ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
ว่าด้วย  ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560
.............................
    อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์   จำกัด(แก้ไขฉบับที่ 9 )  พ.ศ. 2559  ข้อ  72 (8 )  และข้อ 94 (6) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  29ครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันอังคาร ที่ 14  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560   ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560 ไว้ดังต่อไปนี้
    ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์  พ.ศ. 2560”
    ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560
    ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์พ.ศ. 2559   บรรดาระเบียบ มติ ประกาศ   และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้ หรือขัด  หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
    ข้อ  4  ในระเบียบ
        “ทุนสาธารณประโยชน์”  หมายความว่า  เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีไม่เกินร้อยละ 10  ของกำไรสุทธิ
        “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
        “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
        “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
        “ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
    ข้อ  5  ทุนสาธารณประโยชน์ ให้จ่ายเพื่อประโยชน์   ดังต่อไปนี้
        (1) เป็นการบำรุงศาสนา ทั้งทางวัตถุ และทางวิชาการ
        (2) เป็นการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย  เป็นต้น
        (3) เป็นการสงเคราะห์จัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการ  จ่าย
        (4) เป็นทุนในการอบรม สัมมนา การวิจัย การค้นคว้าและกิจกรรมอื่น ๆ ในทางสหกรณ์และทางการศึกษาเท่านั้น
        (5) เป็นทุนสงเคราะห์เบี้ยประกันชีวิต
        (6) เป็นทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม(ตามจำนวนเงินที่สมาชิกที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีอนุมัติไว้)
    ข้อ  6  การขอทุนสาธารณประโยชน์ให้หน่วยงานที่จะขอทุน เสนอเรื่องราวต่อประธาน
กรรมการผ่านผู้จัดการสหกรณ์ เรื่องราวที่เสนอขอทุนสาธารณประโยชน์นั้น ให้แสดงหลักฐานและเหตุผล แล้วยื่นต่อประธานกรรมการก่อนการประชุมกรรมการดำเนินการประจำเดือน  ไม่น้อยกว่า 7   วัน
    ข้อ  7  การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ ให้ถือหลักความสำคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
        (1) ทุนสาธารณประโยชน์ที่เป็นการสงเคราะห์อันเกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ แก่สมาชิก ให้ได้รับการช่วยเหลือก่อนเหตุอื่น ๆ จ่าย 
        (2) ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกโดยทั่วไป ให้ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสอง
        (3) ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทั่วไปให้ได้การพิจารณาเป็นอันดับสาม
        (4)  นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
        (5) การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ ให้พิจารณาจากทุนที่มีอยู่ในขณะนั้นๆเท่านั้นและเมื่อได้รับการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการใด ๆ ไปแล้วให้ถือว่าการพิจารณา สำหรับเรื่องนั้นๆ เป็นอันยุติ
    ข้อ  8  วงเงินการอนุมัติจ่ายทุนสาธารณประโยชน์จำนวนเงินสาธารณประโยชน์ที่จะอนุมัติให้แก่หน่วยงานที่ยื่นขอนั้น   ให้จ่ายได้ดังนี้
        (1)   จ่ายเพื่อประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องทางการศึกษาแก่หน่วยงาน  สพม./สพป / สหวิทยาเขต เครือข่ายบูรณาการทางการศึกษาที่มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คนหรือ กรณีรวมเครือข่ายได้ไม่ต่ำกว่า 50 คน  จ่ายรายละไม่เกิน  2,000  บาทต่อปี
        (2)   จ่ายแก่สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ      จ่ายรายละไม่เกิน  2,000  บาท
        (3)   จ่ายเพื่อการกุศล ส่งเสริมประเพณี  บำรุงศาสนา  จ่ายรายละไม่เกิน 1,000  บาทเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุการณ์จำเป็นที่ต้องจ่ายเกิน (1)-(3) ให้คณะกรรมการดำเนิน  การพิจารณาเป็นเฉพาะราย
    ข้อ 9  กรณีที่มีการยื่นขอทุนสาธารณประโยชน์เร่งด่วน  ให้กรรมการที่เข้าเวรประจำวันมีอำนาจพิจารณาอนุมัติ
    ข้อ 10 ใบสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเรียกเก็บใบสำคัญรับเงินจากผู้รับเงินทุกราย
    ข้อ 11  การปฏิบัติตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาประการใดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการวินิจฉัยและถือมติเป็นอันสิ้นสุด
    ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
 
                ประกาศ   ณ  วันที่  16 เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ. 2560
 
 
(นายสุพัฒน์โพธิสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
 
 

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1072767

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com