ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
พ.ศ. 2561
***********************
     โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
     อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด  ข้อ  22 (7)หมวด  8  ข้อ 72 (8)  ข้อ  94 (11)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  30  ครั้งที่  10/2561  ประชุมเมื่อวันที่  3  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2561   ได้กำหนด  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ.2561  ดังต่อไปนี้
     ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 
ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2561
     ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  4  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561
     ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบดังต่อไปนี้
               (1)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด ว่าด้วย  เงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ  พ.ศ.2554
               (2)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด ว่าด้วย  สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก  พ.ศ.2554
               (3)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด ว่าด้วย  สวัสดิการสมาชิกกรณีโสด อุปสมบท  คลอดบุตร แต่งงาน และผู้ป่วยใน พ.ศ.2555
               (4)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด ว่าด้วย  การจ่ายเงินช่วยค่าทำศพทายาทของสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ.2555
               (5)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด ว่าด้วย  เงินช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ  พ.ศ.2557
               (6)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด ว่าด้วย  การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม  พ.ศ.2560
     ข้อ  4.  ในระเบียบนี้
                    สหกรณ์     หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
                    ประธานกรรมการ     หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
                    คณะกรรมการ     หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
                    สมาชิก     หมายถึง  สมาชิกประเภทสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
                    ผู้จัดการ      หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
                    ทายาท     หมายถึง  คู่สมรสตามกฎหมาย  บุตร บิดา  มารดา  ผู้ที่อยู่ในอุปการะของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับประโยชน์ในกิจการของสหกรณ์และแจ้งเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์มาก่อน
                   เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ประสพอุบัติเหตุและทุพพลภาพ   หมายถึง   เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  จ่ายให้แก่สมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ
                   ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงและถาวร   หมายถึง   หย่อนกำลังที่จะประกอบการงานและไม่สามารถประกอบอาชีพใด ๆ ได้ตลอด  อย่างน้อย  180  วันติดต่อกัน  และไม่มีทางรักษาหายเป็นปกติได้
(โดยมีใบรับรองจากแพทย์ผู้ทำการตรวจหรือรักษา)
                   ทุพพลภาพชั่วคราว   หมายถึง   หย่อนกำลังที่จะประกอบแรงงานใด ๆ หรือช่วยเหลือตนเองได้บ้าง  และมีโอกาสรักษาหายได้ภายในเวลา 180  วัน (โดยมีใบรับรองจากแพทย์ผู้ทำการตรวจหรือรักษา)
                   เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม  หมายถึง  เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  จ่ายให้แก่ทายาทสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
                   เงินช่วยค่าทำศพ     หมายถึง   เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด   กรณีที่ทายาทถึงแก่กรรม
                   เกษียณอายุ      หมายถึง   เกษียณอายุตามปกติครบ  60  ปีบริบูรณ์ หรือเกษียณอายุก่อนกำหนดของสมาชิกทุกคน
                   สวัสดิการ     หมายถึง   เงินที่สหกรณ์จ่ายเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเป็นสวัสดิการต่างๆ ในระเบียบนี้  ตามข้อ 7 (1)-(10)
                    กองทุน     หมายถึง   กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2561
                    เงินสมทบอุดหนุน   หมายถึง   เงินที่สหกรณ์จ่ายสมทบอุดหนุนเข้ากองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว   พ.ศ.2561        
                    เงินยืมทดรอง         หมายถึง  เงินที่ผู้กู้  ผู้ค้ำประกัน  ผู้รับสภาพหนี้ ขอยืมเงินจากเงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม
                    ผู้กู้     หมายถึง  การที่ผู้กู้ได้ไปขอกู้เงินจำนวนหนึ่งกับผู้ให้กู้ และมีการทำสัญญากำหนดระยะเวลาที่จะชำระหนี้อย่างแน่นอน  โดยจะตกลงว่าจะผ่อนชำระเป็นงวดๆ  หรือจ่ายเต็มจำนวนเลยก็ได้ ซึ่งผู้ให้กู้จะสามารถคิดดอกเบี้ยได้ตามอัตราที่ตกลงกัน จำนวนเงินที่ให้กู้จะมากมายเท่าใดนั้นจะขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน
                    ผู้ค้ำประกัน     หมายถึง  ผู้ที่ทำสัญญาผูกพันตนต่อเจ้าหนี้   เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้
                   ผู้รับสภาพหนี้     หมายถึง  สมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอื่นผู้รับเรือนหนี้
ที่ประสงค์มารับผิดชอบชำระหนี้แทนผู้กู้ให้แก่สมาชิก
     ข้อ  5.  ที่มาของเงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
พ.ศ. 2561  อาจได้มาจาก
                   (1)  เงินที่ได้รับจากการจัดสรรกำไรสุทธิ  ซึ่งผ่านที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
                   (2)  เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งผ่านที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
                   (3)  เงินที่ได้รับจากการอุดหนุน  เงินรับบริจาค  หรือเงินช่วยเหลืออื่นใดที่ได้รับจากบุคคล  องค์กร หรือสถาบันอื่นๆ
     ข้อ  6.  วัตถุประสงค์  เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของสมาชิกและครอบครัว  ในกรณีต่างๆ และเป็นการสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้สหกรณ์
     ข้อ  7.  ให้สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ จากเงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2561  ในกรณีดังต่อไปนี้
                   (1)  สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม    
                   (2)  สวัสดิการเงินช่วยค่าทำศพทายาทของสมาชิกสหกรณ์  
                   (3)  สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ  
                   (4)  สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก  
                   (5)  สวัสดิการสมาชิกกรณีโสด อุปสมบท  เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  คลอดบุตร แต่งงาน  และผู้ป่วยใน 
                   (6)  สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ  หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด                             
                   (7)  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
                   (8)  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ถูกอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นๆ
                   (9)  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ (กรณียังไม่ได้รับเงินบำนาญ)
                   (10)  สวัสดิการช่วยเหลือกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ปรึกษา เกี่ยวกับชุดแบบฟอร์มสหกรณ์ และตรวจสุขภาพประจำปีแก่เจ้าหน้าที่
     ข้อ 8.  สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม  
                   8.1  เมื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์สวัสดิการให้แก่ทายาทโดยธรรม โดยให้รายละไม่เกิน  200,000  บาท     ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สหกรณ์ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
                  8.2  การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรมตามข้อ 8 ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมตามลำดับดังนี้
                         (1)  คู่สมรสตามกฎหมาย
                         (2)  บุตร
                         (3)  บิดา  มารดา
                         (4)  ผู้อยู่ในอุปการะของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
                      เมื่อปรากฏว่าบุคคลในลำดับก่อนได้แสดงตนขอรับเงินสงเคราะห์และคณะกรรมการ  ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่บุคคลนั้นแล้ว  บุคคลในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินตามระเบียบนี้อีก
                      ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรมมีหนี้สินผูกพันกับทางสหกรณ์  ให้คณะกรรมการดำเนินการเบิกหักผลักเงินสงเคราะห์ตามสิทธิ์ที่ผู้ถึงแก่กรรมพึงได้รับชดใช้หนี้สินแทน  แล้วจึงจ่ายเงินสงเคราะห์ในส่วนที่เหลือ ให้แก่ทายาทตามวรรคแรกต่อไป
                  8.3  เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรมตามระเบียบนี้  ไม่ถือเป็นมรดกของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม บุคคลใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องเพื่อให้เกิดสิทธิ์ในการขอแบ่งมิได้
                  8.4  การขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม  ให้กระทำภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่สมาชิกนั้นถึงแก่กรรม  หากพ้นกำหนดถือเป็นอันหมดสิทธิ์
                         ในกรณีที่มีบุคคลมาแสดงตนเป็นทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม และขอรับเงินสงเคราะห์เกินกว่าหนึ่งรายให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการเป็น ผู้วินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับบุคคลใด มติคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นที่สิ้นสุด บุคคลอื่นจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์อีกมิได้
     ข้อ  9.  สวัสดิการเงินช่วยค่าทำศพทายาทของสมาชิกสหกรณ์
                  ให้สมาชิกที่ยื่นขอรับเงินช่วยค่าทำศพทายาทของสมาชิกสหกรณ์  ต่อสหกรณ์ โดยให้รายละไม่เกิน  3,000  บาท ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้
                    9.1 การขอรับเงินช่วยทำศพตามระเบียบนี้ ให้กระทำภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ทายาทของสมาชิกถึงแก่กรรม หากพ้นกำหนดนี้ถือเป็นอันหมดสิทธิ์
                    9.2 สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินค่าหุ้น  เงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ภายในระยะเวลา 1 ปี  นับถึงวันที่ทายาทของสมาชิกถึงแก่กรรม ไม่มีสิทธิ์ให้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้
                          ในกรณีที่มีสมาชิกยื่นขอรับเงินช่วยค่าทำศพทายาทเกินกว่าหนึ่งราย  ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรจ่ายเงินให้กับสมาชิกรายใด  มติของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นที่สิ้นสุด สมาชิกรายอื่นจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องเพื่อให้เกิดสิทธิอีกมิได้
                    9.3 เงินช่วยค่าทำศพทายาทของสมาชิกตามระเบียบนี้  ไม่ถือเป็นมรดกของผู้ถึงแก่กรรมใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องเพื่อให้เกิดสิทธิแก่ตนเองมิได้
     ข้อ  10.  สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ  
                     10.1  ให้สมาชิกที่ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ  ต่อสหกรณ์ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์เป็นคราวๆ ไป
                     10.2  การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ ตามระเบียบในข้อ 4  จะได้รับการยกเว้น  หากเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
                             (1)  การพยายามฆ่าตัวตาย  หรือทำร้ายร่างกายตัวเอง
                             (2)  การกระทำขณะ อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้
                             (3)  สงคราม  (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม)  การจลาจล  การกบฏ การปฏิบัติการก่อ  การร้าย  การปฏิวัติ  หรือรัฐประหาร
                     10.3  การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ  จะจ่ายให้ทุกครั้งที่ประสบอุบัติเหตุ  และจ่ายให้เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้น
                     10.4  การขอรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้  ให้ขอรับเงินสงเคราะห์ภายใน 1 ปี  นับตั้งแต่วันที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ  หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าหมดสิทธิ์ 
                     10.5  หลักฐานเกี่ยวกับการยื่นประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
     ข้อ  11.  สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก  
                     11.1  สหกรณ์จ่ายสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกให้รายละไม่เกิน  50,000  บาท 
                     11.2  ให้สมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ยื่นขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก  ต่อสหกรณ์ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศของสหกรณ์
     ข้อ 12.  สวัสดิการสมาชิกกรณีโสด อุปสมบทเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  คลอดบุตร แต่งงาน และผู้ป่วยใน 
                      12.1   สมาชิกที่ยื่นขอรับสวัสดิการกรณีโสด อุปสมบทหรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
คลอดบุตร แต่งงาน และผู้ป่วยใน  ให้เสนอคณะกรรมการ หรือผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์สวัสดิการ   โดยให้รายละไม่เกิน  3,000  บาท  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขประกาศของสหกรณ์
                     12.2  การขอรับเงินสวัสดิการ   ให้สมาชิกยื่นหลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
     ข้อ  13.  สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
                      13.1  สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ให้ยื่นขอรับสวัสดิการ  โดยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์สวัสดิการ   โดยให้รายละไม่เกิน  20,000  บาท  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้
                      13.2  การขอรับเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  ให้สมาชิกขอรับเงินภายในเวลา  90 วัน  นับแต่วันเกษียณอายุ  หากพ้นกำหนดถือว่าสมาชิกผู้นั้นสละสิทธิ์การรับเงินสวัสดิการนี้ หลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการเกษียณอายุเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
     ข้อ  14.  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
                     เมื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้กู้ ถึงแก่กรรม  ถูกออกจากราชการ  ถูกไล่ออก  ลาออก เป็นบุคคลล้มละลาย  ถูกดำเนินคดี  อันเป็นเหตุให้ไม่ได้รับเงินได้รายเดือน  และไม่สามารถหักชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้ตามปกติที่ระบุในสัญญาเงินกู้  จนเป็นเหตุให้ผู้ค้ำประกัน ทายาท  หรือผู้รับสภาพหนี้ ตลอดจนมีความเดือดร้อนทางการเงิน  ให้ดำเนินการต่อไปนี้
                     14.1  กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมและมีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์ 
                              เมื่อสหกรณ์ฯได้รับแจ้งจากทายาท หรือผู้ค้ำประกัน  หรือกรรมการ  ว่าสมาชิกได้ถึงแก่กรรมลง  และยื่นหนังสือคำร้องให้คณะกรรมการดำเนินการอนุมัติให้นำหุ้นโอนมาชำระหนี้แล้ว   แต่ยังมีภาระหนี้สินผูกพันอยู่กับสหกรณ์อีก   ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่ทายาทรอเงินประกันหรือสวัสดิการอื่นๆ ที่จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นของทางหน่วยงานต้นสังกัดหรือสวัสดิการจากสหกรณ์ 
                             (1) ให้ทายาทหรือผู้รับสภาพหนี้  ซึ่งอาจเป็นผู้ค้ำประกัน  บันทึกร้องขอต่อคณะกรรมการในการยืมเงินทดรองจากกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว   พ.ศ.2561  โดยไม่ต้องคิดดอกเบี้ยเพื่อนำไปชำระหนี้ตามงวดที่ระบุในสัญญาเงินกู้ในการส่ง
รายเดือนแก่สหกรณ์  ไม่เกิน  12  เดือน
                            (2) การยื่นขอยืมเงินทดรอง  ให้ยื่นแบบที่สหกรณ์กำหนดต่อคณะกรรมการดำเนินการ  โดยแนบหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้
                              - หนังสือยืมเงินทดรอง  ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
                              - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
                              - สำเนาทะเบียนบ้าน
                              - ใบมรณะบัตร
                              - หนังสือทางราชการที่เป็นคำสั่งออกจากราชการ หรือไล่ออก ล้มละลาย ถูกดำเนินคดี
                   14.2  ให้ผู้รับสภาพหนี้ หรือทายาท หรือผู้ค้ำประกัน หรือผู้บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้รับเรือนหนี้ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ   นำเงินมาชำระคืนเข้ากองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว   พ.ศ.2561  หลังจากได้รับเงินสวัสดิการต่างๆ หรือหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของผู้กู้และผู้ค้ำประกันในวันสิ้นปีนั้นๆ  ตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเป็นรายๆ ไป
     ข้อ  15.  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ถูกอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นๆ
                     สมาชิกสหกรณ์รายใดที่ถูกอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นๆ  อันเป็นเหตุให้ไม่ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีที่ถูกอายัต  ทำให้สหกรณ์ไม่สามารถหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนชำระหนี้แก่สมาคมต่างๆ ที่ตกลงไว้กับสหกรณ์   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากกรณีนี้  ให้สมาชิกสามารถยืมเงินทดรองจากกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2561   ตามจำนวนที่สมาคมเรียกเก็บในแต่ละปี  โดยคณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ตามความจำเป็น
                     15.1 การยื่นขอยืมเงินทดรอง  ให้ยื่นแบบที่สหกรณ์กำหนดต่อคณะกรรมการดำเนินการ  โดยแนบหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้
                               -  หนังสือยืมเงินทดรอง  ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
                               -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
                               -  สำเนาทะเบียนบ้าน
                               -  หนังสืออายัตเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
                               -  เอกสารที่รับรองการเป็นสมาชิกสมาคมต่าง ๆ
                     15.2  สมาชิกจะต้องนำเงินมาชำระคืนเข้ากองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว   พ.ศ.2561  หลังจากได้รับเงินกู้หรือเงินอื่น  ที่จะได้รับภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเป็นรายๆ ไป
     ข้อ  16.  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ (กรณียังไม่ได้รับเงินบำนาญ)
                     สมาชิกสหกรณ์รายใดที่เกษียณอายุราชการ  และมีเหตุอันต้องให้รอเงินบำนาญหรือเงินบำเหน็จที่จะได้รับ  ทำให้มีความเดือดร้อนไม่สามารถนำเงินมาชำระหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ได้ตามที่ตกลงไว้กับสหกรณ์   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากกรณีนี้  ให้สมาชิกสามารถยืมเงินทดรองจากกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม
                     16.1  การยื่นขอยืมเงินทดรอง  ให้ยื่นแบบที่สหกรณ์กำหนดต่อคณะกรรมการดำเนินการ  โดยแนบหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้
                               -  หนังสือยืมเงินทดรอง  ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
                               -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
                               -  สำเนาทะเบียนบ้าน
                               -  เอกสารทางราชการที่รับรองการเกษียณอายุราชการ
                     16.2  สมาชิกจะต้องนำเงินมาชำระคืนเข้ากองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว   พ.ศ.2561  หลังจากได้รับเงินบำเหน็จ บำนาญหรือเงินอื่นใด  ที่จะได้รับภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเป็นรายๆ ไป
     ข้อ  17.  สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
                     เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากรและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่  ให้สหกรณ์จัดสวัสดิการแก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่ เป็นชุดแบบฟอร์มปีละ 1 ชุด  และเจ้าหน้าที่สามารถรับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยใช้เงินจากกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการดำเนินการจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
     ข้อ  18. การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2561  ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินจัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยมีลายมือชื่อผู้จ่ายเงินและผู้รับเงิน
     ข้อ  19.  การวินิจฉัยกรณีมีปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  เป็นอันสิ้นสุด
     ข้อ  20.  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด รักษาการตามระเบียบนี้
 
                      ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป
 
 
(นายสุพัฒน์   โพธิสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1072908

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com