สหกรณ์ฯ มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโควิด - 19 / 2564

วันที่ 3 กันยายน 2564

ท่าน  ดร.สำโรง  บุญโต  ประธานคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการ

มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโควิด - 19 ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ

 

.