ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
ว่าด้วย   การใช้เงินกองทุนเสริมสร้างความมั่นคง  พ.ศ.  2560
*********************

    อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด  (แก้ไขฉบับที่ 11)   พ.ศ.2559    หมวด 8 ข้อ  72 (8)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  29  2560  ครั้งที่  8 /2560  ประชุมเมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2560  ได้กำหนด  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด    ว่าด้วย  การใช้เงินกองทุนเสริมสร้างความมั่นคง  พ.ศ.  2560      ดังต่อไปนี้
    ข้อ  1.    ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ว่าด้วย  การใช้เงินกองทุนเสริมสร้างความมั่นคง  พ.ศ.  2560”
    ข้อ  2.    ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป
    ข้อ  3.    ในระเบียบนี้
        สหกรณ์            หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
        ประธานกรรมการ    หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์หวัดสุรินทร์ จำกัด
        คณะกรรมการ        หมายถึง   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
        ผู้จัดการ                 หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
        กองทุน             หมายถึง  กองทุนเสริมสร้างความมั่นคง  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
        เงินกองทุน        หมายถึง  เงินกองทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกำไรสุทธิ,เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่  และหรือเงินที่มีผู้บริจาค  โดยวัตถุประสงค์เพื่อการนี้
        เจ้าหน้าที่การเงิน        หมายถึง  เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
    ข้อ  4.    ที่มาของกองทุนเสริมสร้างความมั่นคง  อาจได้มาจาก
        (1)  เงินที่ได้รับจากการจัดสรรกำไรสุทธิ  ซึ่งที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ
        (2)  เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
        (3)  เงินอุดหนุน  เงินบริจาค  เงินช่วยเหลือหรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากบุคคล  องค์กร  หรือสถาบัน
    ข้อ  5.    การใช้เงินกองทุนเสริมสร้างความมั่นคง  ให้ใช้เพื่อกิจการดังต่อไปนี้
        (1)    เพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์  ด้านเทคโนโลยี  เช่น  การซื้ออุปกรณ์  คอมพิวเตอร์  เครื่องมือสื่อสาร ฯลฯ
        (2)  เพื่อซื้อยานพาหนะ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น
        (3)  เพื่อซ่อมแซม  ปรังปรุง  ต่อเติม  บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
        (4)  เพื่อจัดสวัสดิการแก่คณะกรรมการ  ผู้ตรวจกิจการ  ที่ปรึกษา  เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
        (5)  อื่นๆตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
    ข้อ  6.    การใช้เงินกองทุนข้อ  5.  ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2560
    ข้อ  7.    การจ่ายเงินกองทุนเสริมสร้างความมั่นคง  ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินจัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยมีลายมือชื่อผู้จ่ายเงินและผู้รับเงิน
    ข้อ  8.    ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด  มีอำนาจในการตีความวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
    ข้อ 9.  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด รักษาการตามระเบียบนี้
 
ประกาศ  ณ  วันที่ 21  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป

(นายสุพัฒน์  โพธิสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1120456

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com