ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
ว่าด้วย  การเก็บรักษา   ยืม  และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2555
................................
     อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด   พ.ศ. 2555  ข้อ  72 (8)  และข้อ  94 (5)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งที่ 10/2555  เมื่อวันศุกร์ ที่ 27  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ.2555  ได้กำหนด ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา  ยืม  และการทำลายเอกสารของสหกรณ์  พ.ศ.2555  ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด  
ว่าด้วยการเก็บรักษา  ยืม  และการทำลายเอกสารของสหกรณ์  พ.ศ.2555 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555  เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด ว่าด้วยการเก็บรักษา  ยืม และการทำลายเอกสาร  พ.ศ. 2543 บรรดาระเบียบ  มติ   ประกาศ  และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้  หรือขัด  หรือแย้งกับระเบียบนี้   ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
           สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
           คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
           ประธานกรรมการ  หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  
           ผู้จัดการ หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
           เจ้าหน้าที่  หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
ข้อ 5. การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น
ข้อ 6. การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว   ให้เจ้าหน้าที่แยกเอกสารนั้นเป็นเรื่องๆ เย็บเข้าเล่มหรือเก็บเข้าแฟ้ม   พร้อมทั้งทำบัญชีหน้าเรื่อง  หรือบัญชีเรื่องประจำแฟ้มด้วย  เอกสารใดซึ่งไม่สามารถเก็บโดยวิธีดังกล่าวได้มัดรวมเข้าด้วยกันในหมวดหมู่รวมไว้ที่เดียวกัน พร้อมทั้งทำบัญชีหน้าเรื่องประจำหมวดหมู่เสร็จแล้วให้ทำสารบัญเรื่อง  หรือแฟ้ม  หรือหมวดหมู่ของเอกสารนั้นๆ  ด้วย  เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการค้นเป็นสำคัญ
           เมื่อทำการตรวจบัญชีประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารรวบรวมเอกสารที่ทำการตรวจบัญชีแล้วนั้น  เก็บไว้ในที่อันปลอดภัย
ข้อ 7. ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเรื่องนั้นๆ  หรือเจ้าหน้าที่ที่เก็บรักษาระมัดระวังเอกสารให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย   ถ้าชำรุดเสียหายให้รายงานต่อผู้จัดการเพื่ออนุญาตให้ดำเนินการซ่อมให้อยู่ในสภาพเหมือนเดิม  หากสูญหายให้รายงานต่อผู้จัดการเพื่ออนุญาตดำเนินการทำสำเนามาแทนให้ครบบริบูรณ์เท่าที่จะทำได้
ข้อ 8. การยืมหนังสือให้ปฏิบัติดังนี้
          (1) ผู้ยืมจะต้องบันทึกขออนุญาตต่อสหกรณ์ และต้องได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการดำเนินการ
          (2) ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้พนักงานเก็บ   และลงชื่อในสมุดทะเบียนยืมเอกสารและให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงลำดับ  วันที่ เดือน  ปี  ไว้  เพื่อสะดวกในการติดต่อสอบถาม
         (3) ในกรณีที่เอกสารซึ่งต้องเก็บเป็นความลับ   ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
เรื่องนั้นหรือเจ้าหน้าที่ผู้เก็บอนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมดูหรือคัดลอกเป็นอันขาด  เว้นแต่ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  หรือเกี่ยวกับการดำเนินคดี
ข้อ 9. เอกสารจะต้องเก็บไว้มีกำหนดไม่น้อยกว่าสิบปี   ส่วนเรื่องที่เก็บไว้ที่เห็นว่าไม่มีประโยชน์หรือเป็นเรื่องธรรมดาสามัญจะเก็บไว้ไม่ถึงสิบปีก็ได้  โดยจำแนกเป็น  3 ประเภท คือ  
          (1) เอกสารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไป  คือ
                (ก) หนังสือที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานของสหกรณ์ตลอดไป  เช่น  เรื่องที่เกี่ยวกับกาจัดตั้งสหกรณ์   ข้อบังคับ  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ทะเบียนสมาชิก  รายงานการประชุม  บัญชี    และทะเบียนต่างๆ  หลักฐานการตรวจบัญชี   รายงานกิจการประจำปี  สถิติต่างๆ  ตลอดจนหลักฐานหรือเรื่องที่จะใช้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
                (ข) หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี   หรือสำนวนของศาล   อัยการ  หรือสำนวนของพนักงานสอบสวน
          (2) เอกสารที่เก็บไว้ไม่น้อยกว่า  5 ปี  ได้แก่  หลักฐานทางการเงินต่างๆ
          (3)  เอกสารที่เก็บไว้ไม่น้อยกว่า  3 ปี  ได้แก่  หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินสะสมรายเดือน  หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์  คำขอกู้และหนังสือกู้เงินสามัญและเงินกู้พิเศษที่ผ่านการเก็บรักษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีหลังจากสมาชิกได้ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว  เป็นต้น
          (4)  เอกสารที่เก็บไว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ได้แก่เอกสารประชาสัมพันธ์  เอกสารที่เป็นการแจ้งเวียนให้ทราบ   คำขอกู้และหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ผ่านการเก็บรักษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังจากสมาชิกได้ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว  เป็นต้น
ข้อ 10. ในปีหนึ่งๆ ให้ผู้จัดการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่สมควรจะทำลาย  แล้วยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  เมื่อเห็นว่าควรทำลายเอกสารได้ให้ตั้งกรรมการคัดเลือกเอกสารและควบคุมการทำลายขึ้นอย่างน้อย 3 คน  โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
              (1) คัดเลือกเอกสารตามระเบียบว่าด้วยเอกสารเรื่องใดควรทำลายได้
              (2) เสนอรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรทำลายต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่ออนุมัติ
              (3) แสดงรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้ทำลายได้  และมอบ  สำเนาให้เจ้าหน้าที่เก็บเพื่อบันทึกในหนังสือเก็บ  และบัญชีประจำเรื่องหรือประจำหมวดหมู่หรือประจำแฟ้ม
             (4) ควบคุมการทำลายหรือทำลายด้วยตนเอง  การทำลายอาจใช้เครื่องมือเผา  หรือวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม
             (5) เสนอรายงานผลการปฏิบัติให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ   และมอบให้เจ้าหน้าที่เก็บรายงานนั้นไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ 11. ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย  ความเห็นของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
ข้อ 12. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ   ณ   วันที่  30  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ.2555
ื่อในสมุดทะเบียนยืมเอกสารสภาพเหมือนเดิม   หากสูญหายต้องทำสำเนามาแทนให้ครบบริบ
( นายสุพัฒน์  โพธิสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1074861

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com