สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด เข้าเยี่ยมชม
 

8  สิงหาคม  2561
ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

 

.