สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด เปลี่ยนแปลงหมายเลขแฟกซ์ใหม่เป็น 044-520103
Previous ◁ | ▷ Next

new map

ผลการดำเนินการ

รายงานฐานะทางการเงิน
ประจำปี 2557 -  ก.พ. 2558

รายการ
ปี 2557
ก.พ. 2558
จำนวนสมาชิก(คน) รวม
2,499
2,531
สมาชิกสามัญ
2,174
2,179
สมาชิกสมทบ
325
352
1.  สินทรัพย์รวม
3,967,735,855.74
4,024,501,308.06
  1.1 เงินสด เงินฝากและเงินลงทุน
5,498,771.44
20,136,967.98
     -  เงินสด เงินฝากธนาคาร
4,198,371.44
18,836,567.98
     -  เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว
1,300,400.00
1,300,400.00
  1.2 ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
1,067,721.75
1,234,078.50
  1.3 ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
3,713,057,044.13
3,744,095,566.06
  1.4 ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
242,214,864.45 
254,692,803.25 
  1.5 สินทรัพย์อื่น
5,897,453.97
4,341,892.27
2.  หนี้สินรวม
2,567,175,045.94 
2,659,429,569.99 
  2.1 เงินกู้ยืม 2,220,231,127.57 2,093,200,850.41
  2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 342,562,878.33 564,666,753.58
  2.3 หนี้สินอื่น 4,381,040.04  1,561,966.00 
 3.  ทุนของสหกรณ์ 1,400,560,809.80  1,361,847,298.07 
  3.1  ทุนเรือนหุ้น 1,059,858,160.00  1,096,392,880.00 
  3.2  ทุนสำรอง 213,264,493.99  231,563,188.80 
  3.3  ทุนสะสมและอื่นๆ 1,033,440.00  1,416,440.00 
  3.4  กำไรสุทธิ 126,404,715.81 32,474,789.27
4.  รายได้ 273,274,920.43 72,442,537.23
  4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ 273,100,264.82 72,386,627.85
  4.2  รายได้อื่นๆ 174,655.61 55,909.38
5.  ค่าใช้จ่าย 146,870,204.62 39,967,747.96
  5.1 ดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้เงินกู้ 119,142,319.24 26,974,222.14

 

รูปภาพกิจกรรม
 DSC 0255

“โครงการสามพลังสร้างสรรค์สหกรณ์(ศึกษาดูงาน) ปี 2558”
ณ สุรินทร์ - นครราชสีมา
วันที่ 20 - 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

 DSC 0096

“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557”
ณ ห้องรัตนบุรีแกรนด์ฮอลล์  โรงแรมทองธารินทร์
อำเภอเมือง  จังหวัดเมืองสุรินทร์
วันเสาร์ที่  20  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2557

 17467 “โครงการทุนอาหารกลางวันเด็กด้อยโอกาส”

 

รูปกิจกรรมอื่นๆ

งานสมาคม


เข้าสู่ระบบ


April 2015
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
328133
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
154
1207
154
323518
16888
25939
328133

Your IP: 54.197.15.196
Server Time: 2015-04-26 06:15:01

1

นายเมธี แตงจันทึก
ประธานกรรมการ

1

นางชัญญาวีร์ พ่อค้า
ผู้จัดการ

webpdf2

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท ดอกเบี้ย
เงินรับฝากออมทรัพย์ 3.50
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ1 3.75
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ2 4.00
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ3 4.25
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ4 3.50

เลขบัญชีสหกรณ์

bank1

ธนาคารกรุงไทย
สาขา สุรินทร์

เลขที่บัญชี 310-1-25286-5

bank2

ธนาคารออมสิน
สาขา สุรินทร์

เลขที่บัญชี 050931891472

bank3

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขา สุรินทร์

เลขที่บัญชี 010268074996

Joomla templates by Joomlashine