ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
ว่าด้วย   เกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์
พ.ศ. 2561
*******************
                    อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์     จำกัด   ข้อ 5  ข้อ 72 (8)  และ ข้อ 94 (11)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  30  ครั้งที่   5/2561  เมื่อ
วันอังคารที่  27 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2561   ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด   ว่าด้วย  เกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ.2561  ไว้ดังต่อไปนี้
                    ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด  ว่าด้วยเกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ.2561”   
                    ข้อ  2.  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
                    ข้อ  3.  ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด  ว่าด้วยเกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ.2556    และบรรดาระเบียบ  มติ  ประกาศ  และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้  หรือขัด  หรือแย้งกับระเบียบนี้   ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
                    ข้อ  4.  ในระเบียบนี้
                   สหกรณ์               หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
                   สมาชิก                หมายถึง  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
                   คณะกรรมการ       หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 
                   ประธานกรรมการ   หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 
                   ผู้จัดการ              หมายถึง  ผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด 
                   เงินได้รายเดือน      หมายถึง  เงินเดือนและเงินค่าครองชีพ  หรือเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด และหมายถึง  บำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
                    ข้อ 5. สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน  มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
                    ข้อ 6. การถือหุ้น
                            (1) สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นเป็นรายเดือน  และส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน  ตามอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของจำนวนเงินเดือนของตน  ยกเว้นสมาชิกที่เข้าสมัครใหม่ให้ส่งชำระค่าหุ้นรายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า  50  หุ้น   เป็นเงินไม่น้อยกว่า  500  บาท   และให้ปรับส่งตามอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของจำนวนเงินเดือน  เมื่อสมาชิกมาใช้บริการด้านสินเชื่อกับสหกรณ์เป็นครั้งแรกต่อไปตามปกติ
                           (2) ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนด   หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทำได้ โดยแสดงความจำนงเป็น หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ
                           (3) สมาชิกคนหนึ่งจะถือหุ้นในสหกรณ์เกินหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได้
                    ข้อ 7. สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถืออยู่ให้ผู้อื่นไม่ได้   นอกจากที่ได้กล่าวไว้ใน  ข้อ 38 แห่งข้อบังคับ  และขอถอนคืนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
                    ข้อ 8. ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น   ให้ถือว่าสมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ในวันใดให้มีระยะเวลา  สำหรับคำนวณเงินปันผลตั้งแต่ในวันนั้นเป็นต้นไป
                    ข้อ 9.  การส่งค่าหุ้นรายเดือนตามอัตราที่กำหนดนั้น   ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ณ   หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ประจำเดือน ทุกเดือน
                    ข้อ 10. สหกรณ์จะประกาศปรับอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกได้โดยมิต้องแจ้งสมาชิกทราบล่วงหน้า
                    ข้อ 11. เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือ  และคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ ตามข้อ  6  (1)  คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้น  มิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้
                    ข้อ 12. การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกคนใดได้ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้สามัญ ที่สหกรณ์ได้กำหนดไว้สูงสุด    และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์    จะของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้   โดยให้แจ้งความจำนงในหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  และในปีหนึ่ง ๆ จะของดหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนเกินกว่า 2 ครั้ง
                   ข้อ 13. การแจ้งยอดจำนวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกถือ ให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี
                    ข้อ 14. การจ่ายคืนค่าหุ้น  ให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ  44  หากสมาชิกที่ ไม่ได้ตั้งผู้รับประโยชน์   ตามข้อ 38  ก็ให้คืนค่าหุ้น แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจ คณะกรรมการ
ดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าหุ้นจำนวนนั้น             
                    ข้อ 15. การจ่ายคืนค่าหุ้น  ตามข้อ 14  ให้สหกรณ์หักเงินชำระหนี้  ซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ออกก่อน
                    ข้อ 16. สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้น  ต่อเมื่อมีกำไรสุทธิประจำปีตามอัตราที่ประชุมใหญ่อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ   แต่ไม่เกินอัตราที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กำหนดแห่งคุณค่าหุ้นที่ชำระแล้วของแต่ละคน
                    ถ้าสมาชิกผู้ผิดนัดไม่ส่งเงินค่างวดเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้ในปีนั้น ๆ  สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้สมาชิก  เมื่อสหกรณ์ได้หักเงินปันผลนั้นชดใช้งวดเงินกู้นั้นเสียก่อน  หากมีเหลือก็จ่ายให้สมาชิก
                    ข้อ 17. การปฏิบัติตามระเบียบนี้  หากมีปัญหาประการใด  ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด  มติของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
                    ข้อ 18. ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
 
                      ประกาศ  ณ  วันที่  27   เดือนมีนาคม   พ.ศ. 2561
 
 
( นายสุพัฒน์  โพธิสาร )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
 

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1074877

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com