บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ
สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารออมสิน สุรินทร์ 050931891472
ธนาคารธนชาต สุรินทร์ 626-6-05220-7
ธนาคาร ธกส. สุรินทร์ 010268074996
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-25286-5
โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรสาร.044-520103 โทร. 044-530901 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน 

ภาพกิจกรรม

 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ณ งานช้างแฟร์
อ.เมือง จ.สุรินทร์
 
 โครงการปฏิบัติธรรมค้ำจุนสหกรณ์ ประจำปี 2561
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ
อ.เมือง จ.สุรินทร์
 
 โครงการปฏิบัติธรรมค้ำจุนสหกรณ์ ประจำปี 2561
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ณ วัดประทุมเมฆ
อ.เมือง จ.สุรินทร์
 
 โครงการปฏิบัติธรรมค้ำจุนสหกรณ์ ประจำปี 2561
วันที่ 20 ตุลาคม 2561
ณ ค่ายลูกเสือเกาะโกดกง
อ.เมือง จ.สุรินทร์
 
  ดูเพิ่มเติม
   
มาเป็นเศรษฐีเงินล้านกันเถอะ
เริ่มฝาก 4 เมษายน 61 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
ฝากเดือนละ 1 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 25 ปี 30 ปี
100 1,222.35 6,630.42 14,726.13 24,610.91 51,416.87 69,410.23
200 2,444.70 13,260.84 29,452.26 49,221.83 102,833.75 138,820.46
300 3,667.06 19,891.25 44,178.39 73,832.74 154,250.62 208,230.68
500 6,111.76 33,152.09 73,630.62 123,054.57 257,084.37 347,051.14
1000 12,223.52 66,304.18 147,261.31 246,109.15 514,168.74 694,102.28
1500 18,335.28 99,456.27 220,891.96 369,163.72 771,253.11 1,041,153.42
2000 24,447.08 132,608.35 294,522.62 492,218.29 1,028,337.48 1,388,204.56

สวัสดิการสมาชิก

1. สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
    (1) อายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน 2 ปี จ่ายสวัสดิการ 20,000 บาท
    (2) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จ่ายสวัสดิการ 30,000 บาท
    (3) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี จ่ายสวัสดิการ 40,000 บาท
    (4) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 4 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จ่ายสวัสดิการ 50,000 บาท
    (5) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี จ่ายสวัสดิการ 60,000 บาท
    (6) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 6 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี จ่ายสวัสดิการ 70,000 บาท
    (7) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 7 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี จ่ายสวัสดิการ 80,000 บาท
    (8) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 8 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี จ่ายสวัสดิการ 90,000 บาท
    (9) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 9 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี จ่ายสวัสดิการ 100,000 บาท
  (10) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 10 ปี จ่ายสวัสดิการ 200,000 บาท
2. สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ จ่ายเงินไม่เกิน 30,000 บาท
3. สวัสดิการเงินช่วยค่าทำศพทายาทของสมาชิก รายละ 3,000 บาท
4. สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก รายละ 50,000 บาท
5. สวัสดิการสมาชิกกรณีโสด อุปสมบท แต่งงาน คลอดบุตร และผู้ป่วยใน รายละ 3,000 บาท
6. สวัสดิการเพื่อความมั่นคง 1 (จ่ายกรณีถึงแก่กรรม) รายละ 1,000,000 บาท
7. สวัสดิการเพื่อความมั่นคง 2 จ่ายตามปีที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน รายละ 1,000,000 บาท
8. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด รายละ 20,000 บาท
9. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ถูกอายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน/ อื่น ๆจ่ายไม่เกิน ตามมติคณะกรรมการ
10. สวัสดิการช่วยเหลือผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน ตามมติคณะกรรมการ
11. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ (กรณียังไม่ได้รับบำนาญ) ตามมติคณะกรรมการ
12. สวัสดิการช่วยเหลือกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ที่ปรึกษาเกี่ยวกับ ยูนิฟอร์มและตรวจสุขภาพประจำปีตามที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
13. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกตามที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
14. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ คุรุสัมพันธ์ฯ (สค.สร.) รายละประมาณ 100,000 บาท
15. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.) รายละประมาณ 600,000 บาท
16. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) รายละประมาณ 600,000 บาท

วีดิโอสหกรณ์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ประเภทเงินฝาก ร้อยละ 
ออมทรัพย์   3.15
ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง  3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 1  3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2  3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 3  3.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4  3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4
โครงการฝากที่นี่ดีแท้เหลา
 3.80
ออมทรัพย์พิเศษ 4
โครงการฝากที่นี่ดีแท้เหลา
(สำหรับสหกรณ์อื่น)
 3.85

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภทเงินกู้  ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.75
เงินกู้สามัญทั่วไป 6.75
เงินกู้สามัญ A.T.M. 6.75
เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคง 6.25
เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ 6.75
เงินกู้สามัญโครงการรวมหนี้ 6.75
เงินกู้พิเศษทั่วไป 7.15
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 6.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 6.00
เงินกู้พิเศษโครงการรวมหนี้ 6.75
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com