สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกัน เมื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้กู้ ถึงแก่กรรม ถูกออกจากราชการ ถูกไล่ออก ลาออก เป็นบุคคลล้มละลาย ถูกดำเนินคดี อันเป็นเหตุให้ไม่ได้รับเงินได้รายเดือน และไม่สามารถหักชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้ตามปกติที่ระบุในสัญญาเงินกู้ จนเป็นเหตุให้ผู้ค้ำประกัน ทายาท หรือผู้รับสภาพหนี้ ตลอดจนมีความเดือดร้อนทางการเงิน ให้ดำเนินการต่อไปนี้

     1.  กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมและมีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์

        เมื่อสหกรณ์ฯได้รับแจ้งจากทายาท หรือผู้ค้ำประกัน หรือกรรมการ ว่าสมาชิกได้ถึงแก่กรรมลง และยื่นหนังสือคำร้องให้คณะกรรมการดำเนินการอนุมัติให้นำหุ้นโอนมาชำระหนี้แล้ว แต่ยังมีภาระหนี้สินผูกพันอยู่กับสหกรณ์อีก ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่ทายาทรอเงินประกันหรือสวัสดิการอื่นๆ ที่จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นของทางหน่วยงานต้นสังกัดหรือสวัสดิการจากสหกรณ์

        (1) ให้ทายาทหรือผู้รับสภาพหนี้ ซึ่งอาจเป็นผู้ค้ำประกัน บันทึกร้องขอต่อคณะกรรมการในการยืมเงินทดรองจากกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2561 โดยไม่ต้องคิดดอกเบี้ยเพื่อนำไปชำระหนี้ตามงวดที่ระบุในสัญญาเงินกู้ในการส่ง รายเดือนแก่สหกรณ์ ไม่เกิน 12 เดือน

        (2) การยื่นขอยืมเงินทดรอง ให้ยื่นแบบที่สหกรณ์กำหนดต่อคณะกรรมการดำเนินการ โดยแนบหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ - หนังสือยืมเงินทดรอง ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
             - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
             - สำเนาทะเบียนบ้าน
             - ใบมรณะบัตร
             - หนังสือทางราชการที่เป็นคำสั่งออกจากราชการ หรือไล่ออก ล้มละลาย ถูกดำเนินคดี

    2. ให้ผู้รับสภาพหนี้ หรือทายาท หรือผู้ค้ำประกัน หรือผู้บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้รับเรือนหนี้ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ นำเงินมาชำระคืนเข้ากองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2561 หลังจากได้รับเงินสวัสดิการต่างๆ หรือหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของผู้กู้และผู้ค้ำประกันในวันสิ้นปีนั้นๆ ตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเป็นรายๆ ไป

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ
สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-25286-5
โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรสาร.044-512110 โทร. 044-512981,044-512982 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน 

ภาพกิจกรรม

 

 
วันที่ 13 กันยายน 2564
ณ สพม.สุรินทร์
อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์
 
 
วันที่ 6 กันยายน 2564
ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์
 
 
วันที่ 3 กันยายน 2564
ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์
 
 
วันที่ 9 เมษายน 2564
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์
 
 
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564
 
  ดูเพิ่มเติม
   
มาเป็นเศรษฐีเงินล้านกันเถอะ
เริ่มฝาก 4 เมษายน 61 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
ฝากเดือนละ 1 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 25 ปี 30 ปี
100 1,222.35 6,630.42 14,726.13 24,610.91 51,416.87 69,410.23
200 2,444.70 13,260.84 29,452.26 49,221.83 102,833.75 138,820.46
300 3,667.06 19,891.25 44,178.39 73,832.74 154,250.62 208,230.68
500 6,111.76 33,152.09 73,630.62 123,054.57 257,084.37 347,051.14
1000 12,223.52 66,304.18 147,261.31 246,109.15 514,168.74 694,102.28
1500 18,335.28 99,456.27 220,891.96 369,163.72 771,253.11 1,041,153.42
2000 24,447.08 132,608.35 294,522.62 492,218.29 1,028,337.48 1,388,204.56

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

วารสารสหกรณ์ฯ

2magazine jun 59

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2564 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 21
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
966006

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

  

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด          

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ประเภทเงินฝาก ร้อยละ 
ออมทรัพย์   2.80
ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง  3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 1  3.05
ออมทรัพย์พิเศษ 2  3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 3  3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 4  2.80
ออมทรัพย์พิเศษ 4
โครงการฝากที่นี่ดีแท้เหลา
(สำหรับสหกรณ์อื่น)
 4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภทเงินกู้  ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50
เงินกู้สามัญทั่วไป 6.50
เงินกู้สามัญ A.T.M. 6.50
เงินกู้สามัญค่าวิทยฐานะ
และค่าตอบแทน
6.50
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 6.50
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 5.50

 

ร้องเรียนหรือแจ้งข้อเสนอแนะ

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com