บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ
สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารออมสิน สุรินทร์ 050931891472
ธนาคารธนชาต สุรินทร์ 626-6-05220-7
ธนาคาร ธกส. สุรินทร์ 010268074996
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-25286-5
โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรสาร.044-520103 โทร. 044-530901 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน 

ภาพกิจกรรม

 การประชุมสัมมนาและกีฬาสัมพันธ์ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559
วันที่ 10 กันยายน 2559
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
 โครงการเกษียณเป็นสุข ประจำปี 2559
วันที่ 28 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 โครงการปฏิบัติธรรม สมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2559
วันที่ 24 กรกฎาคม 2559
ณ. สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ประจำปี 2559
วันที่ 23 กรกฎาคม 2559
ณ. สวนสาธารณะเฉลิมฉลอง 80 พรรษาฯ  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
 อบรมความรู้สมาชิกสมัครใหม่ ประจำปี2559
วันเสาร์ที่   9 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2559
วันเสาร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องไอยเรศ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 การประชุม  สัมมนา  และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ณ. โรงแรมทองธาริน  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
 การประชุมใหญ่ ประจำปี2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
วันที่ 23 เมษยน 2559
ณ. ห้องประชุมสัตตบรรณ  โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
 เปิดอาคารสำนักงาน
วันที่ 12 มีนาคม 2559
ณ สอ.คุรุสัมพันธ์ 
 โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ 2559
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ ‎2559
  ดูเพิ่มเติม
   

วีดิโอสหกรณ์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ประเภทเงินฝาก ร้อยละ 
ออมทรัพย์   3.25
ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง  3.75
ออมทรัพย์พิเศษ 1  3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2  3.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3  4.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4  3.25
ออมทรัพย์พิเศษ 4
โครงการฝากที่นี่ดีแท้เหลา
 4.25
ออมทรัพย์พิเศษ 4
โครงการฝากที่นี่ดีแท้เหลา
(สำหรับสหกรณ์อื่น)
4.60

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภทเงินกู้  ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.00
เงินกู้สามัญทั่วไป 7.00
เงินกู้สามัญ A.T.M. 7.00
เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคง 7.00
เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ 7.00
เงินกู้สามัญโครงการรวมหนี้ 7.00
เงินกู้พิเศษทั่วไป 7.40
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 7.00
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 6.50
เงินกู้พิเศษโครงการรวมหนี้ 7.00

ราคาน้ำมัน

อัตราแลกเปลี่ยน

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com