ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด

ว่าด้วย    เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  พ.ศ. 2559

……………………

      อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 72 (8)  และ  94 (1)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ    ชุดที่ 28  ครั้งที่ 8/2559  วันพฤหัสบดีที่  26  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2559  ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ว่าด้วย   เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  พ.ศ.  2559  โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดังต่อไปนี้

หมวดที่  1

ข้อกำหนดทั่วไป

    ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด    ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  พ.ศ.  2559 ”

    ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป

    ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ. 2554 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

   ข้อ 4. ในระเบียบนี้

สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด

สมาชิก หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์รวมทั้งสมาชิกสมทบ

เจ้าของบัญชี หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด,สหกรณ์อื่น และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ที่ฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 

ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด

กรรมการ หมายถึง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

ผู้จัดการ หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

   ข้อ 5.  สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 2 ประเภท    คือ

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากประจำ

ข้อ 6. เงินฝากออมทรัพย์ มีเงื่อนไขในการรับฝาก ดังนี้

(1) จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า  1,000   บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) การฝากเพิ่ม  หรือ ถอนคืนเมื่อใด  จำนวนเท่าใดก็ได้  โดยให้มียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,000  บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เว้นแต่การถอนปิดบัญชี  สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะฝากเงินเพิ่มและเบิกถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากของตนเองที่ได้เปิดไว้กับสหกรณ์แล้ว  โดยผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ธนาคาร  จะทำการฝากเมื่อใดจำนวนเท่าไรก็ได้  ส่วนการเบิกถอนเงินฝาก  สมาชิกจะทำหนังสือเป็นข้อตกลงกับสหกรณ์  โดยจะต้องกำหนดวงเงินฝากที่จะสามารถเบิกถอนได้ต่อวันไว้ซึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินที่สหกรณ์กำหนด  ให้คณะกรรมการกำหนดวงเงินเบิกถอนเงินฝากของสมาชิกโดยให้กำหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์

(2) เจ้าของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้  จะได้รับดอกเบี้ยเพียงสิ้นวันก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวัน  ซึ่งไม่เกินวงเงินกู้ที่สหกรณ์กำหนด

(3) เจ้าของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้  สำหรับเจ้าของเงินฝากที่ทำ  ข้อตกลงฝาก และเบิกถอนเงินฝากผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  ถ้าต้องการเบิกถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีจะต้องยกเลิกข้อตกลงก่อนจึงจะสามารถปิดบัญชีได้  จะได้รับดอกเบี้ยเพียงสิ้นวัน ก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวัน 

    ข้อ 7.  เงินฝากประจำ     มีเงื่อนไขในการรับฝาก    ดังนี้  (*)  เงินฝากประจำรายหนึ่งๆ  ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า  1,000  บาท   และระยะเวลา  ฝากต้องไม่น้อยกว่า  3  เดือน 

หมวดที่  2

การเปิดบัญชีและการฝากเงิน

    ข้อ 8. ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝาก  ตามข้อ  5  ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ณ  สำนักงาน สหกรณ์ด้วยตนเอง  และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น

    ในกรณีที่สหกรณ์มีโครงการระดมเงินฝากเป็นกรณีพิเศษและประสงค์จะออกรับเงินฝากนอกสำนักงานของสหกรณ์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ    พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยด้วย

    ข้อ 9. พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตนหรือของตัวแทนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจถอนเงิน ตลอดจนให้คำสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์

    การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้  จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์  และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว

    ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง  สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ

    ข้อ 10. ผู้ฝากคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้

    (1) เงินฝากออมทรัพย์  ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า  1,000  บาท   และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจำนวนเท่าใดก็ได้

    (2)  เงินฝากประจำรายหนึ่ง ๆ  ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า  1,000    บาท  และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า  3   เดือน

    ข้อ 11.  ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ  10 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้

    สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้  เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบี้ย  เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย

    การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น   จะกระทำได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์    ซึ่งประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อกำกับไว้เป็นสำคัญ    การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ 

    อนึ่ง  ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน  ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไข  จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้

    สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้  นำมายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่   ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป  สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้

    ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย  ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะนำยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไปส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก

    ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน  ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี  หรือชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ  50   บาท

    ข้อ  12.  ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง  ให้ทำใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนด  ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจำนวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ณ  สำนักงานสหกรณ์ทั้งนี้  ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้

    เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจำนวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก  และตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก

    ข้อ  13.  ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก  ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน  สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็ดได้แล้ว

หมวด  3

การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย

    ข้อ  14.  สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ   5   ในอัตราไม่เกินร้อยละ  7  ต่อปี     โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป

     (*)  ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คำนวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือในข้อ 6 (1) และสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันที่   28 ก.พ. ,31 พ.ค., 31 ส.ค.,30 พ.ย. ของทุกปี   ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ สำนักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้

     ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ  สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการฝาก  สำหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกำหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 16 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจำนวนเดือนเต็ม

     กรณีถอนเงินฝากประจำในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้

     ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ย  จนพ้นกำหนดไปอีกเจ็ดวันก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม

หมวด   4

การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี

     ข้อ  15. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอำนาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงินที่สำนักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง   และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้น พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์

    ถ้าผู้มีอำนาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทน  ก็ต้องทำใบถอนเงินฝากและต้องมอบอำนาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือได้ด้านหลังของใบถอนเงินฝากนั้นด้วย  ทั้งนี้  โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้แล้วมอบให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น  พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   ณ   สำนักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอำนาจก็ได้

    เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้  และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝากและคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก

    อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก  ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ผู้มีอำนาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กำกับด้วย

    ข้อ  16.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้นจะถอนเมื่อใด    จำนวนเท่าใดก็ได้

    ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำนั้น    ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกำหนด  แต่เมื่อผู้ฝากยื่นคำขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจำเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดก็ได้

    ข้อ  17.  ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มีอำนาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจำนวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า   “เพื่อปิดบัญชี”

    ข้อ  18.  ในกรณีที่ผู้ฝากเสียชีวิต   สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น

     ข้อ  19.  ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์   หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก    สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก   และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้    สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก

     ข้อ  20.  การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 17 และ 18 สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 14 ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 19 สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวันและสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด   เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว   จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสำหรับบัญชีนั้น

ประกาศ    ณ  วันที่  26   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ   2559                   

 

(นายสุพัฒน์     โพธิสาร)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด

 

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1074871

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com