ผลการดำเนินการ

รายการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

    จำนวนสมาชิก(คน) รวม

2,719.00

2,763.00

     สมาชิกสามัญ

2,245.00

2,236.00

     สมาชิกสมทบ

474.00

527.00

1. สินทรัพย์รวม

4,573,910,155.53

4,979,853,394.10

      1.1 เงินสด เงินฝากและเงินลงทุน

188,659,033.78

40,417,174.71

     1.2 ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน

2,231,742.50

1,984,101.50

     1.3  ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

4,093,673,599.40

4,649,292,722.69

     1.4  ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ

256,730,391.00

256,042,486.65

     1.5  สินทรัพย์อื่น

32,552,886.95

32,116,908.55

2. หนี้สินรวม

2,783,051,476.89

2,895,689,081.05

     2.1  เงินกู้ยืม

1,595,000,010.77

2,182,749,666.00

     2.2  เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น

1,182,706,171.53

706,583,002.19

     2.3  หนี้สินอื่น

5,345,294.59

6,356,412.86

3. ทุนของสหกรณ์

1,790,858,678.64

2,084,164,313.05

     3.1 ทุนเรือนหุ้น

1,387,877,010.00

1,607,797,490.00

     3.2 ทุนสำรอง

262,655,779.76

295,088,839.14

     3.3 ทุนสะสมและอื่นๆ

2,027,630.50

1,609,841.40

     3.4 กำไรขั้นต้น

138,298,258.38

179,668,142.51

4. รายได้

294,656,945.23

318,299,273.80

     4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้

293,843,105.49

316,771,379.78

     4.2 รายได้อื่นๆ

813,839.74

1,527,894.02

5. ค่าใช้จ่าย

156,358,686.85

138,631,131.29

     5.1  ดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้เงินกู้

69,377,935.56

72,369,220.82

     5.2  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

53,666,560.19

39,500,615.10

     5.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

32,180,784.61

26,761,295.37

6. กำไรสุทธิ

138,298,258.38

179,668,142.51

ปันผล

6.00

6.18

เฉลี่ยคืน

15.00

18.00

 

 
 
 
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com