ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
ว่าด้วย  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ .ศ. 2555
…..........................
       อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ  72 (8),94 (1)    และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด   ชุดที่  24  ครั้งที่ 10  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555   ได้มีมติกำหนดระเบียบ  “ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  พ.ศ. 2555”  โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้  เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด ว่าด้วย  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555   เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด    ว่าด้วย   เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  พ.ศ. 2554   บรรดาระเบียบ   ประกาศ   คำสั่ง   มติ   หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้     ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
          สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
          เจ้าของบัญชี  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด ,สหกรณ์อื่น  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ  ที่ฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
          คณะกรรมการดำเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
          ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
          กรรมการ หมายถึง  กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
          ผู้จัดการ หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
ข้อ 5 สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 6 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ แบ่งเป็น  4 แบบ ดังนี้
          (1) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบที่ 1
          (2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบที่ 2
          (3) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบที่ 3
          (4) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบที่ 4
ข้อ 7 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบที่ 1 มีเงื่อนไขในการรับฝาก  ดังนี้
           (1) จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  การฝากเพิ่มจะฝากจำนวนเท่าใด  และฝากเมื่อใดก็ได้  
           (2) การถอนเงิน  สามารถถอนได้เดือนละ  1 ครั้ง  จะถอนจำนวนเงินเท่าใดก็ได้โดยให้มียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หากถอนในเดือนเดียวกันเกินกว่า 1 ครั้ง  คิดค่าธรรมเนียมการถอนร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน  แต่ไม่ต่ำกว่า  300  บาท
           (3) การจ่ายดอกเบี้ย  สหกรณ์จะคำนวณให้ตามยอดคงเหลือในแต่ละวันตามอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศให้ในขณะนั้น และจะนำดอกเบี้ยฝาก เป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ในวันที่ 28  ก.พ. ,31 พ.ค., 31  ส.ค.  และ 30  พ.ย. ของทุกปี
           (4)  เจ้าของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้หลังจากฝากครบ  1  ปี  แล้ว  จะได้รับดอกเบี้ยเพียงสิ้นวันก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวัน
ข้อ 8 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบที่  2 มีเงื่อนไขในการรับฝาก ดังนี้
          (1) จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)   การฝากเพิ่มจะฝากเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีเงินในบัญชีตั้งแต่  1,000,000  บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)   ขึ้นไป
          (2) การถอนเงิน  สามารถถอนได้เดือนละ  1 ครั้ง  จำนวนเงินเท่าใดก็ได้โดยให้มียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) หากถอนในเดือนเดียวกันเกินกว่า 1  ครั้ง คิดค่าธรรมเนียมการถอน  ร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน  แต่ไม่ต่ำกว่า  300  บาท
          (3) การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์จะคำนวณให้ตามยอดคงเหลือในแต่ละวัน ตามอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศให้ในขณะนั้น และจะนำดอกเบี้ยฝาก เป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ในวันที่ 28 ก.พ. ,31 พ.ค., 31  ส.ค.  และ 30 พ.ย. ของทุกปี
           (4) เจ้าของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้หลังจากฝากครบ  1  ปี  แล้ว  จะได้รับดอกเบี้ยเพียงสิ้นวันก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวัน
ข้อ 9  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบที่  3 มีเงื่อนไขในการรับฝาก  ดังนี้
           (1) จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า  2,000,000  บาท (สองล้านบาทถ้วน)   การฝากเพิ่มจะฝากเมื่อใดก็ได้   แต่ต้องมีเงินในบัญชีตั้งแต่ 2,000,000  บาท  (สองล้านบาทถ้วน)   ขึ้นไป
           (2) การถอนเงิน  สามารถถอนได้เดือนละ  1   ครั้ง  จำนวนเงินเท่าใดก็ได้โดยให้มียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า  2,000,000 บาท  (สองล้านบาทถ้วน)  หากถอนในเดือนเดียวกันเกินกว่า  1  ครั้ง   คิดค่าธรรมเนียมการถอนร้อยละ  1 ของจำนวนเงินที่ถอน  แต่ไม่ต่ำกว่า   300   บาท
           (3) การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์จะคำนวณให้ตามยอดคงเหลือในแต่ละวัน ตามอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศให้ในขณะนั้น และจะนำดอกเบี้ยฝากเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ในวันที่   28 ก.พ. ,31 พ.ค., 31  ส.ค. และ 30  พ.ย. ของทุกปี
            (4) เจ้าของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้หลังจากฝากครบ  2  ปี  แล้วจะได้รับดอกเบี้ยเพียงสิ้นวันก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวัน
ข้อ 10 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบที่   4   มีเงื่อนไขในการรับฝาก   ดังนี้
            (1)  จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า  10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  การฝากเพิ่มจะฝากจำนวนเท่าใด และฝากเมื่อใดก็ได้  
            (2) การถอนเงิน  สามารถถอนได้เดือนละ 1  ครั้ง จำนวนเงินเท่าใดก็ได้โดยให้มียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หากถอนในเดือนเดียวกันเกินกว่า  1  ครั้ง   คิดค่าธรรมเนียมการถอนร้อยละ  1 ของจำนวนเงินที่ถอน  แต่ไม่ต่ำกว่า   300   บาท
            (3) การจ่ายดอกเบี้ย  สหกรณ์จะคำนวณให้ตามยอดคงเหลือในแต่ละวัน ตามอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศให้ในขณะนั้น  และจะนำดอกเบี้ยฝาก เป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ในทุกวันสิ้นเดือน
            (4)  เจ้าของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้หลังจาก  ฝากครบ 1  ปีแล้ว  จะได้รับดอกเบี้ยเพียงสิ้นวันก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวัน
ข้อ 11 สมาชิกที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์   โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น
ข้อ 12 สมาชิกผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงิน หรือในการให้คำสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดนั้นไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ์
             การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจ  จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว
ข้อ 13 เพื่อเป็นการระดมทุนในสหกรณ์  ผู้ฝากคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้จำนวนไม่เกิน 3 บัญชี โดยจำนวนเงินฝากให้เป็นไปตามข้อ 7 (1) , 8 (1) , 9 (1)  และ 10 (1)
ข้อ  14  ในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้  สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ผู้ฝากยึดถือไว้      โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝากดอกเบี้ยเงินถอน  และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่มีทุกราย
               การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี  จะกระทำได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น  โดยให้ผู้จัดการหรือรองผู้จัดการ   หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ผู้จัดการมอบหมายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นสำคัญ  การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น  จะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์   ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บัญชีคลาดเคลื่อน  ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องทันที
               สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว  ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์  เพื่อสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ให้ ซึ่งจะได้ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป
               ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีให้แก่เจ้าของบัญชีเมื่อเปิดบัญชี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที่บันทึกรายการเต็มแล้ว   สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม    แต่ถ้าสมุดคู่บัญชีของเจ้าของบัญชีสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้ โดยคิดธรรมเนียมเล่มละ  50  บาท
ข้อ 15 ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั้ง  ให้ทำใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์  ยื่นพร้อมกับสมุดคู่บัญชีและจำนวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์  เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้วจะบันทึกรายการจำนวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่บัญชีให้ผู้ฝาก
ข้อ 16 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ  7   ต่อปี  โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  และคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ                
ข้อ 17  เจ้าของบัญชีจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้  โดยทำใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
ข้อ 18 เจ้าของบัญชีจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ย่อมกระทำได้เมื่อระยะเวลาการฝากเป็นไปตามข้อ 7(4)  8 (3)  ข้อ  9 (3)  และ ข้อ 10 (4) โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน
ข้อ 19  ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นว่า ผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษรายใด   ฝ่าฝืนระเบียบนี้   หรือก่อความยุ่งยากให้แก่สหกรณ์     หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายใด      สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายนั้นอีก   หรือจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากนั้น  พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวันก็ได้
ข้อ  20 ในกรณีที่เจ้าของบัญชีเสียชีวิต  สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของเจ้าของบัญชีให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์  ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ไว้สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดก  หรือผู้จัดการมรดก หรือทายาทของเจ้าของบัญชี  เมื่อได้นำหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้แก่สหกรณ์ได้พิจารณา
ข้อ 21 เจ้าของบัญชีประสงค์ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกินกว่าหนึ่งล้านบาท  จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ  ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  1 เดือน   
ข้อ 22 การฝาก – ถอน  เงิน  เจ้าของบัญชีสามารถดำเนินการได้ในเวลา  08.30 – 15.30  น.  ของทุกวันที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์เปิดทำการ
ข้อ 23 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ   ณ   วันที่  30   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555 
(นายสุพัฒน์   โพธิสาร)
ประธานกรรมการ   
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1074910

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com