รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565