คณะกรรมการดำเนินงาน

นายสุพัฒน์ โพธิสาร
นายสุพัฒน์ โพธิสาร
ประธานกรรมการ
 

คณะกรรมการอำนวยการ   คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษา

นายสุพัฒน์ โพธิสาร

นายสุพัฒน์ โพธิสาร
ประธานกรรมการ

นายวิเชียร สุดใสดี

นายวิเชียร  สุดใสดี
ประธานกรรมการเงินกู้

นายพศิน บัวหุ่ง

นายพศิน  บัวหุ่ง
ประธานกรรมการศึกษา
นายสุดใจ กล้าหาญ นายสุดใจ  กล้าหาญ
รองประธานกรรมการคนที่ 1

 

นายสุพจน์ ประดับศรีนายสุพจน์  ประดับศรี 
กรรมการ

 

นายนาวา ชิดชอบนายนาวา  ชิดชอบ
กรรมการ

 

นายสมชาย มรรคผลนายสมชาย มรรคผล
รองประธานกรรมการคนที่ 2

 

นายวิรัตน์ คำเภาว์นายวิรัตน์  คำเภาว์ 
กรรมการ

 

นายคมกฤษ ยินดีนายคมกฤษ  ยินดี 
กรรมการ

 

นายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูลนายสุทธิพงศ์  ภิรมย์ตระกูล
รองประธานกรรมการคนที่ 3

 

นายอำพล รติธรรมกุลนายอำพล  รติธรรมกุล
กรรมการ

 

นายบุญจันทร์ ผิวสร้อยนายบุญจันทร์  ผิวสร้อย
กรรมการ

 

นายองอาจ ดีประดวงนายองอาจ  ดีประดวง
กรรมการและเลขานุการ
นายสงวน บุญร่วมนายสงวน  บุญร่วม
กรรมการและเลขานุการ
นายวิโรจน์ เสียงสนั่นนายวิโรจน์  เสียงสนั่น
กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุพัฒน์ โพธิสาร
นายสุพัฒน์ โพธิสาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 

นายสุดใจ กล้าหาญ

นายสุดใจ  กล้าหาญ
กรรมการ

นายสมชาย มรรคผล

นายสมชาย  มรรคผล
กรรมการ

นายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูล

นายสุทธิพงศ์  ภิรมย์ตระกูล
กรรมการ
นายวิเชียร สุดใสดีนายวิเชียร  สุดใสดี
กรรมการ
นายพศิน บัวหุ่งนายพศิน  บัวหุ่ง 
กรรมการ

 

นายองอาจ ดีประดวงนายองอาจ  ดีประดวง
กรรมการและเลขานุการ

 

 
 
นางชัญญาวีร์ พ่อค้านางชัญญาวีร์ พ่อค้า
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 

 

 

 

 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

นายสุดใจ กล้าหาญ
นายสุดใจ  กล้าหาญ
ประธานกรรมการควบคุมภายใน
 

นายคมกฤษ ยินดี

นายสุดใจ  กล้าหาญ
กรรมการ

นายสงวน บุญร่วม

นายสงวน  บุญร่วม
กรรมการ

นายองอาจ ดีประดวง

นายองอาจ  ดีประดวง
กรรมการและเลขานุการ
 

 

นางชัญญาวีร์ พ่อค้านางชัญญาวีร์ พ่อค้า 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

 

 

 

คณะกรรมการการทวงถามหนี้

นายสมชาย มรรคผล
นายสมชาย มรรคผล
ประธานกรรมการการทวงถามหนี้
 

นายสุพจน์ ประดับศรี

นายสุพจน์  ประดับศรี
กรรมการ

นายวิโรจน์ เสียงสนั่น

นายวิโรจน์  เสียงสนั่น
กรรมการ

นายบุญจันทร์ ผิวสร้อย

นายบุญจันทร์  ผิวสร้อย
กรรมการ
นายองอาจ ดีประดวง นายองอาจ  ดีประดวง
กรรมการ

 

นางสาวเสาวภา ตีรวัฒนประภา นางสาวเสาวภา ตีรวัฒนประภา
กรรมการ

 

นางสาวพฤกษา ชูบุตร นางสาวพฤกษา ชูบุตร
กรรมการ
นายอภิชน พิมพลีชัยนายอภิชน พิมพลีชัย 
กรรมการ

 

นางสมสนิท ยอดอินทร์นางสมสนิท ยอดอินทร์
กรรมการ

 

นางสาวอุราภรณ์ พิทเนอร์นางสาวอุราภรณ์ พิทเนอร์
กรรมการ

 

นางชัญญาวีร์ พ่อค้านางชัญญาวีร์ พ่อค้า 
กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

นางรัศมี มรรคผลนางรัศมี มรรคผล 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

คณะกรรมการควบคุมประสิทธิภาพ

นายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูล
นายสุทธิพงศ์  ภิรมย์ตระกูล
ประธานกรรมการควบคุมประสิทธิภาพ
 

นายวิโรจน์ เสียงสนั่น

นายวิโรจน์  เสียงสนั่น
กรรมการ

 

นายสงวน บุญร่วม

นายสงวน  บุญร่วม
กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินความคุ้มค่า

นายองอาจ ดีประดวง
นายองอาจ  ดีประดวง
ประธานกรรมประเมินความคุ้มค่า
 

นายสุพจน์ ประดับศรี

นายสุพจน์  ประดับศรี
กรรมการ

 

นายพศิน บัวหุ่ง

นายพศิน  บัวหุ่ง
กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

คณะกรรมการกำกับดูแล

การทำงานด้านความเสมอภาค

นายนาวา ชิดชอบ
นายนาวา  ชิดชอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลฯ
 

นายบุญจันทร์ ผิวสร้อย

นายบุญจันทร์  ผิวสร้อย
กรรมการ

 

นายคมกฤษ ยินดี

นายคมกฤษ  ยินดี
กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com