คณะกรรมการดำเนินการ

นายสำเริง บุญโต
ดร.สำเริง บุญโต
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการ   คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษา

นายสำเริง บุญโต

ดร.สำเริง บุญโต
ประธานกรรมการ

 

นายสมชาย มรรคผล

นายสมชาย มรรคผล
ประธานกรรมการเงินกู้

นายวิรัตน์ คำเภาว์

นายวิรัตน์  คำเภาว์
ประธานกรรมการศึกษา
นายสุดใจ กล้าหาญ นายสุดใจ  กล้าหาญ
รองประธานกรรมการคนที่ 1

 

นายสุพจน์ ประดับศรีนายสุพจน์  ประดับศรี 
กรรมการ

 

นายวิเชียร สุดใสดีนายวิเชียร  สุดใสดี
กรรมการ

 

นายพศิน บัวหุ่งนายพศิน  บัวหุ่ง
รองประธานกรรมการคนที่ 2

 

นายบุญจันทร์ ผิวสร้อยนายบุญจันทร์  ผิวสร้อย 
กรรมการ

 

นายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูลนายสุทธิพงศ์  ภิรมย์ตระกูล 
กรรมการ

 

นายคมกฤษ ยินดีนายคมกฤษ  ยินดี
รองประธานกรรมการคนที่ 3

 

นายอำพล รติธรรมกุลนายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย
กรรมการ

 

นายเสมา  ขวัญทองนายเสมา  ขวัญทอง
กรรมการ

 

นายองอาจ ดีประดวงนายองอาจ  ดีประดวง
กรรมการและเลขานุการ
นายสงวน บุญร่วมนายสงวน  บุญร่วม
กรรมการและเลขานุการ
นายวิโรจน์ เสียงสนั่นนายวิโรจน์  เสียงสนั่น
กรรมการและเลขานุการ 

 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสำเริง บุญโต
นายสำเริง บุญโต
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุดใจ กล้าหาญ

 นายสุดใจ  กล้าหาญ
กรรมการ

นายพศิน บัวหุ่ง

 นายพศิน บัวหุ่ง
กรรมการ

นายคมกฤษ ยินดี

นายคมกฤษ  ยินดี
กรรมการ
นายวิรัตน์ คำเภาว์
นายวิรัตน์  คำเภาว์
กรรมการ
นายสมชาย มรรคผล
นายสมชาย มรรคผล
กรรมการ
นายสมชาย มรรคผล
นางชัญญาวีร์  พ่อค้า
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
นายองอาจ ดีประดวงนายองอาจ  ดีประดวง
กรรมการและเลขานุการ
 

 

 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

นายพศิน บัวหุ่งนายพศิน  บัวหุ่ง
ประธานกรรมการควบคุมภายใน
 

นายสุดใจ กล้าหาญ

 นายสุดใจ  กล้าหาญ
กรรมการ

นายวิเชียร สุดใสดี

 นายวิเชียร สุดใสดี
กรรมการ

นายสงวน บุญร่วม

นายสงวน  บุญร่วม
กรรมการ
นายวิโรจน์ เสียงสนั่นนายวิโรจน์  เสียงสนั่น
กรรมการ
 
นายคมกฤษ ยินดีนายคมกฤษ  ยินดี
กรรมการและเลขานุการ
 

 

 

คณะกรรมการการทวงถามหนี้

นายสมชาย มรรคผล
นายสมชาย มรรคผล
ประธานกรรมการการทวงถามหนี้
 

นายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูล
นายสุทธิพงศ์  ภิรมย์ตระกูล 
กรรมการ

นายวิรัตน์ คำเภาว์ 
นายวิรัตน์ คำเภาว์ 
กรรมการ

นายเสมา  ขวัญทอง
นายเสมา ขวัญทอง 
กรรมการ
 
 
น.ส.เสาวภา ตีรวัฒนประภา
น.ส.เสาวภา ตีรวัฒนประภา
กรรมการ
นายอภิชน  พิมพลีชัย
นายอภิชน  พิมพลีชัย
กรรมการ
น.ส.พฤกษา  ชูบุตร
น.ส.พฤกษา  ชูบุตร
กรรมการ
นางรัศมี  มรรคผล
นางรัศมี  มรรคผล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางชัญญาวีร์  พ่อค้า
นางชัญญาวีร์  พ่อค้า
กรรมการและเลขานุการ

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1190830

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com