ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
ว่าด้วย    การกำหนดหน่วยเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์
พ.ศ.  2560
………………......................
    โดยที่มีการจัดระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและการรับสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น สมาชิกมาจากหลากหลายหน่วยงาน การกระจายตัวในแต่ละหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตาม   พ.ร.บ.  สหกรณ์  พ.ศ.  2542 มาตรา 50 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  พ.ศ.  2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  10 )  พ.ศ.  2558  ข้อ 64, ข้อ 72 (8)  และข้อ 94  (12)  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  เมื่อวันเสาร์  ที่ 25  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2559   มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วย การกำหนดหน่วยเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ”  และให้ใช้ระเบียบใหม่  ดังนี้
    ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า   “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด   ว่าด้วย  การกำหนดหน่วยเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์   พ.ศ.  2560 ”
    ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
    ข้อ 3.ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด   ว่าด้วย  การกำหนดหน่วยเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์  พ.ศ.  2554     
    ข้อ 4.ในระเบียบนี้
        “สหกรณ์”  หมายถึง    สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
        “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
        “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
        “ประธานกรรมการ”  หมายถึง   ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด   
        “หน่วยเลือกตั้ง”   หมายถึง  พื้นที่ที่สหกรณ์กำหนดให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการ
    ข้อ 5. กำหนดให้มีพื้นที่เพื่อจัดเป็นหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ประกอบด้วยสมาชิกและสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญในอำเภอต่าง ๆ    ดังนี้  แบ่งเป็น 5 หน่วยเลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่ 1  ประกอบด้วย
        1. อำเภอเมืองสุรินทร์
        2. อำเภอเขวาสินรินทร์      
        3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1   
        4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
            มีกรรมการ จำนวน  4   คน
หน่วยเลือกตั้งที่  2  ประกอบด้วย
        1. อำเภอจอมพระ
        2. อำเภอสำโรงทาบ 
        3. อำเภอศีขรภูมิ
        4. อำเภอลำดวน   
        5. อำเภอศรีณรงค์ 
        6. วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
            มีกรรมการ จำนวน  3   คน
หน่วยเลือกตั้งที่  3  ประกอบด้วย
        1. อำเภอรัตนบุรี               
        2. อำเภอชุมพลบุรี
        3. อำเภอท่าตูม               
        4. อำเภอสนม  
        5. อำเภอโนนนารายณ์    
        6. วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 
        7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต  2   
        8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
              มีกรรมการ จำนวน  3   คน
หน่วยเลือกตั้งที่ 4  ประกอบด้วย       
        1. อำเภอปราสาท              
        2. อำเภอสังขะ  
        3. อำเภอกาบเชิง           
        4. อำเภอพนมดงรัก   
        5. อำเภอบัวเชด            
        6. วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
        7. วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 
        8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต  3   
            มีกรรมการ จำนวน  3   คน
หน่วยเลือกตั้งที่ 5  ประกอบด้วย
        วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย/ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์
        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์
        สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ,   
        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
        สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
        พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์                 
            มีกรรมการ จำนวน  1   คน
    ข้อ 6. คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการ  1  คน   และกรรมการ 14  คน  ประธานกรรมการ  และกรรมการให้ดำเนินการให้ได้มาโดยวิธีการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามวาระที่ตำแหน่งว่าง
    ข้อ 7. การเลือกตั้งคณะกรรมการ
        (1) ประธานกรรมการ   ต้องสมัครรับการสรรหา    โดยสมาชิกที่มีคุณสมบัติ ตามประกาศของสหกรณ์ฯ
        (2) การเลือกตั้งประธานกรรมการ สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งประธานกรรมการตามประกาศสหกรณ์ 
        (3) การเลือกตั้งกรรมการ ให้ดำเนินการรับสมัครรับการเลือกตั้งจากสมาชิกในหน่วยเลือกตั้งตามระเบียบนี้  โดยสมาชิกที่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง  เคยดำรงตำแหน่ง    ครั้งสุดท้ายในจังหวัดสุรินทร์  หรือปฏิบัติหน้าที่ประจำในพื้นที่ตาม หน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ
        (4) กรณีกรรมการมีการย้ายไปปฏิบัติหน้าที่  หรือไปช่วยราชการออกจากพื้นที่ใน หน่วยเลือกตั้งเดิม  ให้ถือเสียว่ายังคงเป็นกรรมการในหน่วยเลือกตั้งเดิมต่อไปจนกว่าจะครบวาระ             
        (5) กรณีกรรมการไปช่วยราชการ ให้มีสิทธิ์สมัครกรรมการในหน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบัน โดยไม่ต้องคำนึงถึงการรับเงินเดือนที่ใด 
        (6) สมาชิกสหกรณ์ในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  จะต้องเลือกกรรมการดำเนินงานตามหน่วยที่ตนสังกัด อยู่ในข้อ 5  เพื่อให้มีกรรมการครบจำนวนที่กำหนดในการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
    ข้อ 8. ให้สหกรณ์จัดทำประกาศการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งประธานกรรมการ  และ  กรรมการไม่น้อยกว่า   30  วัน  โดยให้มีรายละเอียดอย่างน้อย   ดังนี้                 
        (1) วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  หรือกรรมการ                        
        (2)  จำนวนกรรมการที่ต้องเลือกตั้งแต่ละหน่วย
        (3)  คุณสมบัติของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  และกรรมการ
        (4) วัน  เวลา  และสถานที่ในการเลือกตั้ง รวมทั้งวิธีการเลือกตั้ง
        (5) ให้มีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
        (6) รายละเอียดอื่นๆ  ที่เป็นประโยชน์ในการเลือกตั้ง
    ข้อ 9.  ผู้ได้รับการเลือกตั้งตามข้อ  7  ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  เพื่อให้ได้ประธานกรรมการหรือกรรมการ                                  
    ข้อ 10.ให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งตามข้อ 7 หรือข้อ  9  เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์   และให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง           
    ข้อ 11. ประธานกรรมการเป็นผู้เลือกรองประธานกรรมการหนึ่งคน  หรือมากกว่าหนึ่งคนเลขานุการ  1  คน  แล้วแจ้งให้ประชุมใหญ่รับทราบ  
    ข้อ 12. การปฏิบัติตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาประการใด  ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการวินิจฉัยและถือมติเป็นอันสิ้นสุด
    ข้อ 13.ให้ประธานกรรมการดำเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
                ประกาศ   ณ   วันที่   28  เดือนธันวาคม   พ.ศ.  2559             
                                                               
(นายสุพัฒน์     โพธิสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
 
 
 

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1120457

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com