สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด เปลี่ยนแปลงหมายเลขแฟกซ์ใหม่เป็น 044-520103
Previous ◁ | ▷ Next

ผลการดำเนินการ

รายงานฐานะทางการเงิน
ประจำปี 2557 -  ก.พ. 2558

รายการ
ปี 2557
ก.พ. 2558
จำนวนสมาชิก(คน) รวม
2,499
2,531
สมาชิกสามัญ
2,174
2,179
สมาชิกสมทบ
325
352
1.  สินทรัพย์รวม
3,967,735,855.74
4,024,501,308.06
  1.1 เงินสด เงินฝากและเงินลงทุน
5,498,771.44
20,136,967.98
     -  เงินสด เงินฝากธนาคาร
4,198,371.44
18,836,567.98
     -  เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว
1,300,400.00
1,300,400.00
  1.2 ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
1,067,721.75
1,234,078.50
  1.3 ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
3,713,057,044.13
3,744,095,566.06
  1.4 ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
242,214,864.45 
254,692,803.25 
  1.5 สินทรัพย์อื่น
5,897,453.97
4,341,892.27
2.  หนี้สินรวม
2,567,175,045.94 
2,659,429,569.99 
  2.1 เงินกู้ยืม 2,220,231,127.57 2,093,200,850.41
  2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 342,562,878.33 564,666,753.58
  2.3 หนี้สินอื่น 4,381,040.04  1,561,966.00 
 3.  ทุนของสหกรณ์ 1,400,560,809.80  1,361,847,298.07 
  3.1  ทุนเรือนหุ้น 1,059,858,160.00  1,096,392,880.00 
  3.2  ทุนสำรอง 213,264,493.99  231,563,188.80 
  3.3  ทุนสะสมและอื่นๆ 1,033,440.00  1,416,440.00 
  3.4  กำไรสุทธิ 126,404,715.81 32,474,789.27
4.  รายได้ 273,274,920.43 72,442,537.23
  4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ 273,100,264.82 72,386,627.85
  4.2  รายได้อื่นๆ 174,655.61 55,909.38
5.  ค่าใช้จ่าย 146,870,204.62 39,967,747.96
  5.1 ดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้เงินกู้ 119,142,319.24 26,974,222.14

 

รูปภาพกิจกรรม
DSC 0022

“การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 
ณ. โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน  พัทยา จังหวัดชลบุรี

 DSC 02

“การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ”
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
ชุดที่ 2 / 2557
วันเสาร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558
ณ. ห้องประชุมสัตบรรณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 DSC 0060

“ โครงการศึกษาดูงาน คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ”
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
วันที่ 20 - 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

 

รูปกิจกรรมอื่นๆ

งานสมาคม


เข้าสู่ระบบ


ข้อบังคับสหกรณ์
งานสมาคม
356889
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
388
852
4960
345077
25309
20335
356889

Your IP: 54.158.175.78
Server Time: 2015-05-28 06:42:27

1

นายเมธี แตงจันทึก
ประธานกรรมการ

1

นางชัญญาวีร์ พ่อค้า
ผู้จัดการ

webpdf2

ดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท ดอกเบี้ย
ฉุกเฉินรายเดือน 7.65
สามัญทั่วไป 7.65
พิเศษปันผลรายปี 7.90
สามัญเพื่อความมั่นคง2 7.15
สามัญเพื่อโครงการรวบหนี้ 7.55
เงินกู้พิเศษ 7.65
สามัญเพื่อการดำรงชีพ 7.65

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท ดอกเบี้ย
เงินรับฝากออมทรัพย์ 3.50
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ1 3.75
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ2 4.00
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ3 4.25
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ4 3.50

เลขบัญชีสหกรณ์

bank1

ธนาคารกรุงไทย
สาขา สุรินทร์
เลขที่บัญชี 310-1-25286-5

bank2

ธนาคารออมสิน
สาขา สุรินทร์
เลขที่บัญชี 050931891472

bank3

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขา สุรินทร์
เลขที่บัญชี 010268074996

Joomla templates by Joomlashine