บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ
สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-25286-5
โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรสาร.044-520103 โทร. 044-530901 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน 

ภาพกิจกรรม

 
วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร อ.เมือง จ.สุรินทร์
 
 
วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2562
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
 
 
วันที่ 5 เดือนกันยายน 2562
ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์
 
 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2562
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
 
 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 
 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์, โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 
  ดูเพิ่มเติม
   
มาเป็นเศรษฐีเงินล้านกันเถอะ
เริ่มฝาก 4 เมษายน 61 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
ฝากเดือนละ 1 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 25 ปี 30 ปี
100 1,222.35 6,630.42 14,726.13 24,610.91 51,416.87 69,410.23
200 2,444.70 13,260.84 29,452.26 49,221.83 102,833.75 138,820.46
300 3,667.06 19,891.25 44,178.39 73,832.74 154,250.62 208,230.68
500 6,111.76 33,152.09 73,630.62 123,054.57 257,084.37 347,051.14
1000 12,223.52 66,304.18 147,261.31 246,109.15 514,168.74 694,102.28
1500 18,335.28 99,456.27 220,891.96 369,163.72 771,253.11 1,041,153.42
2000 24,447.08 132,608.35 294,522.62 492,218.29 1,028,337.48 1,388,204.56

สวัสดิการสมาชิก

1. สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
     (1) อายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน 2 ปี จ่ายสวัสดิการ 20,000 บาท
     (2) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จ่ายสวัสดิการ 30,000 บาท
     (3) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี จ่ายสวัสดิการ 40,000 บาท
     (4) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 4 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จ่ายสวัสดิการ 50,000 บาท
     (5) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี จ่ายสวัสดิการ 60,000 บาท
     (6) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 6 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี จ่ายสวัสดิการ 70,000 บาท
     (7) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 7 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี จ่ายสวัสดิการ 80,000 บาท
     (8) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 8 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี จ่ายสวัสดิการ 90,000 บาท
     (9) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 9 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี จ่ายสวัสดิการ 100,000 บาท
    (10) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 10 ปี จ่ายสวัสดิการ 200,000 บาท
2. สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ จ่ายเงินไม่เกิน 30,000 บาท
3. สวัสดิการเงินช่วยค่าทำศพทายาทของสมาชิก รายละ 3,000 บาท
4. สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก รายละไม่เกิน 50,000 บาท
5. สวัสดิการสมาชิกกรณีโสด อุปสมบท แต่งงาน คลอดบุตร และผู้ป่วยใน รายละ 3,000 บาท
6. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด รายละไม่เกิน 20,000 บาท
7. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ถูกอายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน/ อื่น ๆจ่ายไม่เกิน ตามมติคณะกรรมการ
8. สวัสดิการช่วยเหลือผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน ตามมติคณะกรรมการ
9. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ (กรณียังไม่ได้รับบำนาญ) ตามมติคณะกรรมการ
10. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกตามที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
11. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ คุรุสัมพันธ์ฯ (สค.สร.) รายละประมาณ 100,000 บาท
12. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.) รายละประมาณ 600,000 บาท
13. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) รายละประมาณ 600,000 บาท

วีดิโอสหกรณ์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ประเภทเงินฝาก ร้อยละ 
ออมทรัพย์   3.15
ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง  3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 1  3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2  3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 3  3.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4  3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4
โครงการฝากที่นี่ดีแท้เหลา
 3.80
ออมทรัพย์พิเศษ 4
โครงการฝากที่นี่ดีแท้เหลา
(สำหรับสหกรณ์อื่น)
 3.85

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภทเงินกู้  ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.00
เงินกู้สามัญทั่วไป 7.00
เงินกู้สามัญ A.T.M. 7.00
เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคง 6.50
เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ 7.00
เงินกู้สามัญโครงการรวมหนี้ 7.00
เงินกู้พิเศษทั่วไป 7.40
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 7.00
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 6.25
เงินกู้พิเศษโครงการรวมหนี้ 7.00
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com