คณะกรรมการดำเนินการ

นายสำเริง บุญโต
ดร.สำเริง บุญโต
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการ   คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษา

นายสำเริง บุญโต

ดร.สำเริง บุญโต
ประธานกรรมการ

 

นายสงวน บุญร่วม

นายสงวน บุญร่วม
ประธานกรรมการเงินกู้

นายพศิน 	บัวหุ่ง

นายพศิน บัวหุ่ง
ประธานกรรมการศึกษา
นายองอาจ ดีประดวง นายองอาจ  ดีประดวง
รองประธานกรรมการคนที่ 1

 

นายสุพจน์ ประดับศรีนายสุพจน์  ประดับศรี 
กรรมการ

 

นายบุญช่วย ถ้วยทองนายบุญช่วย ถ้วยทอง
กรรมการ

 

นายสุดใจ กล้าหาญนายสุดใจ  กล้าหาญ
รองประธานกรรมการคนที่ 2

 

นางพิไลวรรณ ผิวสร้อยนางพิไลวรรณ ผิวสร้อย 
กรรมการ

 

นายเกริกวิทย์ จันทเขตนายเกริกวิทย์ จันทเขต 
กรรมการ

 

นายปริญญา พุ่มไหมนายปริญญา พุ่มไหม
รองประธานกรรมการคนที่ 3

 

นายวิเชียร สุดใสดีนายวิเชียร  สุดใสดี
กรรมการ

 

นางรัตติกร	ภิรมย์ตระกูลนางรัตติกร ภิรมย์ตระกูล
กรรมการ

 

นายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัยนายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย
กรรมการและเลขานุการ
นายวิโรจน์ เสียงสนั่นนายวิโรจน์  เสียงสนั่น
กรรมการและเลขานุการ
นายเสมา  ขวัญทองนายเสมา  ขวัญทอง
กรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการควบคุมภายใน

นายสำเริง บุญโต
ดร.สำเริง บุญโต
ประธานกรรมการควบคุมภายใน

นายองอาจ  ดีประดวง

นายองอาจ  ดีประดวง
กรรมการ

 

นายสุดใจ  กล้าหาญ

นายสุดใจ  กล้าหาญ
กรรมการ

นายปริญญา พุ่มไหม

นายปริญญา พุ่มไหม
กรรมการ
นายสงวน บุญร่วม นายสงวน  บุญร่วม
กรรมการ

 

นายสุพจน์ ประดับศรีนายพศิน บัวหุ่ง 
กรรมการ

 

นายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัยนายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย
กรรมการและเลขานุการ

 

 
นางพิไลวรรณ ผิวสร้อยนางชัญญาวีร์ พ่อค้า 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

  

คณะกรรมการการทวงถามหนี้
มีหน้าที่ติดตามและแก้ไขปัญหา
การส่งชำระหนี้ของสมาชิก
ตลอดจนศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นายสงวน บุญร่วม
นายสงวน บุญร่วม
ประธานกรรมการการทวงถามหนี้

นายวิโรจน์  เสียงสนั่น

นายวิโรจน์  เสียงสนั่น
กรรมการ

 

นายสุพจน์  ประดับศรี

นายสุพจน์  ประดับศรี
กรรมการ

นายเกริกวิทย์ จันทเขต

นายเกริกวิทย์ จันทเขต
กรรมการ
น.ส.เสาวภา ตีรวัฒนประภา น.ส.เสาวภา ตีรวัฒนประภา
กรรมการ

 

น.ส.ธัญญารัตน์ สนุกล้ำน.ส.ธัญญารัตน์ สนุกล้ำ 
กรรมการ

 

นายอภิชน พิมพลีชัยนายอภิชน พิมพลีชัย
กรรมการ

 

นางชัญญาวีร์ พ่อค้านางชัญญาวีร์ พ่อค้า
กรรมการและเลขานุการ

 

 
นางรัศมี มรรคผลนางรัศมี มรรคผล 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2563 ร้อยละ
ปันผล 5.80
เฉลี่ยคืน 18
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
936085

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

  

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด          

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com