คณะกรรมการดำเนินงาน

นายสุพัฒน์ โพธิสาร
นายสุพัฒน์ โพธิสาร
ประธานกรรมการ
 

คณะกรรมการอำนวยการ   คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์
 

นายสุพัฒน์ โพธิสาร

นายสุพัฒน์ โพธิสาร
ประธานกรรมการ

นายสุดใจ	  	กล้าหาญ

นายสุดใจ กล้าหาญ
ประธานกรรมการเงินกู้

นายนาวา		ชิดชอบ

นายนาวา ชิดชอบ
ประธานกรรมการศึกษา
นายเมธี  แตงจันทึก นายเมธี แตงจันทึก
รองประธานกรรมการคนที่ 1

 

นายบุญจันทร์  ผิวสร้อยนายบุญจันทร์ ผิวสร้อย 
กรรมการ

 

นายสุทธิพงศ์  ภิรมย์ตระกูลนายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูล
กรรมการ

 

นายวิรัตน์ คำเภาว์นายวิรัตน์ คำเภาว์
รองประธานกรรมการคนที่ 2

 

นายพศิน	  	บัวหุ่งนายพศิน บัวหุ่ง 
กรรมการ

 

นายบุญช่วย  ถ้วยทองนายบุญช่วย ถ้วยทอง 
กรรมการ

 

นายสมชาย มรรคผลนายสมชาย มรรคผล
รองประธานกรรมการคนที่ 3

 

นายวิโรจน์	  	เสียงสนั่นนายวิโรจน์ เสียงสนั่น
กรรมการ

 

นายคมกฤษ  ยินดีนายคมกฤษ ยินดี
กรรมการ

 

นางเรวดี  หมายกล้านางเรวดี หมายกล้า
กรรมการและเลขานุการ
นายสุพจน์	  	ประดับศรีนายสุพจน์ ประดับศรี
กรรมการและเลขานุการ
นายอำพล		รติธรรมกุลนายอำพล รติธรรมกุล
กรรมการและเลขานุการ 
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com