สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา  จำแนกการให้ทุนแก่สมาชิก  ดังต่อไปนี้
  -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือเทียบเท่า
  -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
  -ระดับชั้นอุดมศึกษา ชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (เฉพาะปีที่ 1)
 
คุณสมบัติบุตรของสมาชิกผู้ขอรับทุนมี  ดังนี้
  -เป็นบุตรสมาชิก ที่มีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีเต็ม
  -เป็นบุตรสมาชิก ที่ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินค่าหุ้น เงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 6 เดือน นับถึงวันประกาศใช้ระเบียบนี้
  -ต้องไม่เป็นบุตรของสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกซ้ำในระดับเดิมให้สมาชิกที่มีบุตรและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่จะได้รับทุน ยื่นคำขอรับทุนตามที่สหกรณ์กำหนดพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
  -ใบคำขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
  -สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรสมาชิกผู้ขอรับทุน
  -หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่บุตรสมาชิกกำลังศึกษาอยู่ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดหรือหนังสือราชการรับรองการเข้าศึกษาจากสถานศึกษาหรือใบเสร็จรับเงิน
บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ
สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-25286-5
โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรสาร.044-512110 โทร. 044-512981,044-512982 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน 

ภาพกิจกรรม

 

 
วันที่ 13 กันยายน 2564
ณ สพม.สุรินทร์
อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์
 
 
วันที่ 6 กันยายน 2564
ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์
 
 
วันที่ 3 กันยายน 2564
ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์
 
 
วันที่ 9 เมษายน 2564
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์
 
 
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564
 
  ดูเพิ่มเติม
   
มาเป็นเศรษฐีเงินล้านกันเถอะ
เริ่มฝาก 4 เมษายน 61 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
ฝากเดือนละ 1 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 25 ปี 30 ปี
100 1,222.35 6,630.42 14,726.13 24,610.91 51,416.87 69,410.23
200 2,444.70 13,260.84 29,452.26 49,221.83 102,833.75 138,820.46
300 3,667.06 19,891.25 44,178.39 73,832.74 154,250.62 208,230.68
500 6,111.76 33,152.09 73,630.62 123,054.57 257,084.37 347,051.14
1000 12,223.52 66,304.18 147,261.31 246,109.15 514,168.74 694,102.28
1500 18,335.28 99,456.27 220,891.96 369,163.72 771,253.11 1,041,153.42
2000 24,447.08 132,608.35 294,522.62 492,218.29 1,028,337.48 1,388,204.56

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

วารสารสหกรณ์ฯ

2magazine jun 59

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2564 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 21
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
965993

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

  

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด          

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ประเภทเงินฝาก ร้อยละ 
ออมทรัพย์   2.80
ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง  3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 1  3.05
ออมทรัพย์พิเศษ 2  3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 3  3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 4  2.80
ออมทรัพย์พิเศษ 4
โครงการฝากที่นี่ดีแท้เหลา
(สำหรับสหกรณ์อื่น)
 4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภทเงินกู้  ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50
เงินกู้สามัญทั่วไป 6.50
เงินกู้สามัญ A.T.M. 6.50
เงินกู้สามัญค่าวิทยฐานะ
และค่าตอบแทน
6.50
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 6.50
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 5.50

 

ร้องเรียนหรือแจ้งข้อเสนอแนะ

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com