ประกาศงดการให้บริการสินเชื่อชั่วคราว

 

รายละเอียด

 

 

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ
สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารออมสิน สุรินทร์ 050931891472
ธนาคารธนชาต สุรินทร์ 626-6-05220-7
ธนาคาร ธกส. สุรินทร์ 010268074996
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-25286-5
โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรสาร.044-520103 โทร. 044-530901 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน 

ภาพกิจกรรม

 การประชุมสัมมนาและประุชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561
ณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 
 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่น ประจำปี 2561
วันที่ 19-21 เมษายน 2561
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จํากัด อ.เมือง จ.ตราด
 
 วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561
วันเสาร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 
 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ บทบาท อำนาจหน้าที่กรรมการ ประจำปี 2561
วันที่ 9-11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ ยายเที่ยงรีสอร์ท อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 
 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำปี 2561
ณ วัดป่าอาเจียง ต.กระโพ อ.ท่าตูม สุรินทร์
 
  ดูเพิ่มเติม
   
มาเป็นเศรษฐีเงินล้านกันเถอะ
เริ่มฝาก 4 เมษายน 61 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
ฝากเดือนละ 1 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 25 ปี 30 ปี
100 1,222.35 6,630.42 14,726.13 24,610.91 51,416.87 69,410.23
200 2,444.70 13,260.84 29,452.26 49,221.83 102,833.75 138,820.46
300 3,667.06 19,891.25 44,178.39 73,832.74 154,250.62 208,230.68
500 6,111.76 33,152.09 73,630.62 123,054.57 257,084.37 347,051.14
1000 12,223.52 66,304.18 147,261.31 246,109.15 514,168.74 694,102.28
1500 18,335.28 99,456.27 220,891.96 369,163.72 771,253.11 1,041,153.42
2000 24,447.08 132,608.35 294,522.62 492,218.29 1,028,337.48 1,388,204.56

สวัสดิการสมาชิก

1. สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
    (1) อายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน 2 ปี จ่ายสวัสดิการ 20,000 บาท
    (2) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จ่ายสวัสดิการ 30,000 บาท
    (3) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี จ่ายสวัสดิการ 40,000 บาท
    (4) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 4 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จ่ายสวัสดิการ 50,000 บาท
    (5) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี จ่ายสวัสดิการ 60,000 บาท
    (6) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 6 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี จ่ายสวัสดิการ 70,000 บาท
    (7) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 7 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี จ่ายสวัสดิการ 80,000 บาท
    (8) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 8 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี จ่ายสวัสดิการ 90,000 บาท
    (9) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 9 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี จ่ายสวัสดิการ 100,000 บาท
  (10) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 10 ปี จ่ายสวัสดิการ 200,000 บาท
2. สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก - เป็นสมาชิกเกิน 10 ปี
    จ่ายให้รายละ 10,000 บาท นับเพิ่มปีละ 1,000 บาท
3. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก - ให้ตามสัดส่วนที่อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แต่ละปี
    โดยแบ่งเป็นชั้นๆ การศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมฯ ปริญญาตรี
4. สวัสดิการเงินสงเคราะห์ทายาทสมาชิกถึงแก่กรรม - จ่ายให้รายละ 3,000 บาท
5. สวัสดิการสมาชิกกรณีโสด อุปสมบท แต่งงาน คลอดบุตร และผู้ป่วยใน
    - จ่ายให้รายละ 2,000 บาท
6. สวัสดิการเพื่อความมั่นคง 1 - จ่ายให้รายละ 1,000,000 บาท
7. สวัสดิการเพื่อความมั่นคง 2 - จ่ายตามปีที่เข้าร่วมโครงการเป็นสมาชิก 10 ปี  ขึ้นไป
    - จ่ายรายละ 1,000,000 บาท
8. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสพอุบัติเหตุ
    และทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง (แล้วแต่กรณี)
9. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
    คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด (สฌ.ค.ส.ร.)
10. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
11. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

วีดิโอสหกรณ์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ประเภทเงินฝาก ร้อยละ 
ออมทรัพย์   3.15
ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง  3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 1  3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2  3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 3  3.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4  3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4
โครงการฝากที่นี่ดีแท้เหลา
 3.80
ออมทรัพย์พิเศษ 4
โครงการฝากที่นี่ดีแท้เหลา
(สำหรับสหกรณ์อื่น)
 3.85

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภทเงินกู้  ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.75
เงินกู้สามัญทั่วไป 6.75
เงินกู้สามัญ A.T.M. 6.75
เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคง 6.25
เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ 6.75
เงินกู้สามัญโครงการรวมหนี้ 6.75
เงินกู้พิเศษทั่วไป 7.15
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 6.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 6.00
เงินกู้พิเศษโครงการรวมหนี้ 6.75
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com