ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และรายงานผลการดำเนินงาน