ระเบียบ    สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
ว่าด้วย   เงินกู้พิเศษปันผลและเฉลี่ยคืนรายปี
พ.ศ. 2560
****************
    อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด
 (แก้ไขฉบับที่ 10) หมวด 4 การให้เงินกู้  ข้อ 13  ข้อ 15(2) ข้อ 16  หมวด 8 คณะกรรมการ ข้อ 72 (8)  และหมวด 10  ข้อเบ็ดเสร็จระเบียบของสหกรณ์ ข้อ  94  (2)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด   ชุดที่  29/2560  ครั้งที่ 22/2560 วันที่ 18  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2560  ได้กำหนด  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด   ว่าด้วย   เงินกู้พิเศษปันผลและเฉลี่ยคืนรายปี  พ.ศ.2560”   ดังต่อไปนี้
    ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด    
ว่าด้วย   เงินกู้พิเศษปันผลและเฉลี่ยคืนรายปี พ.ศ. 2560 ”   ดังต่อไปนี้
    ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป
    ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด  ว่าด้วย  เงินกู้ปันผลรายปี  พ.ศ. 2556” และบรรดาระเบียบ  ประกาศ   คำสั่ง   มติ   หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้   และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
    ข้อ  4.  ในระเบียบนี้ 
        สหกรณ์    หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด
        สมาชิก    หมายถึง   สมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด    
        คณะกรรมการดำเนินการ    หมายถึง   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
        ประธานกรรมการ    หมายถึง   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
        คณะกรรมการเงินกู้    หมายถึง    คณะกรรมการเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
        ผู้จัดการ    หมายถึง    ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
        ผู้บังคับบัญชา    หมายถึง    ผู้อำนวยการสถานศึกษา  หรือผู้รักษาราชการแทน ,หัวหน้าหน่วยงาน  
        ทุนเรือนหุ้น    หมายถึง    เงินทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกได้ส่งชำระแก่สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว    
        เงินปันผล    หมายถึง    เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วแต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่ง ระยะเวลา 
        เงินเฉลี่ยคืน    หมายถึง    เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกนั้นๆได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี  
        เงินได้รายเดือน    หมายถึง   เงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง  เงินเพิ่มค่าครองชีพเงินค่าวิทยฐานะ  เงินค่าตอบแทน  เงินบำนาญ  ค่าจ้างประจำ  หรือเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน เว้นเงินค่าเช่าบ้าน
        พฉ.     หมายถึง   อักษรย่อของเงินกู้พิเศษปันผลและเฉลี่ยคืนรายปี พ.ศ. 2560
    ข้อ  5.   เงินกู้พิเศษปันผลและเฉลี่ยคืนรายปี    มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำเป็นในการใช้เงินปันผลและเฉลี่ยคืนล่วงหน้า  และเป็นการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้จากภายนอกระบบ
    ข้อ  6.   เงินกู้พิเศษปันผล และเฉลี่ยคืนรายปี  คณะกรรมการดำเนินการมอบอำนาจให้ผู้จัดการ  เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษปันผลและเฉลี่ยคืนรายปีแทนคณะกรรมการดำเนินการ     และให้ผู้
รับมอบอำนาจดังกล่าวนั้น      แถลงรายการเงินกู้พิเศษปันผลและเฉลี่ยคืนรายปี    ที่จ่ายไปและส่งคืน   ให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน
    ข้อ  7.  เงินกู้พิเศษปันผลและเฉลี่ยคืนรายปี ที่ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ   ให้มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
        (1)ให้กู้ได้ตามประกาศของคณะกรรมการดำเนินการที่จะพิจารณาเห็นสมควรในแต่ละปี
        (2)  สมาชิกที่ขอกู้เงินพิเศษปันผลและเฉลี่ยคืนรายปีต้องสามารถหักเงินชำระสมาคมได้
        (3)  กรณีสมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้   ให้กู้ได้ร้อยละ 70 ของเงินที่เหลือจากการทำหนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไว้เพื่อชำระหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้
        (4) สมาชิกที่เคยผิดเงื่อนไขส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนและเงินกู้ทุกประเภททั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทุกกรณี ไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้ เงินกู้พิเศษปันผลและ เฉลี่ยคืนรายปี  เว้นแต่ได้   นำเงินที่ค้าง มาชำระให้เสร็จสิ้นก่อน
        (5)  สมาชิกที่มีหนังสือแจ้งอายัดปันผลและเฉลี่ยคืนจากสำนักงานบังคับคดี  ไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้เงินพิเศษปันผลและเฉลี่ยคืนรายปี    เว้นแต่มีหนังสือแจ้งยกเลิกการอายัดดังกล่าว
    ข้อ  8.  วงเงินกู้    การชำระ  และอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้พิเศษปันผลและเฉลี่ยคืนรายปี 
        (1)  วงเงินกู้ให้ได้ไม่เกินร้อยละ 70  ของเงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่เคยได้รับจากปีก่อนล่าสุด
        (2)  การชำระ    ผู้กู้ต้องชำระดอกเบี้ยทุกเดือนโดยส่งหัก  ณ  ที่จ่ายจากต้นสังกัดและจะต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย(กรณีค้างดอกเบี้ย) เมื่อได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของปีที่อนุมัติให้กู้
        (3)  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษปันผลและเฉลี่ยคืนรายปี ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์เป็นคราวๆไป
        (4)  การกู้เงินพิเศษปันผลและเฉลี่ยคืนรายปีครั้งต่อไป สมาชิกต้องไม่มียอดค้างชำระจากปีก่อน
    ข้อ  9.  หลักประกันสำหรับเงินกู้พิเศษปันผลและเฉลี่ยคืนรายปี   นอกจากหนังสือขอกู้และหนังสือสัญญากู้  ซึ่งผู้กู้ได้ทำไว้ต่อสหกรณ์แล้ว   สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์หักเงินปันผล และเฉลี่ยคืนที่จะได้รับในปีบัญชีที่รับเงินกู้มาดำเนินการชำระ  โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบกรณี  มีหนังสือแจ้งอายัดปันผลและเฉลี่ยคืน   จากสำนักงานบังคับคดี   ภายหลังจากสมาชิกได้กู้พิเศษปันผล และเฉลี่ยคืนรายปีไปแล้ว   สมาชิกต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินชำระหนี้จากเงินกู้ประเภทอื่นในคราวถัดไป
    ข้อ 10.   กรณีที่สมาชิกยื่นคำขอกู้ประเภทนี้     และมีปัญหาให้วินิจฉัย    ให้เสนอคำขอกู้ต่อคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุมประจำเดือนพิจารณา    ผลเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
    ข้อ 11.   ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
 
ประกาศ  ณ  วันที่  18   เดือนกันยายน  พ.ศ. 2560
 
(นายสุพัฒน์    โพธิสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1074913

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com