ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
ว่าด้วย  การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  พ.ศ. 2555
................................
   อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  พ.ศ. 2543  ข้อ  72 (8) และข้อ  94 (11)   ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่    24  ครั้งที่ 9/2555  เมื่อวันศุกร์ที่ 29  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555   ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ.2555 ไว้ดังต่อไปนี้                                          
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  พ.ศ. 2555 ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  1  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ.2555  เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  พ.ศ.  2543  บรรดาระเบียบ  มติ   ประกาศ  และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้หรือขัด  หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
          สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ประเภท   สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตั้งสำนักงานเลขที่  2/2  ซอยศรีสุข  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์ 32000
          สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์จำกัด   หรือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
          คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  
          ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  
          ผู้จัดการ  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
          การโอนสมาชิก  หมายถึง  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  หรือการโอนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ไปเป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น
ข้อ 5 สมาชิกที่ได้รับคำสั่งหรือโอนไปรับราชการจังหวัดอื่น   หรือมีความประสงค์ขอโอนไปสหกรณ์อื่น   ให้ดำเนินการดังนี้
          (1) ให้สมาชิกที่ต้องย้ายหรือโอนแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ภายในไม่เกิน  15  วัน  นับจากวันที่ได้รับคำสั่งย้ายหรือโอนไปที่สังกัดอื่นว่า   ขอคงสมาชิกภาพหรือจะขอโอนสมาชิกภาพไปเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่
          (2) ให้สหกรณ์รีบแจ้งสถานภาพของสมาชิกที่ย้ายหรือโอนตามแบบที่สหกรณ์กำหนดโดยละเอียด  พร้อมทั้งระบุเลขประจำตัวประชาชน  จำนวน  13 หลัก  เป็นสำคัญภายในไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่สหกรณ์  หักเงินเดือน  ชำระหนี้ไม่ได้ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่ที่สมาชิกย้ายหรือโอนไปรับราชการหรือในเขตท้องที่ดำเนินการสหกรณ์แห่งใหม่
          (3) ให้สหกรณ์งดการเรียกเก็บเงินทุกประเภทของสมาชิกที่ย้ายหรือโอนไว้ก่อนในขณะที่รอให้สมาชิกที่ย้ายหรือโอนไปสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่แต่ต้องไม่เกิน  60 วันนับจากวันที่สหกรณ์หักเงินเดือนชำระหนี้ได้ครั้งสุดท้าย  หากเกินกำหนด  60  วันให้สหกรณ์โอนสภาพการเป็นสมาชิกตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด ข้อ 31 และข้อ 17 (4)
ข้อ 6 เมื่อมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ย้ายหรือโอนเข้ามารับราชการในเขตท้องที่ดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ให้ดำเนินการดังนี้
          (1) เมื่อได้รับทราบจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่แจ้งการโอนของสมาชิกมายังสหกรณ์  ให้เจ้าหน้าที่นำรายชื่อลงทะเบียนควบคุมสำหรับสมาชิกที่รับโอนไว้  โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน  13  หลักเป็นสำคัญ
          (2) ให้สหกรณ์ทำหนังสือตอบรับไว้ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แจ้งการโอนมาว่าได้รับทราบ  และได้ลงทะเบียนควบคุม  สำหรับสมาชิกที่จะรับโอนไปแล้ว  ภายในไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ได้รับทราบ
          (3) ให้สมาชิกที่ย้ายหรือโอนมารับราชการในท้องที่ดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด   สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามแบบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้  และให้สหกรณ์ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาชิกยึดถือไว้เป็นสำคัญจึงถือว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
          (4) เมื่อสหกรณ์พิจารณารับโอนสมาชิกรายนั้นแล้ว  และสมาชิกมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์เดิมให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมได้เป็นรายๆไปทั้งนี้จะต้องสามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมดให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แจ้งการโอนสมาชิกได้ด้วยเป็นประการสำคัญ   และต้องคำนึงถึงความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ของสหกรณ์
          (5) หากสมาชิกที่โอนดำเนินการตาม  (4)  แต่ไม่ยินยอมหรือยินยอมบางส่วนที่ให้สหกรณ์หักเงินกู้ยืม   เพื่อโอนไปชำระหนี้กับสหกรณ์ที่แจ้งการโอนมา  ก็ให้สหกรณ์ระงับการอนุมัติให้เงินกู้กับสมาชิกรายนั้นไว้ก่อนจนกว่าสมาชิกจะยินยอมให้หักเงินกู้ยืม   เพื่อชำระหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แจ้งโอนมาจึงอนุมัติให้กู้ยืมได้
          (6) สมาชิกที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด   รับโอนจากสหกรณ์อื่นย่อมได้สิทธิในการนับเวลาการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์เดิมด้วย  และให้นับอายุการเป็นสมาชิก  ตั้งแต่สมัครครั้งแรกจากสหกรณ์เดิม  
ข้อ 7 การปฏิบัติตามระเบียบนี้  หากมีปัญหาใดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ 8 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ   ณ  วันที่   29  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
( นายสุพัฒน์   โพธิสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1072765

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com