บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ
สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-25286-5
โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรสาร.044-512110 โทร. 044-512981,044-512982 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน 

ภาพกิจกรรม

 
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563
ณ สวนป่ารีสอร์ท
อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์
 
 
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2563
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์
 
 
วันที่ 13-14 สิงหาคม พ.ศ.2563
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์
 
 
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2563
ณ โรงแรมวรวนาหัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น
จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
 
วันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ.2563
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสุรินทร์
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2563
ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 
 
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563
ณ สถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์
 
 
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์,
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21,
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์,
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 
  ดูเพิ่มเติม
   
มาเป็นเศรษฐีเงินล้านกันเถอะ
เริ่มฝาก 4 เมษายน 61 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
ฝากเดือนละ 1 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 25 ปี 30 ปี
100 1,222.35 6,630.42 14,726.13 24,610.91 51,416.87 69,410.23
200 2,444.70 13,260.84 29,452.26 49,221.83 102,833.75 138,820.46
300 3,667.06 19,891.25 44,178.39 73,832.74 154,250.62 208,230.68
500 6,111.76 33,152.09 73,630.62 123,054.57 257,084.37 347,051.14
1000 12,223.52 66,304.18 147,261.31 246,109.15 514,168.74 694,102.28
1500 18,335.28 99,456.27 220,891.96 369,163.72 771,253.11 1,041,153.42
2000 24,447.08 132,608.35 294,522.62 492,218.29 1,028,337.48 1,388,204.56

สวัสดิการสมาชิก

1. สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
     (1) อายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน 2 ปี จ่ายสวัสดิการ 20,000 บาท
     (2) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จ่ายสวัสดิการ 30,000 บาท
     (3) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี จ่ายสวัสดิการ 40,000 บาท
     (4) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 4 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จ่ายสวัสดิการ 50,000 บาท
     (5) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี จ่ายสวัสดิการ 60,000 บาท
     (6) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 6 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี จ่ายสวัสดิการ 70,000 บาท
     (7) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 7 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี จ่ายสวัสดิการ 80,000 บาท
     (8) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 8 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี จ่ายสวัสดิการ 90,000 บาท
     (9) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 9 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี จ่ายสวัสดิการ 100,000 บาท
    (10) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 10 ปี จ่ายสวัสดิการ 200,000 บาท
2. สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ จ่ายเงินไม่เกิน 30,000 บาท
3. สวัสดิการเงินช่วยค่าทำศพทายาทของสมาชิก รายละ 3,000 บาท
4. สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก รายละไม่เกิน 50,000 บาท
5. สวัสดิการสมาชิกกรณีโสด อุปสมบท แต่งงาน คลอดบุตร และผู้ป่วยใน รายละ 3,000 บาท
6. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด รายละไม่เกิน 20,000 บาท
7. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ถูกอายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน/ อื่น ๆจ่ายไม่เกิน ตามมติคณะกรรมการ
8. สวัสดิการช่วยเหลือผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน ตามมติคณะกรรมการ
9. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ (กรณียังไม่ได้รับบำนาญ) ตามมติคณะกรรมการ
10. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกตามที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
11. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ คุรุสัมพันธ์ฯ (สค.สร.) รายละประมาณ 100,000 บาท
12. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.) รายละประมาณ 600,000 บาท
13. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) รายละประมาณ 600,000 บาท

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

วารสารสหกรณ์ฯ

2magazine jun 59

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1185323

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

วีดิโอสหกรณ์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ประเภทเงินฝาก ร้อยละ 
ออมทรัพย์   2.80
ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง  3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 1  3.05
ออมทรัพย์พิเศษ 2  3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 3  3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 4  2.80
ออมทรัพย์พิเศษ 4
โครงการฝากที่นี่ดีแท้เหลา
(สำหรับสหกรณ์อื่น)
 4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภทเงินกู้  ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.65
เงินกู้สามัญทั่วไป 6.65
เงินกู้สามัญ A.T.M. 6.65
เงินกู้สามัญค่าวิทยฐานะ
และค่าตอบแทน
6.65
เงินกู้พิเศษอื่น 6.65
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 6.65
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 5.90

 

ร้องเรียนหรือแจ้งข้อเสนอแนะ

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com