ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
ว่าด้วยสมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2556
..........................
       อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัดพ.ศ.2556   ข้อ 72 (8)  และข้อ  94  (25)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  25  ครั้งที่ 4/2556  เมื่อวันเสาร์ที่ 23  เดือนมีนาคม พ.ศ.  2556   ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ว่าด้วยสมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2556     ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ว่าด้วยสมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2556”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. บรรดาระเบียบ  มติ  คำสั่ง  และประกาศใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ยกเลิก  แล้วใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ  4. ในระเบียบนี้
             “สหกรณ์”  หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
             “สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
             “สมาชิกสมทบ” หมายความว่า  สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 
             “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 
             “ประธานกรรมการ” หมายความว่า  ประธานกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 
             “ผู้จัดการ” หมายความว่า  ผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 
             “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 
ข้อ 5. สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ข้อ 6. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
           (1) ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์  รับรองอย่างน้อยสองคน
                   (2)  ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละสองร้อยบาท เว้นสมาชิกสมทบที่ลาออกแล้วสมัครใหม่ให้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  คนละหนึ่งพันบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
   (3)  สมาชิกสมทบต้องชำระหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาทและในคราวต่อไปให้ชำระได้ทุกเมื่อ          
ข้อ 7สมาชิกสมทบอาจได้สิทธิ์ดังต่อไปนี้
                   (1)  ฝากเงินกับสหกรณ์ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากของสหกรณ์
                   (2)  ชำระหุ้นเพิ่มปีละไม่น้อยกว่า  6,000  บาท  แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของสหกรณ์
                   (3) ได้รับเงินกู้  ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้  แต่ต้องไม่เกินร้อยละ  90  ของทุนเรือนที่มีอยู่  และไม่เกินวงเงินกู้สูงสุดที่สหกรณ์กำหนด
                   (4)  สิทธิในการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ตามข้อบังคับข้อ 38
ข้อ 8 ห้ามมิให้สมาชิกสมทบ นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่าง ๆ  หรือเป็นกรรมการดำเนินการ
ข้อ 9 สมาชิกสมทบจะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  ของสหกรณ์ไม่ได้
ข้อ 10 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 11 การถูกให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
            1.ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ  หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  หรือไม่ถือหุ้นครั้งแรก
            2.ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาสองเดือน  หรือผิดนัดการส่งงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
            3.จงใจฝ่าฝืน  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติของคณะกรรมการ 
ข้อ 12 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาการรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบแทนคณะกรรมการก็ได้  แล้วรายงานการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ให้คณะกรรมการทราบ
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการดำเนินการ  รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ  ณ  วันที่  23   เดือนมีนาคม   พ.ศ.  2556
(นายสุพัฒน์   โพธิสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1072760

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com