โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (ประเพณีสงกรานต์) 
ประจำปี 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

 

 

.