ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
ว่าด้วย  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2556
..........................
      อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  พ.ศ.2543  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555 ข้อ 59,60 และ  72 (8) คณะกรรมการดำเนนการชุดที่ 25  ในคราวประชุมครั้งที่  4/2556  วันเสาร์ที่ 23  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2556  กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วย  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2556  ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2556”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  23  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2556
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
          สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
          คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
          ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนนการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
          กรรมการ  หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
          ข้อบังคับ  หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
          สมาชิก  หมายถึง สมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
          ผู้แทนสมาชิก  หมายถึง ผู้แทนสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
 
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 6 สมาชิกในหน่วยงานตามข้อบังคับ ข้อ 30 (2) เท่านั้นมีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
ข้อ 7 จำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยหรือเขตเลือกตั้งของตนให้ใช้อัตราส่วนจำนวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าหน่วยใดมีเศษของอัตราส่วนเกินกึ่งหนึ่งให้มีผู้แทนสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคน และจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
ข้อ 8 ผู้แทนสมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละหนึ่งปี  นับแต่วันเลือกตั้งถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งให้ผู้แทนสมาชิกเดิมอยู่ในตำแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้อ 9 การพ้นจากตำแหน่งของผู้แทนสมาชิก  เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
          1.มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่
          2.ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการดำเนินการ
          3.ขาดจากสมาชิกภาพ
          4.สมาชิกในที่ประชุมหน่วยนั้นลงมติถอดถอน
          5.ย้ายหรือโอนไปอยู่หน่วยงานนอกเขตอำเภอหรือกิ่งอำเภอเดิม
ข้อ 10 ตำแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ
             ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นตำแหน่งไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ จนทำให้จำนวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน  หรือเหลือไม่ถึงสามในสี่จำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  ก็ให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจำนวนที่ว่างลง  และให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนและให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่เหลืออยู่
 
หมวด 2
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ข้อ 12 กำหนดให้มีพื้นที่เพื่อจัดเป็นหน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกและสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญในอำเภอต่าง ๆ    ดังนี้
หน่วยเลือกตั้งที่  1 ประกอบด้วย 1.อำเภอเมืองสุรินทร์  2.อำเภอเขวาสินรินทร์  3. อำเภอลำดวน 
หน่วยเลือกตั้งที่  2 ประกอบด้วย 1.อำเภอจอมพระ  2. อำเภอสำโรงทาบ  3. อำเภอศีขรภูมิ 
หน่วยเลือกตั้งที่  3  ประกอบด้วย 1. อำเภอรัตนบุรี  2.อำเภอชุมพลบุรี  3.อำเภอท่าตูม  4.อำเภอสนม  5. อำเภอโนนนารายณ์
หน่วยเลือกตั้งที่ 4   ประกอบด้วย  1. อำเภอปราสาท  2. อำเภอสังขะ  3. อำเภอกาบเชิง  4. อำเภอพนมดงรัก   5. อำเภอบัวเชด  6. อำเภอศรีณรงค์   
หน่วยเลือกตั้งที่  5   ประกอบด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1,2,3,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 , วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด,  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์,  สำนักงานคุรุสภาจังหวัดสุรินทร์,  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัด สุรินทร์ ,การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนด  ดังนี้
             (1) กำหนดวิธีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
             (2) แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกตามหน่วยเลือกตั้งในข้อ 12
             (3) จำนวนผู้แทนสมาชิกที่พึงมีในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
             (4) กำหนดวันเวลา  หลักเกณฑ์การรับสมัครผู้แทนสมาชิกของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
             (5) กำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้า  รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 14 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกตามข้อ13(2)  ดำเนินการจัดการตามข้อ 13(1) และให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกด้วยกันเองในหน่วยนั้น ๆ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธาน กรรมการ  กรรมการ  และเลขานุการ
ข้อ 15 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกของ หน่วยเลือกตั้งใดต้องเป็นผู้ที่สมัครตามประกาศที่กำหนดตามข้อ 13(4) เว้นแต่มีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนให้คณะกรรมการตามข้อ 13(2)  ใช้การนำเสนอรายชื่อในหน่วยเลือกตั้งนั้นแล้วเลือกตั้งจนครบตามจำนวน
ข้อ 16 ให้สมาชิกเลือกผู้แทนสมาชิกได้ไม่เกินจำนวนผู้แทนสมาชิกที่พึงมีของหน่วยเลือกตั้งนั้นตามข้อ 12  
ข้อ 17 ให้สมาชิกที่ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสามารถรับค่าตอบแทนการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกในแผนรายจ่ายประจำปีตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีอนุมัติไว้  ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการกำหนดและประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 18 ให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ประสานงานประจำหน่วย โดยมีหน้าที่ในการประสานงานระหว่างสหกรณ์ กับสมาชิก รวมทั้งมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 
หมวด 3
  บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 19 ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  รายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกแก่คณะกรรมการไม่เกิน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้มีการเลือกตั้ง
ข้อ 20 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยความเห็นของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือนมีนาคม พ.ศ.2556
(นายสุพัฒน์  โพธิสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1072799

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com