คณะกรรมการดำเนินงาน

นายสุพัฒน์ โพธิสาร
นายสุพัฒน์ โพธิสาร
ประธานกรรมการ
 

คณะกรรมการอำนวยการ   คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์
 

นายสุพัฒน์ โพธิสาร

นายสุพัฒน์ โพธิสาร
ประธานกรรมการ

นายสุดใจ	 	กล้าหาญ

นายสุดใจ กล้าหาญ
ประธานกรรมการเงินกู้

นายนาวา		ชิดชอบ

นายนาวา ชิดชอบ
ประธานกรรมการศึกษา
นายเมธี แตงจันทึก นายเมธี แตงจันทึก
รองประธานกรรมการคนที่ 1

 

นายบุญจันทร์ ผิวสร้อยนายบุญจันทร์ ผิวสร้อย 
กรรมการ

 

นายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูลนายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูล
กรรมการ

 

นายวิรัตน์ คำเภาว์นายวิรัตน์ คำเภาว์
รองประธานกรรมการคนที่ 2

 

นายพศิน	 	บัวหุ่งนายพศิน บัวหุ่ง 
กรรมการ

 

นายบุญช่วย ถ้วยทองนายบุญช่วย ถ้วยทอง 
กรรมการ

 

นายสมชาย มรรคผลนายสมชาย มรรคผล
รองประธานกรรมการคนที่ 3

 

นายวิโรจน์	 	เสียงสนั่นนายวิโรจน์ เสียงสนั่น
กรรมการ

 

นายคมกฤษ ยินดีนายคมกฤษ ยินดี
กรรมการ

 

นางเรวดี หมายกล้านางเรวดี หมายกล้า
กรรมการและเลขานุการ
นายสุพจน์	 	ประดับศรีนายสุพจน์ ประดับศรี
กรรมการและเลขานุการ
นายอำพล		รติธรรมกุลนายอำพล รติธรรมกุล
กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุพัฒน์ โพธิสาร
นายสุพัฒน์ โพธิสาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 

นายเมธี แตงจันทึก

นายเมธี แตงจันทึก
กรรมการ

นายสุดใจ	 	กล้าหาญ

นายสุดใจ กล้าหาญ
กรรมการ

นายนาวา		ชิดชอบ

นายนาวา ชิดชอบ
กรรมการ
นายวิรัตน์ คำเภาว์นายวิรัตน์ คำเภาว์
กรรมการ
นายบุญจันทร์ ผิวสร้อยนายบุญจันทร์ ผิวสร้อย 
กรรมการ

 

นายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูลนายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูล
กรรมการ

 

นายสมชาย มรรคผลนายสมชาย มรรคผล
กรรมการ
นายพศิน	 	บัวหุ่งนายพศิน บัวหุ่ง 
กรรมการ

 

นายบุญช่วย ถ้วยทองนายบุญช่วย ถ้วยทอง 
กรรมการ

 

นางเรวดี หมายกล้านางเรวดี หมายกล้า
กรรมการ
นายวิโรจน์	 	เสียงสนั่นนายวิโรจน์ เสียงสนั่น
กรรมการ

 

นายคมกฤษ ยินดีนายคมกฤษ ยินดี
กรรมการ

 

นายอำพล		รติธรรมกุล
นายอำพล รติธรรมกุล
กรรมการ
 
นายสุพจน์	 	ประดับศรีนายสุพจน์ ประดับศรี
กรรมการ
 
นางสมสนิท ยอดอินทร์
นางสมสนิท ยอดอินทร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
 
นางชัญญาวีร์ พ่อค้านางชัญญาวีร์ พ่อค้า
กรรมการและเลขานุการ
 
 

 

 

 

 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

นายเมธี แตงจันทึก
นายเมธี แตงจันทึก
ประธานกรรมการควบคุมภายใน
 

นายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูล

นายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูล
กรรมการ

นายอำพล		รติธรรมกุล

นายอำพล รติธรรมกุล
กรรมการ

นายบุญจันทร์ ผิวสร้อย

นายบุญจันทร์ ผิวสร้อย
กรรมการ
นายบุญช่วย ถ้วยทอง นายบุญช่วย ถ้วยทอง
กรรมการ

 

นายคมกฤษ ยินดีนายคมกฤษ ยินดี 
กรรมการ

 

นางเรวดี หมายกล้านางเรวดี หมายกล้า
กรรมการ

 

นางสมสนิท ยอดอินทร์นางสมสนิท ยอดอินทร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

นางชัญญาวีร์ พ่อค้านางชัญญาวีร์ พ่อค้า 
กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

คณะกรรมการการทวงถามหนี้

นายสมชาย มรรคผล
นายสมชาย มรรคผล
ประธานกรรมการการทวงถามหนี้
 

นายวิรัตน์ คำเภาว์

นายวิรัตน์ คำเภาว์
กรรมการ

นายสุดใจ	 	กล้าหาญ

นายสุดใจ กล้าหาญ
กรรมการ

นายนาวา		ชิดชอบ

นายนาวา ชิดชอบ
กรรมการ
นายพศิน	 	บัวหุ่ง นายพศิน บัวหุ่ง
กรรมการ

 

นายสุพจน์	 	ประดับศรีนายสุพจน์ ประดับศรี 
กรรมการ

 

นายวิโรจน์	 	เสียงสนั่นนายวิโรจน์ เสียงสนั่น
กรรมการ

 

นางสาวเสาวภา ตีรวัฒนประภา นางสาวเสาวภา ตีรวัฒนประภา
กรรมการ

 

นางรัศมี มรรคผลนางรัศมี มรรคผล 
กรรมการ

 

นางสาวอุราภรณ์ พิทเนอร์นางสาวอุราภรณ์ พิทเนอร์
กรรมการ

 

นางสาวพฤกษา ชูบุตร นางสาวพฤกษา ชูบุตร
กรรมการ

 

นายอภิชน พิมพลีชัยนายอภิชน พิมพลีชัย 
กรรมการ

 

นางสมสนิท ยอดอินทร์นางสมสนิท ยอดอินทร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 
นางชัญญาวีร์ พ่อค้านางชัญญาวีร์ พ่อค้า 
กรรมการและเลขานุการ
 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com