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป
ข้อ 28. เมื่ออยู่ระหว่างปฏิบัติงาน ถ้าหยุดการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ดำเนินการพักจอภาพกลับสู่เมนูหลัก หรือปิดการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วแต่กรณี โดยต้องไม่ปิดเครื่องค้างไว้จนบุคคลอื่นสามารถเข้าใช้เครื่องต่อในนามของตนได้
ข้อ 29. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะต้องไม่นำโปรแกรมที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือรบกวนการปฏิบัติงานของผู้อื่นมาใช้โดยเด็ดขาด
ข้อ 30. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอย่างเคร่งครัด
ข้อ 31. ให้ผู้จัดการกำหนดให้มีระบบสำรองข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความเสียหายต่อข้อมูลในระบบ
ข้อ 32. การนำข้อมูลภายนอกเข้าสู่ระบบ หรือการเชื่อมต่อระบบกับแหล่งภายนอกจะต้องใช้ความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ การสูญหายหรือการลักลอบนำข้อมูลออกจากระบบถือว่า ปฏิบัติผิดกับระเบียบนี้
ข้อ 33. ห้ามนำข้อมูลเฉพาะของสหกรณ์ออกภายนอกสหกรณ์ก่อนได้รับอนุญาต เว้นแต่การกระทำเพื่อการสำรองข้อมูลและการทดสอบข้อมูล โดยผู้พัฒนาระบบ
ข้อ 34. ผู้จัดการจะต้องกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการสำรองข้อมูล และปิดระบบในแต่ละวันเพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายได้ดำเนินงานของตนโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ข้อ 35. ในวันหยุดทำการของสหกรณ์ให้กำหนดวิธีการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเครื่องแม่ข่าย เช่น การสำรองข้อมูลออกสู่สื่อภายนอก ควรจัดเก็บไว้แยกต่างหาก การกำหนดรหัสผ่านสำหรับเครื่องแม่ข่ายหรือการจัดเก็บเครื่องแม่ข่ายไว้ในห้องนิรภัย เป็นต้น
ข้อ 36. ให้ผู้จัดการกำหนดเวลาที่แน่นอน ในแต่ละวันให้ระบบงานแต่ละส่วนออกรายงานประจำวัน และตรวจสอบและส่งมอบเอกสารดังกล่าวที่กำหนดไว้ รวมถึงกำหนดให้มีการกระทบยอดเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละส่วนนั้นด้วย ว่าถูกต้องตรงกัน
ข้อ 37. เอกสารสำคัญต่างๆ เช่น สมุดคู่ฝาก ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนประจำตัว รวมถึงรายงานประจำวัน ขั้นสุดท้ายจะต้องกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานลงนามกำกับ เพื่อยืนยันความถูกต้องด้วยทุกๆ ครั้ง
ข้อ 38. ให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกข้อยกเว้นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น การยกเลิกใบเสร็จ การเกิดการผิดพลาดในการใช้งาน และรายงานข้อยกเว้นดังกล่าวแนบไว้กับรายงานประจำวันด้วยทุกครั้ง
ข้อ 39. เมื่อเกิดการติดขัด หรือข้อผิดพลาดในการใช้งาน ให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รายงานปัญหาข้อติดขัดดังกล่าว ให้ผู้ควบคุมระบบได้รับทราบด้วย
ข้อ 40. เมื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีความต้องการให้พัฒนาระบบเพิ่มเติม ให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แจ้งแก่ผู้ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ทราบเพื่อประสานงานกับผู้พัฒนาระบบต่อไป
 
หมวดที่  6
ตรวจสอบเอกสารการใช้คอมพิวเตอร์
ข้อ 41. ให้มีสมุดบันทึกการเปลี่ยนแปลงระเบียบ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยระบุรายละเอียดไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
ข้อ 42. การบันทึกรายการต่างๆ จะต้องกระทำวันที่เกิดรายการนั้นๆ โดยมิชักช้า
ข้อ 43. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ เช่น ไฟฟ้าดับ ทำให้ไม่สามารถออกใบเสร็จด้วยเครื่องได้ ให้บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในรายงานประจำวันด้วย
ข้อ 44. ในการปฏิบัติงานการรับ-จ่ายเงิน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
              1.ออกใบสำคัญรับ-จ่ายเงินด้วยเครื่องแล้วรวบรวมใบสำคัญเหล่านั้นไว้ตามลำดับ
              2.เมื่อสิ้นวันทำการให้ออกรายการประจำวันสำหรับงานแต่ละประเภท
              3.ให้ทำการเปรียบเทียบตรวจสอบระหว่างยอดรวมในรายงานประจำวันและจำนวนเงินคงเหลือให้ถูกต้องตรงกัน
                  ก.ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน ในการลงบัญชีและรับจ่ายเงินประจำวันทั้งหมด
ข.ข                   ข.ฝ่ายทะเบียนหุ้น -  หนี้  ให้ทำการออกรายการสรุปหุ้น – หนี้คงเหลือแต่ละวัน ที่ตรงกับบัญชี  รายงานการชำระหุ้น – หนี้   การรับชำระค่าหุ้น  - ชำระหนี้  ทะเบียนค้ำประกัน ทะเบียนขึ้นจำนอง  ทะเบียนการถอนจำนอง การจ่ายเงินกู้  รายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                  ค.ฝ่ายเงินฝาก  สรุปรายการฝาก  ถอนเงิน  สรุปยอดคงเหลือเงินฝากในแต่ละวัน  รายงานการเปิดบัญชีและปิดบัญชี  รายงานสรุปดอกเบี้ยจ่ายตามที่กำหนดไว้ในระเบียบเงินฝากแต่ละประเภท  รายงานการแจ้งสมุดหาย 
ข้อ 45. ให้ผู้จัดการ  พิจารณาว่าควรจะเพิ่มเติมรายงานประจำวันและกำหนดให้ถือปฏิบัติ
 
หมวดที่  7
การสำรองข้อมูล
ข้อ 46. ให้ผู้จัดการกำหนดผู้รับผิดชอบในการสำรองข้อมูลประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน  ประจำปี
ข้อ 47. ทุกวันทำการให้ผู้รับผิดชอบในการสำรองข้อมูลทำการสำรองข้อมูลตามวิธีการที่กำหนดไว้
ข้อ 48. ในการสำรองข้อมูลทุกครั้งให้ทำการบันทึกเวลา วันที่  เดือน พ.ศ.  ข้อมูลที่บันทึก โดยระบุชื่อระบบที่บันทึกให้ชัดเจน  และชื่อผู้ทำการสำรองลงในสมุดบันทึกการสำรองข้อมูลด้วยทุกครั้ง
ข้อ 49. เมื่อมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลกลับมาใช้แทนข้อมูลปัจจุบัน ให้ทำการบันทึกเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวเพื่อขออนุญาตจากผู้จัดการ
ข้อ 50.  ทุกสิ้นวันทำการให้ผู้รับผิดชอบมอบ Handy drive หรือสื่อบันทึกข้อมูลให้ ผู้จัดการ  รองผู้จัดการ  คนละ 1 อัน โดยนำไปจัดเก็บในที่ปลอดภัยนอกสำนักงานงาน
 
หมวดที่  8
การแก้ไขปัญหาและการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ 51. เมื่อเกิดปัญหาหรือมีความจำเป็นต้องปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ผู้ใช้จัดทำรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยระบุถึงระบบงาน เมนู สิ่งที่ต้องการแก้ไขตัวอย่างรายงานและอื่นๆแล้วจัดส่งให้ผู้พัฒนาระบบดำเนินการต่อไป
ข้อ 52. กรณีที่การปรับปรุงระบบงานต่างๆ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้เสนอเพื่อให้ผู้จัดการให้ความเห็นชอบก่อน และนำแจ้งคณะกรรมการดำเนินการทราบต่อไป
ข้อ 53. ให้ผู้จัดการจัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงระบบงาน เช่น โมเด็ม อินเตอร์เน็ต โดยควบคุมให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอและเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
 
หมวดที่  9
การซ่อมแซมปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ 54. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้องเสียหาย ให้ผู้ใช้รายงานให้แก่ผู้ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ให้ทราบโดยทันที พร้อมระบุอาการคอมพิวเตอร์ที่ขัดข้องดังกล่าว
ข้อ 55. ให้ผู้ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ทำการตรวจสอบแก้ไขเบื้องต้นเสียก่อน ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ติดต่อเพื่อซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพสามารถใช้งานได้ดังเดิม
ข้อ 56. การเบิกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนดวงเงินที่ผู้จัดการหรือประธานกรรมการสามารถอนุมัติจ่ายได้
ข้อ 57. ห้ามมิให้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดฝาเครื่อง โยกย้าย หรือนำอุปกรณ์เข้า-ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือเพื่อประโยชน์ในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น
 
หมวดที่  10
การใช้อินเตอร์เน็ต
ข้อ 58. ให้ใช้อินเตอร์เน็ตเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์หรือเพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบงานคอมพิวเตอร์เท่านั้น การใช้เพื่อการอื่นจะต้องได้รับอนุมัติก่อนทุกครั้ง
ข้อ 59. ให้ผู้จัดการควบคุมการกำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้อินเตอร์เน็ตและแจ้งให้ผู้ที่จำเป็นต้องใช้งานเท่านั้น
ข้อ 60. การใช้อินเตอร์เน็ตให้ใช้เฉพาะกรณีที่ต่อโทรศัพท์ภายในท้องถิ่น (ทางใกล้) เท่านั้นและพึงระวังค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้และการต่อโทรศัพท์ทางไกล ซึ่งผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง
ข้อ 61. ให้จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ตของสหกรณ์โดยแสดงรายละเอียดวัน เวลา ชื่อผู้ใช้และเรื่องที่ใช้
 
หมวดที่  11
การศึกษาอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ข้อ 62. ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอที่จะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ข้อ 63. ให้ผู้จัดการมีหน้าที่ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยใช้เงินจากทุนศึกษาอบรมของสหกรณ์
ข้อ 64. ให้ผู้จัดการสามารถทดสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรู้ที่จะสามารถปฏิบัติงานได้โดยมีประสิทธิภาพ
หมวดที่  12
การดูแลข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อ 65. ข้อมูลที่บันทึกอยู่ภายในคอมพิวเตอร์ถือเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์จึงจำเป็นต้องกำหนดวิธีการเพื่อดูแลข้อมูลนั้นให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
ข้อ 66. เมื่อผู้ใช้ข้อมูลพบว่ามีข้อมูลส่วนใดผิดพลาด คลาดเคลื่อนหรือไม่สมบูรณ์ จะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือแจ้งให้บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ ทำการแก้ไขให้เสร็จโดยเร็ว
ข้อ 67. เมื่อพบความผิดปกติเกิดขึ้นกับข้อมูล เช่น แฟ้มล้มจะต้องทำการตรวจสอบยอดรวมของข้อมูล ถ้าพบว่าไม่ถูกต้องให้รายงานผู้ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ทราบเพื่อพิจารณาว่าควรนำข้อมูลสำรองวันก่อนหน้านี้มาใช้หรือไม่
ข้อ 68. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ  ณ  วันที่  1  กรกฏาคม  2554
 
( นายสุพัฒน์   โพธิสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1074892

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com