ระเบียบ   สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
ว่าด้วย   การปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก  พ.ศ. 2560
**************************

    อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด   (แก้ไขฉบับที่  11)  พ.ศ. 2559  หมวด  4  ข้อ 13 (1)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่    29    ครั้งที่  8 / 2560   ประชุมเมื่อ วันที่ 21  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2560 ได้ กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์     จำกัด   ว่าด้วย    การปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก    พ.ศ.   2560   ดังต่อไปนี้ 
    ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย  การปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก  พ.ศ. 2560” 
    ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่  21  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2560    เป็นต้นไป
    ข้อ 3. ในระเบียบนี้
        สหกรณ์    หมายถึง     สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด
        สมาชิก    หมายถึง     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด
        ประธานกรรมการ    หมายถึง    ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด
        คณะกรรมการ    หมายถึง    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
        คณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก    หมายถึง    คณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด
        ผู้จัดการ    หมายถึง    ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด
        ผู้กู้    หมายถึง    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด  ซึ่งเป็นผู้กู้ เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด
        ผู้ค้ำประกัน    หมายถึง    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด  ที่เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ ให้ กับสมาชิกผู้กู้ เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด  
        การปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก    หมายถึง   ลูกหนี้ผิดนัดและหรือผู้ค้ำประกันที่ต้องชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ขอปรับโครงสร้างหนี้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
        ลูกหนี้    หมายถึง    ลูกหนี้ตามคำพิพากษา  ลูกหนี้ผิดนัดและหรือผู้ค้ำประกันที่ต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์
    ข้อ 4. ให้มีคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก  จำนวนไม่เกินกว่า  5 คน  ประกอบด้วย รองประธานกรรมการเป็นประธาน 1 คน  ฝ่ายจัดการ1 คน  นอกนั้นเป็นกรรมการ  
    ข้อ 5. สมาชิกหรือบุคคลที่มีสิทธิขอปรับโครงสร้างหนี้  ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
        (1)  สมาชิกหรือบุคคลที่รับสภาพหนี้ ในฐานะผู้กู้   หรือผู้ค้ำประกัน
        (2)  สมาชิกหรือบุคคลที่รับสภาพหนี้นั้นจะต้องเป็นหนี้ของคู่สมรสหรือบุคคลในครอบครัว  หรือบุคคลที่ ตนต้องการเข้ามารับผิดชอบชำระหนี้ แทนลูกหนี้ ให้ แก่สหกรณ์ฯ
        (3)  สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกราชการและได้รับเงินบำนาญต่ำกว่าอัตราเงินเดือนเดิมที่ได้รับ
        (4)  สมาชิกที่ถูกศาลพิพากษาให้ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์
        (5)  บุคคลที่เคยเป็นสมาชิกแต่ถูกให้ออกจากสมาชิกของสหกรณ์ฯเนื่องจากผิดระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ฯและถูกศาลพิพากษาให้ชำระหนี้ แก่สหกรณ์
        (6)  เป็นบุคคลที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขตาม ข้อ (1)ถึง(5)  แต่คณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ เห็นว่ามีความจำเป็นต้องได้รับการปรับโครงสร้างหนี้
    ข้อ  6.  การยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้สมาชิก        หรือบุคคลที่ประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้    จะต้องดำเนินการ ดังนี้
        (1)  แบบคำขอปรับโครงสร้างหนี้ที่สหกรณ์ กำหนด
        (2)  หนังสือรับรองเงินได้ รายเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย
        (3)  เอกสารจำเป็นอื่นๆ      ที่แสดงให้เห็นว่ามี ภาระหนี้ที่ต้องรับสภาพหนี้ต่อสหกรณ์
    ข้อ  7.  สหกรณ์จะรับคำขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ไม่เกินวันที่   5  ของเดือน (ถ้าเดือนใดตรงกับวันหยุดให้เลื่อนออกเป็นวันทำการแรก      หากยื่นภายหลังให้ถือว่าเป็นคำขอปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนถัดไป)  โดยกำหนดวันปรับโครงสร้างหนี้ในคราวประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ แล้วนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา
    ข้อ 8.  สหกรณ์จะทำการปรับปรุงข้อมูลตามข้อตกลงในการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกรายนั้น ๆ   เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติเห็นชอบแล้ว
    ข้อ 9.   การขยายระยะเวลาการส่งชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
    ข้อ 10. ให้คณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้เสนอรายงานผลการปรับโครงสร้างหนี้   ต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
    ข้อ 11.  ผู้ปรับโครงสร้างหนี้ที่มีฐานะเป็นผู้กู้  และผู้ค้ำประกัน มีสิทธิกู้เงินตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด ว่าด้วย  การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2560   ได้รับตามที่คณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ได้กำหนดไว้ในวันปรับโครงสร้างหนี้  โดยสิทธิ กู้จะต้องไม่เกินวงเงินกู้สูงสุดในขณะนั้น     แต่เมื่อคำนวณรายได้ หลังจากชำระหนี้แล้วเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าตามที่คณะกรรมการกำหนด     ทั้งนี้ไม่รวมเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะ
    ข้อ 12.  ผู้ปรับโครงสร้างหนี้ที่มีฐานะเป็นผู้กู้จะต้องถูกจำกัดสิทธิ   ดังนี้
        (1)    สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิในการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หากผู้ปรับโครงสร้างหนี้   มีภาระดอกเบี้ยหรือเงินอื่นใดที่คงค้างชำระต่อสหกรณ์
        (2)    สมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้  ได้ส่งเงินงวดชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด  ติดต่อกันและมีเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งเพิ่มจึงจะมีสิทธิยื่นคำขอกู้เงินตามระเบียบ    ว่าด้วย   การให้เงินกู้แก่สมาชิก  ยกเว้นเงินคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ยื่นกู้ไม่ได้
        (3)    เมื่อผู้กู้ได้รับการอนุมัติให้ กู้เงินตามข้อ 11 แล้ว ต้องให้สหกรณ์หักเงินกู้ในอัตราไม่น้อย กว่าร้อยละ   15    ของยอดหนี้ที่รับสภาพหนี้ไว้ต่อคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ทันทีต้องปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ต่อสหกรณ์อย่างเคร่งครัด  หากผิดนัดชำระหนี้จะถือว่า ผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมด ยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องร้องบังคับคดีได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว        
    ข้อ 13.  ผู้ปรับโครงสร้างที่มีฐานะเป็นผู้ค้ำประกัน ต้องถูกจำกัดสิทธิดังนี้
        (1)    เมื่อผู้ค้ำประกันได้รับการอนุมัติให้กู้    ต้องให้สหกรณ์หักเงินกู้ใน อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  15  ของยอดหนี้ที่รับสภาพหนี้ไว้ต่อคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ทันที
        (2)    ต้องปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ต่อสหกรณ์อย่างเคร่งครัด   หากผิดนัดชำระ
หนี้จะถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดยินยอมให้สหกรณ์ ฟ้องร้องบังคับคดีได้ ทันที     โดยมิต้องบอกกล่าว     
    ข้อ  14  การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้ ให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ประเภทนั้นๆ     
    ข้อ 15.  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด   มีอำนาจในการตีความวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
    ข้อ 16.  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด รักษาการตามระเบียบนี้
 
    ประกาศ ณ วันที่  21   เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2560   เป็นต้นไป
 

(นายสุพัฒน์  โพธิสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด

 

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1072905

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com